Версия за печат

00969-2013-0016

BG-Каолиново: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931881

Община Каолиново, пл. "Украйна" №4, За: Румяна Йорданова Тотева, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Електронен достъп до информация: http://www.kaolinovo.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти: Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до кмкм 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/ Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/""

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Каолиново; с. Климент; с. Наум; с.Тъкач, с. Лятно; с. Сини вир; с. Лиси връх.
Код NUTS: BG333
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка е етап от реализацията на проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”, който се изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г., включващ дейности по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти: Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до км 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/ Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/ Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническите спецификации на процедурата.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата поръчка обхваща реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти: Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до км 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ - разрохкване на съществуващата трошено-каменна настилка;полагане на трошен камък със съответната дебелина;полагане на неплътен асфалтобетон дебелина 4 см;олагане на плътен асфалтобетон с дебел. 4 см. Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/ - фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за предварителен ремонт със средна дебел.4 см; установяване на действителните теренни коти и изготвяне от строителя на технологичен проект за полагане на биндер за предварителен ремонт и изравнителния пласт биндер по “корда”; полагане на плътен асфалтобетон с дебел. 4 см. Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/ - фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за предварителен ремонт със средна дебел.4 см; установяване на действителните теренни коти и изготвяне от строителя на технологичен проект за полагане на биндер за предварителен ремонт и изравнителния пласт биндер по “корда”; полагане на плътен асфалтобетон с дебел. 4 см. Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ - фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за предварителен ремонт със средна дебел.4 см; установяване на действителните теренни коти и изготвяне от строителя на технологичен проект за полагане на биндер за предварителен ремонт и изравнителния пласт биндер по “корда”; полагане на плътен асфалтобетон с дебел. 4 см. Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/ - фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за предварителен ремонт със средна дебел.4 см; установяване на действителните теренни коти и изготвяне от строителя на технологичен проект за полагане на биндер за предварителен ремонт и изравнителния пласт биндер по “корда”; полагане на плътен асфалтобетон с дебел. 4 см. Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/ - разрохкване на съществуващата трошено-каменна настилка; полагане на трошен камък със съответната дебелина; полагане на неплътен асфалтобетон дебел.4 см; полагане на плътен асфалтобетон с дебел. 4 см. Конструцията на настилката ще съдържа: плътен асфалтобетон - 4 см; биндер - 4 см; основа от несортиран трошен камък - 56 см. За подобект 1 ще се изгради: пътно платно – 3.50 м.; банкети – 2 х 1.25 м.; само крайни маркировъчни линии. За подобект 2, подобект 4, подобект 5 и подобект 6 ще се изгради: пътно платно – 2 х 3.00 м.; банкети – 2 х 1.00 м За подобект 3 ще се изгради: пътно платно – 2 х 3.00 м.; асфалтови водещи ивици – 2 х 0.25 м.; банкети – 2 х 1.00 м. Строително-монтажните работи (СМР) са описани подробно в Техническа спецификация приложена, към документацията за участие, и КС съгласно одобрените работни проекти.

Стойност, без да се включва ДДС
5465356 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъдат допуснати до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участниците са длъжни да представят гаранция за участие в размер на 30 000.00 лева (тридесет хиляди лева), представена в една от следните форми: парична сума, депозирана в касата на Възложителя или банкова гаранция за посочената стойност – по примерен образец. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато гаранцията за участие е представена като банкова гаранция, срокът на валидността й трябва да е не по-кратък от срока на валидност на офертите, т.е. не по-малко от 180 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковата сметка на общината е: IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF при "Търговска банка Д", Шумен. Посочената банкова сметка на общината е валидна и за двата вида гаранции. Гаранцията за участие се задържа, усвоява и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка под формата на парична сума или банкова гаранция за изпълнение на поръчката по примерен образец в размер на 2 % от стойността на договора - със срок на валидност – най – малко 30 дни считано от датата на получаване на Разрешение за ползване за обектите. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят допуска възможност участниците в процедурата да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като се изисква в нея да се съдържат условията разписани в образеца от документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е съгласно сключен между Община Каолиново и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция договор № 27/321/01370 от 27.11.2012 г за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР. Плащанията по договора се извършват по банков път (банкова сметка, посочена от изпълнителя), в български лева, при спазване на реда и условията на проекта на договора, както следва: Авансово плащане - 20% процента от цената за изпълнение на договора в срок до 20 дни, считано от подписването на договор, след представяне на оригинална фактура за стойност равна на стойността на аванса. Първото междинно плащане за СМР и всяко следващо междинно плащане се извършва при реализиране на поне 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора, съобразно извършената работа и представени протоколи за приемане на извършени СМР от изпълнителя и фактура, в срок до 20 дни след одобрение на същите. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не могат да надвишават 50% от стойността на договора. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и реално изпълнени СМР, дължимо в срок до 20 календарни дни след подписване на Акт образец 15 и представяне на окончателен доклад за извършените СМР, и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат аванса и междинните плащания.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Документацията за участие може да бъде намерена на посочения в Обявлението интернет сайт на Община Каолиново от датата на публикуване на обявлението. http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Участници – ФЛ, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП– представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите в чиято представителна власт е включена територията на Р. България, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 1.1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253 - 260 от НК. 1.2. за подкуп по чл. 301 - 307 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.3. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.4. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.5. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.6. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;1.7. Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;1.8. Да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.9. Да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.10. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.1.11. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.1.12 Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 2. Участникът: 2.1. да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.2.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Не може да участва в процедурата чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 3.“Административни изисквания съгласно Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза” за отсъствие на обст. по чл.106, т. 1, , б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е”от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г – Д-я Образец № 6;.4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, като за участници физически лица се представя копие от документа за самоличност. Когато не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – ЮЛ и ЕТ прилагат към офертите и удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.5.При участници обединения Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП. 1. Декларация по Образец № 9, която съдържа информация за оборот от СМР сходни* с обекта на поръчката за последните 3 години, придружена от списък на изпълнените обектите с посочени стойности и Възложител. 2. Заверени от участика копия от съответните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: Заверено от участика копие на балансите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; Заверено от участника копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), заверени от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. За чуждестранните лица горепосочените документи се представят в случай, че публикуването им се изисква от законодателството на държавата по установяване на чуждестранния участник. 3. Копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството с минимален праг отговарящ на групата и категорията отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката ІI група, третата категория/ която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора. 4. Удостоверение от банка за достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им, с изключение на изискването за наличие на застраховка «Професионална отговорност».

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да представи доказателства за икономическото и финансовото си състояние съгласно чл. 50 от ЗОП, включително: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от СМР сходни* с обекта на поръчката не по-малко от 12 000 000,00 лева (дванадесет милиона лева). * Под „сходни с обекта на поръчката” навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по полагане на пътна основа, ново асфалтиране, ремонт и рехабилитация, поддръжка и отстраняване на дупки по пътища. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността на общия оборот от СМР сходни* с обекта на поръчката 12 000 000,00 лева без ДДС, се умножава по процента на участие на подизпълнител. 2. Участникът трябва да притежава валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите застраховка за професионална отговорност, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 3. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от от 50 % от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен,с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за доказване на технически възможности и квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП. 1. Участникът представя списък по образец – (Образец № 10), съдържащ описание на основните изпълнени договори за последните 5 години (считано от датата определена като крайна за получаване на офертите) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват наименованието на възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и документи, доказващи горното твърдение (копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите). 2. Списък - декларация - Образец 11 на екипа съдържащ данни за ръководния пресонал, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката, придружен от Автобиографии във формат по Образец № 12 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към ключовите експертите минимали изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, препоръки и др.), както и Декларация за разположение на ключов експерт по образец - Образец № 13. Всеки един от посочените документи по т.2 се представя само от експертите, включени в списъка на ключовите експерти – Образец - 11. 3. Списък - декларация - Образец 11А, съдържащ данни за изпълнителския състав. 4. Заверено копие на Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 или еквивалентни. 5. Декларация по образец – Образец № 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на участника да ползва оборудването, а в случаите на чл.51а от ЗОП други документи, които да доказват по категоричен начин, че участникът ще има на разположение оборудването изискано от възложителя. Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да представи доказателства за технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП, включително: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) договор/и/ за извършване на СМР, сходни* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 11 682 кв.м. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и два ). *Под «общ обем» навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбира не по-малко от 11 682 кв.м (единадесет хиляди шестстотин осемдесети два) от строителство на обекти с предмет, «сходен с предмета на поръчката», се разбира – СМР по полагане на пътна основа, ново асфалтиране, ремонт и рехабилитация, поддръжка и отстраняване на дупки по пътища. 2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на строителството - лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Минималният състав на ръководния ключов персонал от участника, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка е следният: - Ръководител обект - квалификация строителен инженер, специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл. 163 от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общестевна поръчка - минимум 1 брой. - Технически ръководител - технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка минимум 1 брой. - Специалист - контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по - малко от 3 години - минимум 1 брой. -Специалист - координатор по безопасност и здраве - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 3 /три/ години - минимум 1 брой. - Експерт пътно строителство - квалификация строителен инженер специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл. 163 от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. и участие като експерт при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общестевна поръчка - минимум 1 брой. 3. Участникът следва да има: 3.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент; В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатът се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. Продължава в раздел VI.2)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател 1:Срок за изпълнение – П1; тежест: 50
Показател: Показател 2: Ценово предложение – П2; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.10.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в стая № 5 на общинска администрация Каолиново, пл. „Украйна” № 4 от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден след заплащане на определената цена в размер на 15 лева с ДДС по касов път или по приходната сметка на община Каолинова в Банка: "Търговска банка Д", Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG41DEMI92408400055096, ВИД плащане 447000. При поискване от заинтересовано лице, възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.10.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.10.2013 г.  Час: 10:30
Място

гр.Каолиново, пл. „Украйна” № 4 - сградата на бщинска администрация

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката се изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г."

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1.) 6. Участникът следва да има регистрация, в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Продължение от раздел III.2.3.) Технически възможности; Изисквано минимално ниво: 4. Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване: Багер с обем на кофата мин. 2м3 – 1 брой, Товарачна машина тип фадрома – 1 брой, Комбиниран багер – 1 брой, Валяк с общо тегло мин.8тн – 1 брой, Автогрейдер – 1 брой, Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин.18тн – 2 броя;Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18тн – 2 броя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Каолиново, дирекция "АУЧР", пл. Украйна №4, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Интернет адрес/и:

URL: http://www.kaolinovo.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.08.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ