Версия за печат

00969-2013-0012

BG-Каолиново: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, За: Румяна Йорданова Тотева, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Управление и отчитане на проектните дейности по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: община Каолиново: обхващащ селата: Климент, Наум, Тъкач, Лятно, Сини вир, Лиси връх
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за управлението, изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура” с ИД № 27/321/01370.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва ръководство и контрол по изпълнението на всички дейности по проекта с цел осигуряване на доброто му административно, финансово и техническо обслужване, в това число: Координиране, наблюдение и оценка на цялостното изпълнение на проекта, удостоверяване изпълнението на резултатите качествено и в срок; Организиране изпълнението на отделните дейности, възложени по реда на ЗОП, качествено и в сроковете, заложени в договори между Община Каолиново и избраните изпълнители; Изготвяне на доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение дейностите по проекта, като се идентифицират своевременно несъответствията и проблемите и се предложат корективни действия за преодоляването им; Проверка и при необходимост актуализиране на дейностите по проекта, като съгласува изменението на работния график с Разплащателната агенция (РА) и Управляващия орган (УО) на ПРСР; Одобряване на докладите за напредъка от изпълнителите на дейностите по проекта и финансовите отчети/исканията за средства преди представянето им на РА; Участие в процеса на предварителна верификация на финансови документи, представени от изпълнителите на договори по обществени поръчки, преди извършване на плащанията, в това число редовни проверки на място на всеки подобект, преглед на всяко искане за плащане от страна на изпълнителите на договорите, проверки дали разходите са допустими и реално извършени; За целите на верификацията на плащанията, получава и проверява всички фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Каолиново, в качеството й на Бенефициент и ДФЗ, в качеството на Договарящ орган по ПРСР 2007 – 2013 г.; Архивира и съхранява документи свързани с проекта; Разпространяване на информация сред заинтересованите страни по проекта и сред местното общество като цяло, с цел осигуряване на прозрачност и публичност. Следене за цялостното спазване на всички нормативни актове и документи по ПРСР; Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнение на дейностите по проекта и предлагане на решения за преодоляването им; Осъществяване контрол относно изготвянето на актовете и протоколите по време на строителството, както и на всяка друга документация, необходима за оформяне и окомплектоване на договорното досие; Координиране и съблюдаване напредъка на изпълнение на проекта, посредством контрол и анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на проекта; Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по реализиране на проекта. Участие в срещи между представители на Бенефициента и външните изпълнители; Максимален срок за изготвяне на заявка за окончателно плащане - 10 работни дни, след подписването на акт № 16. Подпомагане Бенефициента при одити, проверки на място от страна на ДФЗ и др.

Прогнозна стойност без ДДС
83076 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 800. 00 лв. (осемстотин лева). Гаранцията за участие може да бъде внесена като парична сума или под формата на банкова гаранция. Вида и формата на гаранцията се избира от участника. Ако гаранцията за участие в процедурата се представя под формата на парична сума, следва да бъде платена по следната банкова сметка на Община Каолиново: IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF при "Търговска банка Д", Шумен. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора. Представя се при сключването му под формата на парична сума (вносима по горепосочената банкова сметка) или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие- не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получване на офертите.; при банкова гаранция за изпълнение – не по-малко от 1 (един) месеца, след датата на приключване на договора. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато Участникът или избрания изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 календарни дни, след приключването на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по начин определен в проекта на Договор: 1.Авансово плащане в размер на 50 (петдесет) % от общата цена на договора. Изпълнителят заявява авансово плащане, в срок до 14 дни, считано от подписването на този договор и представяне на фактура – оригинал за стойността на аванса и копие на приемо-предавателния протокол за приемане на встъпителния доклад от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Окончателно плащане в размер на 50% между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приспадане на сумата по авансовото плащане. Изпълнителят заявява окончателно плащане след предаване на описаните по долу документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателно (финално) отчитане на дейностите по проекта: Пакет с документи (технически и финансов отчет) за внасяне на финален (окончателен) отчет по проекта; Окончателен доклад за изпълнението на договора; Приемо-предавателен протокол и Фактура. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, която следва да садържа следната задължителна информация: Получател: Община Каолиново, Адрес: гр. Каолиново, пл. 'Украйна' № 4, ЕИК: 00093188, Получил фактурата: .........................................., Номер на документа, дата, място. В описателната им част следва да впише следният текст: «Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 27/321/01370 от 27.11.2012 г.» и наименованието на опертаривната програма, която го финансира, както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. участник, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. участник, който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. участник, който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4. участник, който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 5. участник, който е осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи: ПЛИК№1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“,вкл.: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта (по образец), съдържаща изявление за участие в процедурата и за изпълнение на поръчката при условията на документацията за участие; 3.Административни сведения; 4.Декларация,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката; 5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 6.Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър- когато участникът е юридическо лице или ЕТ, регистриран в РБългария. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган,когато не е представен ЕИК,съгласно чл.23 от ЗТР. Удостоверенията за актуално състояние следва да са издадени не по-рано от 1 месец, считано от крайния срок за получаване на оферти за участие; Чуждестранните юрид.лица или обединения на чужд. лица представят документ за регистрация и съответен документ за актуално състояние,издаден от компетентен орган в страната, в която са установени или еквивалент.Документа за регистрация се представя в официален превод.Физ.лица представят копие от документ за самоличност, като при участие на чужд. физ.лице, документът се представя в официален превод;7. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съобр. раздел III.2.2. по-долу; 8. Доказателства за техн. възм. и квалиф. на участника, съобр.изискв. на раздел III.2.3. по-долу; 9.Декл. за отсъствие на обстоят. по чл. 47,ал.1,т.1, б.„а”–„д” от ЗОП;чл.47,ал.2,т.2 и т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; чл.47,ал.1,т.2 и т.3 , ал.2,т.1,3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; Декл. се под.в съотв. с чл. 47,ал.4 и ал.6 от ЗОП;Обстоят.по чл.47,ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на Участник в проц. са посоч. в разд.ІII.1.4. по-горе. 10.Декл. по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизполз. на подизпълнители;11.Декл. за съгласие за участие като подизп.; 12.Документ за внесена гаранция за участие;13.Декл. от членовете на обединението по смисъла на чл.56, ал. 1, т.2, както и за обстоятелства чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП; 14.Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистр./споразумение); 15.Оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението за участие в настоящата поръчка; 16.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал. 1,т.12 от ЗОП; 17. Проект на пълномощно за съгласие за предоставяне на информация във връзка с правомощията на Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите по чл.68, ал. 11, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/;18. Документ за закупена документация за участие; При участие на подизпълнители, всеки от тях представя документите, посочени по-горе по т.т.6,7,8,9 и11; ПЛИК№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“,вкл.:Техническо предложение, ведно с Приложенията към него, изготвено по образец; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", вкл.:Ценова оферта (по образец). Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банкови гаранции, които са задължителни само по отношение на условията, описани в тях.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП. 1. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните 3 приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (по образец №12); 2.Заверени от участника копия на балансите, ОПР както и справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Когато участникът е чуждестранно лице горепосочените документи се представят, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която същият е установен. Ако участникът е физическо лице, той следва да представи официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, вкл. и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012г.), заверен от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. 3. Заверени от участника копие от валидна застрахователна полица за сключена застраховка за професионална отговорност.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал общ оборот не по-малко от 200 000.00 лв. (двеста хиляди) лева без ДДС за последните 3 (три) финансово приключени години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; 2. Участникът трябва да е реализирал оборот от сходни дейности в размер не по-малко от 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди) лева без ДДС за последните 3 (три) финансово приключени години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; *Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни обекти или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти . Забележка: При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността на общия оборот от 200 000.00 лв. без ДДС, се умножава по процента на участие на подизпълнител. Стойността на оборота от сходни дейности, в размер на 80 000.00 лв. без ДДС, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като оборотът следва да е реализиран от дейности, които подизпълнителят е посочил, че ще извършва. 3. Участникът да притежава валидна застрахователна полица за сключена застраховка за професионална отговорност.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация за техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51 от ЗОП: 1.Справка декларация по (Образец № 13) за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. *Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни обекти или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти . 2. Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката – Образец 14. Автобиография във формат по Образец № 15 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към експертите минимални изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на ключов експерт по Образец № 16. В случаите, когато в образователната система на държавата на кандидата няма степен „Магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен „Магистър”, съгласно българското законодателство. Ако в образователната система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини. 3. Заверено от участника вярно с оригинала копие на Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1. Уч-ът следва да е изпълнил през последните 3г., считано от датата определена като краен срок за получаване на оферта по настоящата процедура, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да е изпълнил успешно най-малко 2 (два) договора с предмет сходен* с предмета на поръчката. *Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни обекти или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти . При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 2 (два) договора, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва. 2. Уч-ът тр. да докаже, че разполага с необх. спец. за пред. на услугите, нужни за кач. изп. на проекта: - Рък. на проекта; -Коорд на проекта.;- Юрист; -Финанс. експ.;-Строител инж. 2.1.Ръковод. на проекта -висше образование, степен „Магистър” в професионално направление от област "Технически науки", „Икономика”, „Финанси”, „Право” с най-малко 10 (десет) години професионален опит;Мин. 5 г. опит в областта на админ. на инв. проекти в т.ч. изп. на подобни инв.проекти, финансирани от ФЕС в т. ч. Структурните фондове и Кохезионния фонд и/или проекти със сходен характер, но финансирани от други източници в т. ч. Структурните фондове и Кохезионния фонд и/или проекти със сходен характер, но финансирани от други източници;Да докаже участието си като ключов експерт/ рък. в мин.1 успешно завършен договор за изп. на подобни инв. проекти. 2.2. Коорд. на проекта: Магистър по Икономика, Финанси, Право, "Технически науки", или еквивалентна специалност със проф.стаж мин. 5 г.;Мин.3 г. опит в предоставянето на консултантски услуги при изп. на инв. проекти, фин. от ФЕС;Да докаже уч-то си като експерт в мин. 1 успешно завършен дог.за изп. на подобни техн. инв. проекти 2.3.Юрист-Магистърска степен по право, правоспособен юрист/ адвокат, със стаж по спец. – мин. 5 години. Опит в прилагането на ЗУТ, ЗОС, ЗОП, ЗС и процедурите при инвестиционния процес;Най-малко 3 г.опит в предоставянето на правни услуги в областта на обществените поръчки и при изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани от ФЕС; Участие като експерт в мин. 1 успешно завършен договор за изпълнение на инвестиционни проекти, финансирани от ФЕС. 2.4. Финансов експерт-Магистър по икономика, финанси или счетоводство, със стаж по спец. – мин. 5 г.; Мин. 3 г. опит в пред. на конс. услуги при изп. на инв. проекти, финансирани от ФЕС;Участие като финансов експерт в мин. 1 успешно завършен договор. 2.5. Строителен Инженер-висше образование, степен „Магистър” в професионално направление от област „Строителен инженер”, "Технически науки" или еквивалентна специалност;Най-малко 5 г. проф. опит; Най-малко 3 г. опит в областта на адм. на инв. проекти, финансирани от ФЕС;Да докаже участието си като експерт в мин. 1 успешно завършен дог. за изп. на инвестиционни пр. 3. Наличие на внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно. *Забележка: В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности по управление на проекти, правни услуги и консултации. 4. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение – Тп; тежест: 50
Показател: Финансово предложение - Фп; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.08.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в Деловодството на общинска администрация Каолиново, ул. „Украйна” № 4 от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден след заплащане на определената цена в размер на 10 лева с ДДС по касов път или по приходната сметка на община Каолинова в Банка: "Търговска банка Д", Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG41DEMI92408400055096, ВИД плащане 447000. При поискване от заинтересовано лице, възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.08.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.08.2013 г.  Час: 10:30
Място

гр. Каолиново, пл. "Украйна" № 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът ще се изпълнява в рамките на Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, съфинансирана от Република България и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.kaolinovo.bg от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, България 9960, гр. Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2210

Интернет адрес/и:

URL: www.kaolinovo.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ