Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА КАОЛИНОВО, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман Исмаил - директор на Д "АОЧР", РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции” Позиция 1: „Ремонт на ЦДГ село Тодор Икономово“ Позиция 2: „Ремонт на сватбената зала в село Пристое“ Позиция 3: „Ремонт на кметство село Браничево“ Позиция 4: „Ремонт на здравна служба село Средковец“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Позиция 1: „Ремонт на ЦДГ село Тодор Икономово“ - 15 248.68 лв. Позиция 2: „Ремонт на сватбената зала в село Пристое“ - 9 953,82 лв. Позиция 3: „Ремонт на кметство село Браничево“ - 21 607,24 лв. Позиция 4: „Ремонт на здравна служба село Средковец“ - 6 962,55 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53772 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Eдин кандидат може да направи предложение за една или повече обособени позиции, но всяко предложение задължително трябва да обхваща пълния обем на съответната обособена позиция, за която кандидатства. 2. Не се предвиждат възможност за предоставяне на варианти в офертата; 3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение, възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа; 4. Предвидените строителни работи следва да бъдат извършени при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО и ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължение на изпълнителя е да направи застраховане по чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора; 5. На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването; 6. Изпълнението на строителните дейности трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.); Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995 г.), нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване; Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.) Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.) Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.; 7.Оферти надвишаващи размера на целевите средства по позиции, както и със срок на изпълнение по-кратък от минималния посочен в техническото предложение няма да бъдат допуснати до класиране. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик в кабинет № 4, гр.Каолионово, пл."Украйна" № 4, в сградата на Община Каолиново, участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Съгласно документацията за участие публикувана на сайта на Община Каолиново, oфертата трябва да съдържа всички изискуеми от Възложителят документи: 1. Участниците следва да представят копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистрация по ЗДДС/ако е приложимо/, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът участва като Обединение, тогава членовете на обединението сключват договор; 2.Оферта/образец/; 3. Ценова оферта/предложение по образец; 4. Техническа оферта/предложение по образец; 5. Декларации по чл.47 от ЗОП; 6. Проекто договор непопълнен, подписан и подпечатан откандидата/по образец/; 7. Декларация за приемане условията на договора; 8.Декларация за участие на подизпълнител/образец/; 9. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв/образец/; 10.При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Предлагана цена /ПЦ/, с коефициент на тежест – 80 К2 - Строително предложение с коефициент на тежест – 20, със следните подпоказатели: - Т1 – Предложени условия за изпълнение на гаранционните задължения с коефициент на тежест - 10 - Т2 – Срок на изпълнение на поръчката с коефициент на тежест– 10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е качена в профил на купувача на следния интернет адрес: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/09/2013