Версия за печат

00969-2013-0020

BG-Каолиново: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931881

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, За: Румяна Йорданова Тотева, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново
Код NUTS: BG333
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейност I - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО БРАНИЧЕВО Под дейност 1 – Изграждане на нова сграда, включващо: част Архитектурна, част Конструкции, част Пожарна безопасност, част ОВК и част ЕЛ. Под дейност 2 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на лекоатлетическа писта Под дейност 4 – Реконструкция и рехабилитация на трибуни Под дейност 5 - Изграждане на периферна ограда Дейност II - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО КЛИМЕНТ Под дейност 1 - Изграждане на нова сграда за обслужване на футболен терен Под дейност 2 - Изграждане на периферна ограда Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище Под дейност 4 - Реконструкция и рехабилитация на трибуни Дейност III - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВОЙНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В ГРАД КАОЛИНОВО Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище Дейност IV - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВОЙНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище Дейност V - ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО ПРИСТОЕ Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище подробно описани в Техническа спецификация

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45212220, 45212221, 45212200, 45212224

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони и други съоръжения за спорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подобект 1 – стадиона в с. Браничево: Дейност I - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО БРАНИЧЕВО Под дейност 1 – Изграждане на нова сграда, включващо: част Архитектурна, част Конструкции, част Пожарна безопасност, част ОВК и част ЕЛ - Обслужващата сграда за стадиона ще е със съблекални и помещения, необходими за обслужването на отбора, треньорите и съдиите. Под дейност 2 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище - Футболното игрище ще е с размери 110/73 м. с игрално поле 105/68 м. Застлан с изкуствена тревна настилка с височина на системата 60 мм., пълнеж от кварцов пясък, гумени гранули и омекотяваща подложка. Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на лекоатлетическа писта - Лекоатлетическата писта ще е с 4 коридора, 2 бъбрека, водно препятствие, скочища и сектори за овчарски скок. С настилка, одобрена по ИААФ, с дебелина на пласта 14 мм. Под дейност 4 – Реконструкция и рехабилитация на трибуни - Трибуните ще са със 780 седящи места от модулна метална конструкция. Под дейност 5 - Изграждане на периферна ограда - От стоманени поцинковани стълбове. Подобект 2 – спортния терен в с. Климент: Дейност II - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО КЛИМЕНТ Под дейност 1 - Изграждане на нова сграда за обслужване на футболен терен - Обслужващата сграда за стадиона ще е със съблекални и помещения, необходими за обслужването на отбора, треньорите и съдиите. Под дейност 2 - Изграждане на периферна ограда - Оградата да е с поцинковани стълбове и в комплект с еднокрила оградна врата. Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище - Футболното игрище ще е с размери 110/73 м. и игрално поле 105/68 м. С изкуствена тревна настилка с височина на системата 60 мм., пълнеж от кварцов пясък, гумени гранули и омекотяваща подложка. Под дейност 4 - Реконструкция и рехабилитация на трибуни - Трибуните ще са със 780 седящи места от модулна метална сглобяема конструкция. Подобект 3 – двора на училището в гр. Каолиново Дейност III - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВОЙНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В ГРАД КАОЛИНОВО Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище - Мултифункционалното игрище ще е с полиуретанова настилка Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище - ограда 4 м., с размери 32/38 м. Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище - Игрището ще е с размери 42/22м с височина на системата 50 мм. Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище - с ограда 6 м.; Подобект 4 – спортния терен в с. Тодор Икономово: Дейност IV - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВОЙНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище - Предвидено е игрището да е с размери 38/32 м. с ЕПДМ настилка. Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище - ограда 6 м. Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище - Игрището за мини футбол ще е с размери 24/44 м. с височина на системата 50 мм. Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище Подобект 5 – спортния терен в с. Пристое Дейност V - ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО ПРИСТОЕ Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище - Мултифункционалното игрище ще е с ЕПДМ настилка; Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище - ограда 4 м., с размери 32/19 м. Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище - Игрището за мини-футбол ще е с размери 42/22м с височина на системата 50 мм. Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище - с ограда 6 м. Одобреният инвестиционен проект (обяснителни записки и чертежи по отделните части) е на разположение за информация на участниците в административната сграда на община Каолиново и може да бъде разгледан от тях в рамките на работното време на общината.

Стойност, без да се включва ДДС
5069342 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

330

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи гаранция за участие в размер 50 690. 00 лв. /петдесет хиляди шестстотин и деветдесет лева/, представена в една от следните форми: 1.1. Под формата на парична сума, внесена в: Банка: "Търговска банка Д", гр. Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG92DEMI92403300055108 или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образеца от документацията (Образец № 18).Участниците в процедурата могат да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като изискат в нея да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията (Образец № 18). Чуждестранните лица могат да представят банкова гаранция в ЕВРО с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка за деня на превеждане на гаранцията. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие в процедура (Образец № 18). В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано ”Избор на изпълнител на „Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново”. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Каолиново: Банка: "Търговска банка Д", гр. Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG92DEMI92403300055108 или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образеца от документацията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност – най – малко 30 дни, считано от датата на получаване на Разрешение за ползване за обектите. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договора (Образец № 19).Участниците в процедурата могат да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като изискат в нея да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията (Образец № 19).

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по начин определен в проекта на Договор: I.В срок до 20 дни, считано от стартиране изпълнението на договора при условията на чл.5, ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово .......................................[лв.], представляващи 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС, след представяне на оригинална фактура за стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС. II. Междинно плащане се извършва въз основа на: 1. количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция; 2. протокол за приемане на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на извършени СМР от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. III. Междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на трибуни с. Климент” и „Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище с. Климент” в срок до 20 дни след приемане на извършени СМР и привеждане на сумата за междинно плащане от ДФЗ РА по сметката на община Каолиново, равна на стойността на извършените и приети СМР за обектите. IV. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 50% от стойността на Договора - договорени и реално изпълнени СМР. V. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и реално изпълнени СМР, дължимо в срок до 20 дни, след подписване на Акт образец 15 и представяне на окончателен доклад за извършените СМР, и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат аванса и междинните плащания. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, която следва да садържа следната задължителна информация: Получател: Община Каолиново, Адрес: гр. Каолиново, пл. 'Украйна' № 4, ЕИК: 00093188, Получил фактурата: .........................................., Номер на документа, дата, място. В описателната им част следва да впише следният текст: «Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 27/321/01383 от 27.11.2012 г.» и наименованието на опертаривната програма, която го финансира, както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минималните изисквания на възложителя, както следва: В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, че лицето, определено да представлява Обединението (Консорциума) пред Възложителя е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на лицето, определено да представлява Обединението (Консорциума) пред Възложителя, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя на дати 7, 14, 21 и 28 октомври 2013 г. от 10:00 часа. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК и лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Възложителят води входящ регистър, в който вписва входящия номер на уведомлението за предстоящ оглед; лицето което извършва огледа; датата, на която е извършен огледа и неговата продължителност. В случай на консорциум/обединение, посещението на място се извършва от лицето/ата, което представлява/т участника. Участникът прилага в офертата си декларация в свободен текст, че е посетил и е запознат със строителните площадки. Когато участникът не е изпълнил реда за посещение на място, по т. 23 ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; б/ обявен в несъстоятелност; в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; ж/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. з/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години и е виновен за неизпълнение на задължения по договор за възлагане на обществени поръчки. и/ участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; й/ участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 2. “Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза”. а) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (а), (б), (в), (г), (д), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; в) По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.1 и т.2 с декларации.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП. 1. Декларация по Образец № 9, която съдържа информация за оборота от строителство за последните 3 години. 2. Декларация по Образец № 9А, която съдържа информация за оборота сходен с предмета на поръчката за последните 3 години, придружена от списък на изпълнените обектите с посочени стойности и Възложител. 3. Заверено от участника копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: -Заверено от участника копие на балансите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; -Заверено от участника копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; -Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; 4. Копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката (І група, трета категория), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 5. Удостоверение от банка за достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот от СМР сходни* с обекта на поръчката не по-малко от 12 000 000,00 лева (дванадесет милиона лева). * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на административни, жилищни сгради и спортни сгради и съоръжения, както и доставка на спортно оборудване. Обстоятелството се декларира със Справка по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). Забележка: При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 1.2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ (І група, трета категория) или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 1.3. Участникът трябва да разполага със свободни собствени финансови ресурси за финансиране на дейностите по поръчката, под формата на налични парични средства по сметката на участника, или гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма за възложителя на разполагаеми средства, в размер на не по-малко от 50 % от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС. • При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за доказване на технически възможности и квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП. 1. Уастникът представя списък на основните договори по Образец 10, изпълнени през последните 5 (пет) години (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, задължително придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват наименованието на възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и документи, доказващи горното твърдение (копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите). 2. Списък - декларация - Образец 11 на екипа съдържащ данни за ръководния пресонал, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката, придружен от Автобиографии във формат по Образец № 12 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към ключовите експертите минимални изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, препоръки и др.), както и Декларация за разположение на ключов експерт по образец - Образец № 13. 3. Списък - декларация - Образец 11А, съдържащ данни за изпълнителския състав. 4. Заверени копия на Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008 - еквивалентен или еквиваленти мерки или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; - ISO 14001:2005 - еквивалентен или еквивалентни мерки или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на околната среда. 5. Декларация по Образец 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на участника да ползва оборудването, а в случаите на чл.51а от ЗОП други документи, които да доказват по категоричен начин, че участникът ще има на разположение оборудването изискано от възложителя.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

2.1. Уч-ът сл. да е изп.през посл.5 (пет) г., считано от датата, опр.за краен срок за пол. на оф-те договор/и за изв.на СМР, сходни* с обекта на пор., които сл. да включват заедно и/или поотделно изп.на мин.16060 кв.м. изк.тревна настилка с височина на системата 60мм пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули и омекот.подложка, мин.1500 кв.м. акрилна настилка с основа от полиуретанов биндер с фракция, мин.2772 кв.м. изк.тревна настилка с вис.на системата 50 мм пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули на спортен терен и мин.5050кв.м. лекоатл.настилка система инсито сандвич сертифицирана от IAAF, мин.1500 кв.м ЕПДМ настилка.* Под „сходни“ с предмета на пор., сл.да се разбират дей-ти, свързани с изп. на СМР по изгр. и/или реконструкция/ремонт на адм., жилищни сгради и спортни сгради и съоръжения. Обст-то се декл. със Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изп. дог., сходни с пр-та на пор., през посл. 5 г., сч.от датата опр.като крайна за пол.на офертите. Справката тр.да е придр. от заверени копия на реф-ии за вкл. в справката дог. 2.2. Всеки уч-к тр.да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изп. на пор.тр.да отг.на сл.изисквания: • Ръководител обект - квал. стр. инженер, спец. "ССС" или еквив.специалност, отг. на изискв. на ЧЛ.163а от ЗУТ; опит в областта на стр.на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 5 г. и уч-е като рък-л при изп.на поне 1 обект, сходен с обекта на наст. общ. поръчка - мин.1 бр. • Техн.ръко-л - техн. правосп.лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на стр.на обекти, сх. с предмета на общ. поръчка - мин.2 г. и уч-е като техн. рък-ел при изп.на обекти, сх.с предмета на наст. общ.поръчка мин. 1 брой. • Специалист - контрол на качеството - стр.инж., прит.Удо-ние за преминато обуч. за контрол върху кач.на изп. на стр.и за контрол на съотв.на стр.продукти със съществените изисквания за безоп.или еквивалентен документ, със стаж не по - малко от 3 г.- мин. 1 брой. • Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 2 г.стаж доказан опит като специалист КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ; да притежава валидно удостоверение, сертификат за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентен - минимум 1 брой. • Специалист-монтажници на спортни настилки - с мин.2 г.опит в полагането на полиуретанови и/или акрилни и/или ПВЦ и/или изкуствени тревни настилки за спортни терени - минимум 2 броя. Обст. се декл. със Справка декл.за инж.-техн. екип по образец, придружени от проф. биографии на експертите, дипломи, сертификати, уд-я или др.документи, уд-щи необх. квал. и док. док. общия и специфичен опит. 2.3. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството: - ISO 9001:2008 - еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; - ISO 14001:2005 - еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда; 2.4. Уч-ът тр. да разполага с обор. за изп-е на общ. поръчка, включ. за изп. и изследване, с което ще се осигурява контрол на кач. на изп. СМР- строителни машини и техн. обор. за изп. на общ.поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или др. форма на офиц. ангаж.за срока на изп.на пор., мин.със сл. обор.: • Комбиниран багер - 1 брой • Валяк с общо тегло МИН.8тн - 1 брой • Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин.18тн - 2 броя • Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18тн - 2 броя • Специализирана машина за полагане на полиуретанови настилки със сензорно регул. на дебелината на слоя - 1 бр. • Специализиран миксер за бъркане на полиуретанов биндер и гумени гранули - 1 бр. • Трактор с балонни гуми, предназначени за спортни терени с прикачен инвентар - 1 бр.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – П2; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.11.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуване на документацията за участие е в размер на 25.00 лева с вкл. ДДС, следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Каолиново, ул. ”Украйна” № 4 или по банков път, по приходната сметка на община Каолинова в Банка: "Търговска банка Д", Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG41DEMI92408400055096, ВИД плащане 447000, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя. При закупуване на документация, всеки участник следва да остави валиден телефон, факс, адрес за връзка, лице за контакт и e-mail. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на Община Каолиново - http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.11.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.11.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр. Каолиново, пл. "Украйна" 4, Ритуална зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Избор на изпълнител на „Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново” по проект „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на община Каолиново”, които се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно сключения договор №27/321/01383 от 27.11.2012г. между община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1.) Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ, декларация от участника или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Това обявление е изпратено за публикация с електронен подпис и пълен достъп по елекстронен път до документацията за участие в процедурата може да се получи на електронната страница на Община Каолиново - ttp://www.kaolinovo.bg в раздел "обществени поръчки", поради което на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде намален от 52 на 40 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Интернет адрес/и:

URL: http://www.kaolinovo.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ