Версия за печат

00969-2013-0018

BG-Каолиново: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Ивайло Иванов- юрисконсулт, Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Избор на изпълнител за превоз на ученици, през учебната 2013/2014 година до средищните училища по обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Каолиново и населените места в община Каолиново
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата процедура е свързан с определяне на изпълнител за превоз на ученици, през учебната 2013/2014 година до средищните училища по обособени позиции и по обособени маршрути. Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител –превозвач, който да може да извършва специализиран превоз на ученици до/от учебните заведения на територията на община Каолиново.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособени позиции – 2 обособени позиции, като участникът може да подаде оферти за една или повече обособени позиции. Обособена позиция № 1: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територита на Община Каолиново, съглано Маршрутен график № 1 - обща дължина на маршрута от/до 70 километра в двете посоки, автобус над 51 места; Обособена позиция № 2: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Каолиново, съгласно Маршрутен график № 2 - обща дължина на маршрута от/до 68 километра в двете посоки, автобус над 47 места;

Прогнозна стойност без ДДС
33979 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.06.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие,съответно за изпълнение както следва: а) Парична сума–внася се в касата на Община Каолиново или по набирателна сметка на Община Каолиново, банка "Търговска банка Д"АД, гр.Шумен, IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF , като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записан предмета на поръчката: ”Избор на изпълнител за превоз на ученици, през учебната 2013/2014 година до средищните училища по обособени позиции”.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, плaтена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция,следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат от банката. б) Банкова гаранция-неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Община Каолиново.В случай,че участникът представи банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна,с възможност да се усвои изцяло или на части.Същата следва да съдържа задължение на банката–гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане от възложителя,подписано от зам.-кмета на Община Каолиново или упълномощено от него длъжностно лице.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по–малко от срока на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с легализация,в случай,че е издадена от чуждестранна банка.В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката (обособената позиция),за който участникът кандидатства.Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на: Обособена позиция № 1: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територита на Община Каолиново, съглано Маршрутен график № 1 - гаранция в размер на 150 лв; Обособена позиция № 2: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Каолиново, съгласно Маршрутен график № 2 -гаранция в размер на 150 лв; 2. Съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП, участникът определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение:парична гаранция–внася се по набирателната сметка на Община Каолиново (посочена в т. 1, б. “а”) или банкова гаранция.Ако участникът учреди банкова гаранция за изпълнението на договора,нейният срок задължително трябва да бъде по-дълъг с 1 месец от крайния срок за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финасирането по обособените позиции ще се осигурява от републиканския бюджет с целеви средства. Разплащането се извършва на основание чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2/31.03.2006 г. на Министерство на финансите, за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалeните приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.Плащането се извършва ежемесечно при наличието на отпуснати целеви средства от републиканския бюджет в български лева по банков път и по банкова сметка, посочена от изпълнителя, след представяне на фактура в счетоводството на общината, придружена с изготвена от участника и одобрена (заверена) справка от директора на съответното учебно заведение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът трябва да притежава удостоверение за транспортна годност на автобусите-Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС и Карта за проверка на спирачна уредба към Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС №…Автобусите,с които ще се извършват превози на деца и/или ученици,трябва да са преминали допълнителен преглед за проверка на оборудването им,съответно да имат издадено удостоверение за това.Превозните средства подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност на всеки 6 (шест) месеца,съгласно разпоредбите на чл. 147,ал. 3 и ал. 6 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).Прегледът се извършва по реда,определен в Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.Участникът да притежава и/или разполага с автобуси,които имат достатъчно места за пътници,изисквани за съответната позиция и съответните резервни такива.Във връзка с изискванията за опазване на околната среда е необходимо превозните средства да са с изключително чиста изпускателна система, съобразно най - строгите екологични изисквания на Европейския съюз.Съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП),при извършване на превоз на пътници с автобуси трябва да се спазват изискванията на: 1. Регламент (ЕО) № 561/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт; 2. Регламент (ЕО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движение при автомобилен транспорт.Водачите на автобуси следва задължително да отговарят на условията заложени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Водачите,с които ще се осъществява превоза на ученици трябва да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години съгласно чл. 23б от Закона за автомобилните превози.Лицата извършващи превози на пътници, трябва да изготвят график за работата на водачите и работен дневник,съгласно чл. 88 от ЗАвП. Преди извършване на превоза водачът трябва да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасност. Да не се превозва по-голям брой пътници от определения в свидетелството за регистрация на МПС,както и правостоящи пътници.Да се затварят вратите при потегляне и да не се отварят по време на движение и др.съгласно техн.спецификация. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява пробега и изменя маршрутни разписания в зависимост от потребностите на превозваните ученици.Възложителят си запазва правото предсрочно да прекрати договор за обществена поръчка при възможност да извършва превозите със собствен транспорт. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществената поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, както и удостоверение от обслужващата банка, в което да са посочени IBAN номер на банковата сметка, BIC кода на банката и титуляра на сметката, а именно – обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът е обединение, но не е приложен документа за създаване на обединението или в приложеният документ не е посочено лицето, представляващо обединението, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; 2. Участник, при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал.5 от ЗОП ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д и ал. 5, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т.2, когато участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал.5 от ЗОП се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на горепосочените обстоятелства с декларации. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал. 5 от ЗОП. При подписването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице при подписване на договора същият е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен; 3. Документ за закупена документация за участие; 4. Оригинален документ за гаранция за участие; 5. Копие, заверено с подпис и печат на кандидата, от удостоверение за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица представят официален превод на съответен еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (копие заверено с подпис и печат на кандидата); 6.Други документи съгласно настящото обявление и документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация– Образец № 15, съдържаща информация за общия оборот за предходните 3 години /2010 г., 2011 г., 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и информация за оборот от услуги сходен с предмета на поръчката за предходните 3 години /2010 г., 2011 г., 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Заверени копия от годишни счетоводни баланси и заверени копия на годишни отчети за приходите и разходите за предходните 3 години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. *** Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира, услуги свързани с извършване на обществен превоз на пътници. * При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. * При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Прилагането на годишни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните 3 години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър.
Минимални изисквания: Участника трябва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката както следва: 1. Обособена позиция № 1 - минимум 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева) за предходните 3 години /2010 г., 2011 г., 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Обособена позиция № 2 -минимум 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева) за предходните 3 години /2010 г., 2011 г., 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Когато участникът подава оферта и за двете обособени позиции оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката трябва да е минимум 34 000 лв. (тридесет и четири хиляди лева) за предходните 3 години /2010 г., 2011 г., 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. *** Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира, услуги свързани с извършване на обществен превоз на пътници. * При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. * При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено копие на лиценз за за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и заверено копие на удостоверение за ППС за обществен превоз на пътници към лиценза издадени от МТИТС на територията на Република България за съответния автобус, или копие на лиценз на Общността и заверени копия към него, съответстващи на броя на предложените за участие автомобили. 2.Декларация - Справка за МПС, собствени и/или наети, с които ще се изпълнява поръчката (основни и резервни), вписани в списъка към лиценза – Образец № 14, с приложени към нея заверени копия на: свидетелство за регистрация на МПС; контролния талон за преминат годишен технически преглед; картата за допълнителен преглед към протокола за периодичен преглед за техническа изправност; документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за МПС и задължителна застраховка „Злополука” на превозвача; заверени копия от договорите за наем или лизинг, ако предлаганите автобуси не са собственост на фирмата. Документ за наем на автобуса или автобусите трябва да е със срок най-малко до изтичане срока на поръчката. 3.Декларация – Образец № 11 за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на офертата, с приложени към нея копия от изпълнените договори за последните три години считано от датата на подаване на офертата и препоръки и/или референции към тях. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, договора който касае препоръката и дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията 4.Декларация - Справка с имената, квалификацията и опита на водачите на МПС и необходимите технически лица за поддръжка на автобусите – Образец № 13, с приложени към нея заверени копия на свидетелства за управление на МПС на водачите, заверени копия на удостоверения за психологическа годност на водачите на автобуси, копие от трудови договори и/или трудови книжки, професионална квалификация и опит. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. *При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и удостоверение за ППС за обществен превоз на пътници към лиценза издадени от МТИТС на територията на Република България за съответния автобус, или копие на лиценз на Общността и заверени копия към него, съответстващи на броя на предложените за участие автобуси. 2. Участниците следва да разполагат със собствени и/или наети превозни средства, с година на производство не по-рано от 1997 г. – технически изправни, с работеща климатична и отоплителна система, регистрирани и застраховани, като докаже следния изискуем минимум в зависимост за коя обособена позиция участва: За Обособена позиция № 1 – учасникът следва да притежава собствен или нает минимум 1 (един) автобус, с над 51 места и един резервен със същата вместимост или по-голяма за изпълнение на услугата; За Обособена позиция № 2 – учасникът следва да притежава собствен или нает минимум 1 (един) автобус, с над 47 места и един резервен със същата вместимост или по-голяма за изпълнение на услугата; 3.Да са изпълнили минимум 3 /три/ договора с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на офертата; 4.Участниците е необходимо да разполагат с опитен и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. Водачите, с които ще се осъществява превоза на ученици трябва да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 23б от Закона за автомобилните превози. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.*При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Изисквания към водачите на МПС, чл. 23б от Закона за автомобилните превози.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в стая №8 на Община Каолиново, пл."Украйна" №4, в гр.Каолиново от 9.00 до 12.00 и от 12:30 до 16:00 часа, всеки работен ден след представяне на документ за внесени 15.00/Петнадесет/ лева в полза на Община Каолиново - касово или безкасово по банкова сметка IBAN BG41DEMI92408400055096, BIG код DEMIBGSF, код за вид плащане 447000 при "Търговска банка Д", Шумен.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.10.2013 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Каолиново- ритуална зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени (с изрично пъломощно с нотариална заверка) техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка е публикувана в профила на купувача на следния Интернет адрес: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територита на Община Каолиново, съглано Маршрутен график № 1
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територита на Община Каолиново, съглано Маршрутен график № 1 - обща дължина на маршрута от/до 70 километра в двете посоки;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

Oбща дължина на маршрута от/до 70 километра в двете посоки

Прогнозна стойност, без ДДС
17149 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Каолиново, съгласно Маршрутен график № 2
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Каолиново, съгласно Маршрутен график № 2 - обща дължина на маршрута от/до 68 километра в двете посоки;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

Oбща дължина на маршрута от/до 68 километра в двете посоки

Прогнозна стойност, без ДДС
16830 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2014 г.