Версия за печат

00969-2014-0002

BG-Каолиново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА КАОЛИНОВО, пл. "Украйна" № 4, За: Незиха Сюлейман - директор на дирекция "АОЧР", Ивайло Иванов - юрисконсулт, Република българия 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: дирекция "АОЧР"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

''Доставка чрез покупка на железарски и В и К, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново''

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Каолиново
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез покупка на железарски и В и К, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 31680000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Електрически принадлежности и аксесоари

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Според нуждите на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
283338 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 2 800 лв. под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на възложителя, валидна за срока на валидност на офертата. В случай на необходимост, участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка. Когато гаранцията за участие е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на Община Каолиново: IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF при "Търговска банка Д", Шумен. При представяне на гаранцията в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя платежния документ за внесената парична сума или банковата гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума същата следва да се преведе по сметка: IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF при "Търговска банка Д", Шумен. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Каолиново, и че е валидна до 30 дни след изтичане на срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Всяка доставка се заплаща по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след издаването на фактура (отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството) в срок до 30(тридесет) дни от издаването на фактурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществената поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, както и удостоверение от обслужващата банка, в което да са посочени IBAN номер на банковата сметка, BIC кода на банката и титуляра на сметката, а именно- обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът е обединение, но не е приложен документа за създаване на обединението или в приложеният документ не е посочено лицето, представляващо обединението, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Участник, при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 и ал.5 от ЗОП ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д и ал. 5, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т.2, когато участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 и ал.5 от ЗОП се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на горепосочените обстоятелства с декларации. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 от ЗОП. При подписването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП. Участници, посочили ЕИК не представят съответните документи, когато те се отнасят за обстоятелствата вписани в Търговския регистър. Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице при подписване на договора същият е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 3. Закупена документация за участие. 4. Документ за гаранция за участие. 5. Други документи съгласно нстоящото обявление и документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011г., 2012г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си – копия подписани и подпечатани на всяка страница. Справка за общия оборот за последните 3 (три) години - 2010, 2011 и 2012 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейност- попълва се Образец № 12.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има реализиран общ оборот за 2010, 2011 и 2012 година в размер на не по-малко от 200 000.00 лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Кот - Срок на изпълнение на доставката ; тежест: 40
Показател: Кф1 - Обща сума от ед.цени на жел. и ВиК м-ли; тежест: 20
Показател: Кф2 - Обща сума от ед.цени на ел.материали; тежест: 20
Показател: Кф3 - Обща сума от ед.цени на боядж. и стр. м-ли; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.02.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 16 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да заплатят в брой в стая №8 на Община Каолиново, пл."Украйна" №4, гр.Каолиново от 9.00 часа до 16.30 часа или да преведат сумата от 16.00/Шестнадесет/ лева за тръжни документи в полза на Община Каолиново в банкова сметка с IBAN BG41DEMI92408400055096, BIC код DEMIBGSF, код за вид плащане 447000 при "Търговска банка Д", Шумен.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.02.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.02.2014 г.  Час: 10:30
Място

В ритуална зала в сградата на община Каолиново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Комисията обявява чрез поместване на СЪОБЩЕНИЕ на сайта на Община Каолиново-www.kaolinovo.bg, раздел "Икономическо развитие", секция "Обществени поръчки (Профил на купувача)" датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в прцедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ