Версия за печат

00969-2013-0016

BG-Каолиново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 124 от 12.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Каолиново, пл. "Украйна" № 4, За: Румяна Йорданова Тотева, Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kaolinovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти: Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до кмкм 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/ Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/""

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е етап от реализацията на проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”, който се изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г., включващ дейности по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти: Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до км 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/ Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/ Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническите спецификации на процедурата.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 122 от 29.08.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-557690
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 168 - 290913 от 30.08.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 969-2013-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

квалификационна система

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

557690

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.08.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.1)

Вместо:

1.Участници – ФЛ, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП– представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите в чиято представителна власт е включена територията на Р. България, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 1.1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253 - 260 от НК. 1.2. за подкуп по чл. 301 - 307 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.3. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.4. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.5. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.6. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;1.7. Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;1.8. Да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.9. Да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.10. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.1.11. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.1.12 Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 2. Участникът: 2.1. да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.2.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Не може да участва в процедурата чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 3.“Административни изисквания съгласно Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза” за отсъствие на обст. по чл.106, т. 1, , б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е”от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г – Д-я Образец № 6;.4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, като за участници физически лица се представя копие от документа за самоличност. Когато не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – ЮЛ и ЕТ прилагат към офертите и удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.5.При участници обединения Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващ.

Да се чете:

1.Участници – ФЛ, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП– представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите в чиято представителна власт е включена територията на Р. България, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 1.1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253 - 260 от НК. 1.2. за подкуп по чл. 301 - 307 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.3. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.4. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.5. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.6. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;1.7. Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;1.8. Да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.9. Да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.10. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.1.11. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.1.12 Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 2. Участникът: 2.1. да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.2.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Не може да участва в процедурата чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 3.“Административни изисквания съгласно Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза” за отсъствие на обст. по чл.106, т. 1, , б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е”от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г – Д-я Образец № 6;.4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, като за участници физически лица се представя копие от документа за самоличност. Когато не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – ЮЛ и ЕТ прилагат към офертите и удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.5.При участници обединения Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващ.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3), лява колона

Вместо:

Документи за доказване на технически възможности и квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП. 1. Участникът представя списък по образец – (Образец № 10), съдържащ описание на основните изпълнени договори за последните 5 години (считано от датата определена като крайна за получаване на офертите) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват наименованието на възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и документи, доказващи горното твърдение (копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите). 2. Списък - декларация - Образец 11 на екипа съдържащ данни за ръководния пресонал, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката, придружен от Автобиографии във формат по Образец № 12 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към ключовите експертите минимали изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, препоръки и др.), както и Декларация за разположение на ключов експерт по образец - Образец № 13. Всеки един от посочените документи по т.2 се представя само от експертите, включени в списъка на ключовите експерти – Образец - 11. 3. Списък - декларация - Образец 11А, съдържащ данни за изпълнителския състав. 4. Заверено копие на Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 или еквивалентни. 5. Декларация по образец – Образец № 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на участника да ползва оборудването, а в случаите на чл.51а от ЗОП други документи, които да доказват по категоричен начин, че участникът ще има на разположение оборудването изискано от възложителя. Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение.

Да се чете:

Документи за доказване на технически възможности и квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП. 1. Участникът представя списък по образец – (Образец № 10), съдържащ описание на основните изпълнени договори за последните 5 години (считано от датата определена като крайна за получаване на офертите) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват наименованието на възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и документи, доказващи горното твърдение (копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите). 2. Списък - декларация - Образец 11 на екипа съдържащ данни за ръководния пресонал, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката, придружен от Автобиографии във формат по Образец № 12 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към ключовите експертите минимали изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, препоръки и др.), както и Декларация за разположение на ключов експерт по образец - Образец № 13. Всеки един от посочените документи по т.2 се представя само от експертите, включени в списъка на ключовите експерти – Образец - 11. 3. Списък - декларация - Образец 11А, съдържащ данни за изпълнителския състав. 4. Заверено копие на Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 или еквивалентни или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 5. Декларация по образец – Образец № 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на участника да ползва оборудването, а в случаите на чл.51а от ЗОП други документи, които да доказват по категоричен начин, че участникът ще има на разположение оборудването изискано от възложителя. Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) дясна колона

Вместо:

Участникът следва да представи доказателства за технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП, включително: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) договор/и/ за извършване на СМР, сходни* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 11 682 кв.м. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и два ). *Под «общ обем» навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбира не по-малко от 11 682 кв.м (единадесет хиляди шестстотин осемдесети два) от строителство на обекти с предмет, «сходен с предмета на поръчката», се разбира – СМР по полагане на пътна основа, ново асфалтиране, ремонт и рехабилитация, поддръжка и отстраняване на дупки по пътища. 2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на строителството - лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Минималният състав на ръководния ключов персонал от участника, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка е следният: - Ръководител обект - квалификация строителен инженер, специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл. 163 от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общестевна поръчка - минимум 1 брой. - Технически ръководител - технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка минимум 1 брой. - Специалист - контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по - малко от 3 години - минимум 1 брой. -Специалист - координатор по безопасност и здраве - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 3 /три/ години - минимум 1 брой. - Експерт пътно строителство - квалификация строителен инженер специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл. 163 от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. и участие като експерт при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общестевна поръчка - минимум 1 брой. 3. Участникът следва да има: 3.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент; В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатът се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството

Да се чете:

Участникът следва да представи доказателства за технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП, включително: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) договор/и/ за извършване на СМР, сходни* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 11 682 кв.м. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и два ). *Под «общ обем» навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбира не по-малко от 11 682 кв.м (единадесет хиляди шестстотин осемдесети два) от строителство на обекти с предмет, «сходен с предмета на поръчката», се разбира – СМР по полагане на пътна основа, ново асфалтиране, ремонт и рехабилитация, поддръжка и отстраняване на дупки по пътища. 2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на строителството - лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Минималният състав на ръководния ключов персонал от участника, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка е следният: - Ръководител обект - квалификация строителен инженер, специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл. 163 от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общестевна поръчка - минимум 1 брой. - Технически ръководител - технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка минимум 1 брой. - Специалист - контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по - малко от 3 години - минимум 1 брой. -Специалист - координатор по безопасност и здраве - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 3 /три/ години - минимум 1 брой. - Експерт пътно строителство - квалификация строителен инженер специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл. 163 от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. и участие като експерт при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общестевна поръчка - минимум 1 брой. 3. Участникът следва да има: 3.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатът се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.3)

Вместо:

6. Участникът следва да има регистрация, в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Продължение от раздел III.2.3.) Технически възможности; Изисквано минимално ниво: 4. Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване: Багер с обем на кофата мин. 2м3 – 1 брой, Товарачна машина тип фадрома – 1 брой, Комбиниран багер – 1 брой, Валяк с общо тегло мин.8тн – 1 брой, Автогрейдер – 1 брой, Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин.18тн – 2 броя;Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18тн – 2 броя.

Да се чете:

6. Участникът следва да има регистрация, в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ, декларация от участника или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Продължение от раздел III.2.3.) Технически възможности; Изисквано минимално ниво: 4. Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване: Багер с обем на кофата мин. 2м3 – 1 брой, Товарачна машина тип фадрома – 1 брой, Комбиниран багер – 1 брой, Валяк с общо тегло мин.8тн – 1 брой, Автогрейдер – 1 брой, Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин.18тн – 2 броя;Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18тн – 2 броя.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
09/10/2013 16:30
Да се чете:
25/10/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
02/10/2013 16:30
Да се чете:
15/10/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:
10/10/2013 10:30
Да се чете:
28/10/2013 10:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ
Длъжност: Кмет на община Каолиново