Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл. "Украйна" № 4, За: Тюрджан Ферад - заместник- кмет, ръководител на проекта, Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка на прилагането на публичните политики на местно ниво и прилагане на високоефективен процес на стратегическо планиране на социално-икономическото развитие за следващия планов период. 1. „Въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка на прилагането на публичните политики на местно ниво” 2. „Прилагане на високоефективен процес на стратегическо планиране на социално-икономическото развитие за следващия планов период”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71324000, 79131000

Описание:

Услуги по оценка на състояние
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва: 1. Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката в областта на околната среда и енергийната ефективност от общинската администрация на Каолиново; 2. Разработване на анализи и провеждане на проучвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Каолиново за 2014-2020 г.; 3. Оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 г. с оглед разработване на общински план за развитие на община Каолиново в периода 2014-2020 г. 4. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57917 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние: 1.1. Участниците трябва да са реализирали за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012 г.) общ оборот от дейността си в размер не по-малко от: 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС. Документ, с който се доказва: Информация за общия оборот на участника за последните три години, съгласно Приложение № 10 от документацията за участие. Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите за последните три отчетени години съгласно Закона на счетоводството или декларация (свободен текст), че същите са обявени в Търговския регистър или Агенцията по вписванията- за юридическите лица и едноличните търговци. Когато участникът е обединение, изискването за минимален общ оборот се отнася общо за обединението. 2. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 2.1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 2 (два) договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. Под „договори, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират услуги, свързани поне с две от следните дейности: • Дейности, свързани с планиране, наблюдение, мониторинг и оценка на протичащи процеси в публични администрации; • Разработване на правила/ системи за управление и контрол, процедури, инструкции, документация с практическо приложение в публичният сектор;• Оценки, свързани с реализирани публични политики; • Разработване на документи, свързани с осъществяване на публични дейности от държавната или общинска администрация. Документи, с които се доказва: Списък за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – Приложение № 11; Заверено от участника копие на:- препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, период/срок на изпълнение, дейности по проекта и стойност. Когато участникът е обединение, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за обединението. 2.2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Минималният брой лица в екипа е 4 (четири ) – ръководител на екип и трима членове с експертни функции. Ключов експерт 1 - Ръководител екип. Минимални изисквания към експерта - 1. Висше образование - придобита образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на социалните и/или икономическите и/или науки за земята; 2.Професионален опит - да е осъществявал ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор; 3. Опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС; 4. Управление и/или участие в най-малко 2 проекта, свързани с изготвянето на стратегически документи и/или разработване на социално икономически анализи; Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” със следните показатели: К1 - Организация за изпълнение на поръчката - 50% и К2 - Предлагана цена - 50% К1 = Ктс + Км , където: Ктс е съответствие на предложението на Участника с Техническата спецификация на Възложителя - Макс. брой точки – 20; Км е Методология за изпълнение на поръчката - Макс. брой точки – 80, при следните подпоказатели: М1 Методология за изпълнение на поръчката и очаквани резултати - Макс. брой точки 20; М 2 Точност и изчерпателност на ключовите моменти от изпълнението - доколко участникът точно и изчерпателно определя възможните рискове и мерките за тяхното преодоляване - Макс. брой точки 20; М3 - Организация на експертния екип и разпределение на задачите и отговорностите при изпълнение на дейностите по договора - Макс. брой точки 20 и М4 - Детайлен график на дейностите - Макс. брой точки 20. К2 - Предлагана цена - 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката" Ключов експерт 2 – Експерт стратегическо планиране и икономически анализни. Минимални изисквания към експерта: 1. Висше образование - придобита образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на социалните и/или икономическите науки и/или право; 2. Професионален опит - най-малко на 5 години в планирането и провеждането на проучвания и/или изследвания и/или изготвянето на анализи/проучвания 3. Участие в изпълнението на най-малко 2 проекта, свързани с изготвянето на стратегически документи и/или разработване на социално икономически анализи; Ключов експерт 3 – Експерт по екология и околна среда. Минимални изисквания към експерта: 1. Висше образование - придобита образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на науки за земята опазване на околната среда и/или инженерни науки; 2. Професионален опит - най-малко 3 години в сферата на опазването на околната среда. 3. Участие в изпълнението на най-малко 2 проекта, свързани с изследване на околната среда и/или за опазване на околната среда и/или управление на природните ресурси и/или опит в продължение най-малко на 3 г. в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на анализи, изследвания, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор. Ключов експерт4 – Устройство на територията. Минимални изисквания към експерта: 1. Висше образование - придобита образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на инженерните науки и/или архитектура и/или еквивалентна; 2. Професионален опит - най-малко на 5 години в сферата на устройство на територията – изготвяне на инвестиционни проекти, разработване на ПУП, архитектура градоустройство; 3. Участие в изпълнението на най-малко 2 проекта/договора, свързани с анализи/оценки в интегрирано градско планиране, разработване на ПУП, проектиране на сгради и съоръжения, проекти за енергийна ефективност; Документи, с които се доказва: Участникът трябва да представи обща справка–декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно Приложение №12. За всяко лице, включено в екипа, в офертата на участника трябва да е представена автобиография, съгласно Приложение № 13 от документацията за участие. Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи, доказващи квалификацията, общия и специфичния професионалния опит на експертите:копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита допълнителна квалификация; копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или референции, или еквивалентни документи за доказване на трудови/служебни/облигационни отношения; други документи, доказващи изпълнението на изискването за професионален опит.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/01/2014