Версия за печат

00969-2014-0001

BG-Каолиново: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА КАОЛИНОВО, пл."Украйна" №4, За: Незиха Исмаил - Директор на дирекция "АОЧР", Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2280, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на Регионално депо в кв.Дивдядово, гр.Шумен"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: На територията на Община Каолиново
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на Регионално депо в кв.Дивдядово, гр.Шумен.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90500000, 90510000, 90900000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Отстраняване и третиране на битови отпадъци
Услуги по почистване и хигиенизиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци ще се извършва на територията на населените места на община Каолиново, както следва: гр.Каолиново и кв.Боймир – 3/три/ пъти месечно; кв.Кус на гр.Каолиново и населените места на територията на Общината- 2/два/ пъти месечно. Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер на 100 000.00 лева без ДДС. Офертите, които нодвишават максималната прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия на гаранцията за участие: 1.1. Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл. 60 от ЗОП, а именно: А/ парична сума. В случаите на представяне на гаранция под форма на парична сума тя се внася по разплащателната сметка на община Каолиново при банка „Търговска банка Д” клон гр.Шумен, IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF. Б/ банкова гаранция. В случай на представяне на банкова гаранция, тя трябва да бъде открита със срок на валидност до изтичане срока на валидност на офертата на участника. 1.2. Възложителят освобождава гаранциите за участие, когато не е налице някое от условията за задържане, посочени в чл.61 от ЗОП: а) на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; б) на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 1.3. Участникът е необходимо: 1.3.1. в случай на представяне на гаранция под формата на парична сума, да посочи в офертата си банковата сметка, по която да му бъде преведена сумата от гаранцията, при освобождаването й по банков път. 1.4. Възложителят има право: а) в случаите по чл.61, ал.1 от ЗОП да задържи гаранцията за участие, когато е представена под формата на парична сума; б) в случаите по чл.61, ал.2 от ЗОП да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма. 2. Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е: 1 000.00/хиляда/ лева 3. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 3.1. Условия на гаранцията за изпълнение на договора: 3.1.1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от формите, посочени в чл. 60, ал.1 от ЗОП, а именно: А/ парична сума. В случаите на представяне на гаранция под форма на парична сума тя следва да се внесе по разплащателна сметка на община Каолиново при банка „Търговска банка Д” клон гр.Шумен, IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF. Участникът следва да посочи в офертата си банковата сметка, по която да му бъде преведена сумата от гаранцията за изпълнение на договора в случаите на освобождаването й по банков път, ако той бъде определен за изпълнител. Б/ банкова гаранция. В случай на представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде открита със срок до 30 дни след изтичане срока за изпълнение на договора. 3.1.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3.2. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 /три/ % от общата прогнозна стойност на договора в лева без ДДС и се внася по посочената по-горе сметка или се представя в деня на подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва от бюджета на Община Каолиново от събраните такси, съгласно Закона за местните данъци и такси, в левове, по банков път. Плащането се извършва по банков път, по сметка на изпълнителя, съгласно предложения от изпълнител на поръчката участник срок на плащане и условията на договора, на база реално извършена работа, след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура, съгласно проекто договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, както и удостоверение от обслужващата банка, в което да са посочени IBAN номер на банковата сметка, BIC кода на банката и титуляра на сметката, а именно – обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът е обединение, но не е приложен документа за създаване на обединението или в приложеният документ не е посочено лицето, представляващо обединението, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участник, при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 и ал.5 от ЗОП ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д и ал. 5, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т.2, когато участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 и ал.5 от ЗОП се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на горепосочените обстоятелства с декларации. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и 4 от ЗОП. При подписването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице при подписване на договора същият е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години/2010,2011 и 2012 г. / заверени от участника, в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си.; 2. Справка за общия оборот и оборота от услуги сходни с предмета на поръчката за последните 3 години /2010, 2011 и 2012 г./, в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си - Образец №17.
Минимални изисквания: 1. Оборотът от услуги сходни с предмета на поръчката за последните три години /2010, 2011 и 2012 г. / в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си да бъде не по-малко от 150 000,00/Сто и петдесет хиляди/лв. В случай на обединение, което не е юридическо лице тези изисквания се прилагат съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията. Забележка: Под "услуги сходни с предмета на поръчката", навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбира, услуги по сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО. Възложителят няма да приеме за сходни договори с предмета на поръчката, договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение; 2. Декларация с описание на собствено и/или на разположение техническо оборудване и специализирана техника доказани със съответната документация необходими за изпълнение на договора. 3. Разрешение за извършване на дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ или документ доказващ регистрацията от компетентните органи съгласно националния му закон - чл.49 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил поне 3 /три/ договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, придружени с препоръки за добро изпълнение през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите за участие; 2. Участникът да разполага с минимум 2 броя специализирани транспортни средства за сметоизвзване и сметосъбиране на контейнери тип "Бобър" необходими за изпълнение на договора. 3. В случай на обединение, което не е юридическо лице тези изисквания се прилагат съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията. Забележка: Под "услуги сходни с предмета на поръчката", навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбира, услуги по сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО. Възложителят няма да приеме за сходни договори с предмета на поръчката, договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.01.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в стая №8 на Община Каолиново, пл."Украйна" №4, в гр.Каолиново от 9.00 часа до 16.30 часа, всеки работен ден след представяне на документ за внесени 15.00/Петнадесет/ лева в полза на Община Каолиново - касово или безкасово по банкова сметка IBAN BG92DEMI92408400055096, BIG код DEMIBGSF, код за вид плащане 447000 при "Търговска банка Д", Шумен.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.02.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.02.2014 г.  Час: 10:30
Място

В стая №12, Община Каолиново, пл."Украйна" №4, гр.Каолиново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Комисията и по желание участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация може да се изтегли от профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ