Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл. "Украйна" № 4, За: Румяна Тотева - директор на дирекция "СА", Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на технически проекти за сградите на Народно читалище „Просвета – 1934”, град Каолиново и Народно читалище „Стефан Караджа”, село Тодор Икономово - Община Каолиново 1.2. Авторски надзор на двата обекта; 1.3. Изготвяне на апликационна форма за проект: „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в сградата на за сградите на Народно читалище „Просвета – 1934”, град Каолиново и Народно читалище „Стефан Караджа”, село Тодор Икономово - Община Каолиново” за кандидатсване по програма/и за безвъзмездна финасова помощ и/или енергийна ефективност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000, 71300000, 71314000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството
Услуги, свързани с енергийни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва: Изготвяне на технически проекти за сградите на Народно читалище „Просвета – 1934”, град Каолиново и Народно читалище „Стефан Караджа”, село Тодор Икономово - Община Каолиново 1.2. Авторски надзор на двата обекта; 1.3. Изготвяне на апликационна форма за проект: „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в сградата на за сградите на Народно читалище „Просвета – 1934”, град Каолиново и Народно читалище „Стефан Караджа”, село Тодор Икономово - Община Каолиново” за кандидатсване по програма/и за безвъзмездна финасова помощ и/или енергийна ефективност. Цените не трябва да надвишават прогнозната стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всич-ки членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, че лицето, определено да представлява Обединението (Консорциума) пред Възложителя е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на лицето, определено да представлява Обединението (Консорциума) пред Възложителя, и че всички членове на обединението /консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/ консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените ус-ловия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Когато участникът, определен за изпълител е обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице на основание чл. 25, ал .3, т.2 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията, които са съгласно ЗОП и са посочените по-долу се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (КО) = (ТП) + (ФП); Показатели за оценяване: ТП - Техническо предложение и ФП – Финансово предложение. Относителни тегла на показателите за оценяване: (ТП) = 70 точки, максимална стойност; (ФП) = 30 точки, максимална стойност Точките по този показател се разпределят както следва: ТП=Т1+Т2+Т3, където Т1 Организационен план - максимално 30 точки, Т2. Диаграма на разпределение на работната сила - максимално 20 точки и Т3. Индентифициране на възможни рискове, който могат да окажат влияние върху изпълнението на договора - максимално 20 точки. Участник, получил 0 точки по показател ТП се отстранява от участие. ФП = минимална предложена цена/цена, предложена от участника х (30 точки).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/01/2014