Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Ивайло Иванов, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2105

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Зимно поддържане на територията на община Каолиново през 2014 година” със следните обособени позиции: Позиция 1: Зимно поддържане на общински пътища – ІV клас с обща дължина - 44,060 км. Позиция 2: Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на гр. Каолиново - 4,530 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Позиция 1: Зимно поддържане на общински пътища – ІV клас с обща дължина 44,060 км. - 48 399.00 лева Позиция 2: Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на гр. Каолиново с обща дължина 4,530 км. - 5 889.00 лева

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54288 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата да се предложат единични цени за 1 километър път за извършване на дейностите снегопочистване и опесъчаване. Участникът подава оферта и за двете обособени позиции. Материалите/пясък, луга, сол, разсол/ необходими за извършване на видовете дейности да бъдат предвидени в цената за почистване на километър път. Видовете работи да се извършат съгласно „Технически правила за поддържане и ремонт на автомобилните пътища”, издадени от ГУП 1990 г., Закона за движение по пътищата, правилника за приложението му и всички действащи към момента нормативни документи, свързани с тази дейност. За да изпълнява услугата снегопочистване и опесъчаване, кандидатът трябва да отговаря на следните условия: - да разполага с минимум 1 бр. машина за опесъчаване /собствени или наети/ за всяка обособена позиция; - да разполага с минимум 1 бр. машини за снегопочистване /собствени или наети/за всяка обособена позиция; - да разполага с персонал, необходим за обслужване на техниката; - да осигури 24-часово дежурство за приемане на сигнали; - да предостави номер на денонощен телефон, на който населението да сигнализира в случай на нужда; - при снеговалеж през нощта, Изпълнителят е длъжен да осигури проходимост на главните артерии. Съдържание на офертата с необходимите документи за участие: - Списък на документацията съдържаща се в офертата на кандидата; - Оферта/по образец №1/; - Административни сведения/по образец №2/; - Удостоверение за актуално състояние или ЕИК; - Проекто договор непопълнен, подписан и подпечатан от кандидата/по образец/; - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП /образец №3/; - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП/образец №4/; - Декларация от всички членове на Обединение /по образец №5/; - Документ за собственост или договор за наем или лизинг, ако предлаганата техника не е собствена; - Списък на персонала, който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката; - Декларация, че ще осигури 24-часово дежурство по телефон; - Декларация, че ще/няма да използва подизпълнители/по образец №6/; - Декларация от подизпълнителя, че няма да участва в нито една друга оферта в настоящата процедура/по образец №7/; - Ценова оферта отнасяща се и за двете обособени позиции по образец/по образец №8/; - Декларация за оборудване /по образец №9/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. На плика се записва: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Зимно поддържане на територията на община Каолиново през 2014 година” Допълнителна информация може да се получи на сайта на Община Каолиново: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2013