Версия за печат

00969-2013-0014

BG-Каолиново: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, За: Румяна Йорданова Тотева, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на обектите по проект: „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Каолиново”"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Каолиново: с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи на подобектите по проект:„Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Каолиново”, включващ: Подобект 1 – стадиона в с. Браничево: Дейност I - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО БРАНИЧЕВО Под дейност 1 – Изграждане на нова сграда, включващо: част Архитектурна, част Конструкции, част Пожарна безопасност, част ОВК и част ЕЛ. Под дейност 2 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на лекоатлетическа писта Под дейност 4 – Реконструкция и рехабилитация на трибуни Под дейност 5 - Изграждане на периферна ограда Подобект 2 – спортния терен в с. Климент: Дейност II - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА СЕЛО КЛИМЕНТ Под дейност 1 - Изграждане на нова сграда за обслужване на футболен терен Под дейност 2 - Изграждане на периферна ограда Под дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на футболно игрище Под дейност 4 - Реконструкция и рехабилитация на трибуни Подобект 3 – двора на училището в гр. Каолиново Дейност III - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВОЙНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В ГРАД КАОЛИНОВО Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище Подобект 4 – спортния терен в с. Тодор Икономово: Дейност IV - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВОЙНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище Подобект 5 – спортния терен в с. Пристое Дейност V - ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО ПРИСТОЕ Под дейност 1 - Изграждане на мултифункционално игрище Под дейност 2 - Изграждане на ограда на мултифункционално игрище Под дейност 3 - Изграждане на мини футболно игрище Под дейност 4 - Изграждане на ограда на мини футболно игрище

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави следните услуги: Дейност 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; Дейност 2. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 2 от ЗУТ; Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7/2007г. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
60000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 600. 00 лв. (шестстотин лева). Гаранцията за участие може да бъде внесена като парична сума или под формата на банкова гаранция. Вида и формата на гаранцията се избира от участника. Ако гаранцията за участие в процедурата се представя под формата на парична сума, следва да бъде платена по следната банкова сметка на Община Каолиново: IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF при "Търговска банка Д", Шумен. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора. Представя се при сключването му под формата на парична сума (вносима по горепосочената банкова сметка) или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие- не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получване на офертите.; при банкова гаранция за изпълнение – не по-малко от 1 (един) месец, след датата на приключване на договора. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато Участникът или избрания изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по начин определен в проекта на Договор: 1. Авансово плащане - 50% процента от цената за изпълнение на договора в срок до 14 календарни дни, считано от подписване на договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на аванса. 2.Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумата по авансовото плащане, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора. Плащането се извършва в срок до 14 календарни дни след подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за представяне на окончателен доклад за строежа в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и неговото одобряване от Възложителя и след представяне на фактура. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, която следва да садържа следната задължителна информация: Получател: Община Каолиново, Адрес: гр. Каолиново, пл. 'Украйна' № 4, ЕИК: 00093188, Получил фактурата: .........................................., Номер на документа, дата, място. В описателната им част следва да впише следният текст: «Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 27/321/01383 от 27.11.2012 г.» и наименованието на опертаривната програма, която го финансира, както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. участник, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. участник, който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. участник, който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4. участник, който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 5. участник, който е осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи: ПЛИК№1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“,вкл.: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта (по образец), съдържаща изявление за участие в процедурата и за изпълнение на поръчката при условията на документацията за участие; 3.Административни сведения; 4.Декларация,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката; 5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 6.Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър- когато участникът е юридическо лице или ЕТ, регистриран в РБългария. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган,когато не е представен ЕИК,съгласно чл.23 от ЗТР. Удостоверенията за актуално състояние следва да са издадени не по-рано от 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти за участие; Чуждестранните юрид.лица или обединения на чужд. лица представят документ за регистрация и съответен документ за актуално състояние,издаден от компетентен орган в страната, в която са установени или еквивалент.Документа за регистрация се представя в официален превод.Физ.лица представят копие от документ за самоличност, като при участие на чужд. физ.лице, документът се представя в официален превод;7. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съобр. раздел III.2.2. по-долу; 8. Доказателства за техн. възм. и квалиф. на участника, съобр.изискв. на раздел III.2.3. по-долу; 9.Декл. за отсъствие на обстоят. по чл. 47,ал.1,т.1, б.„а”–„д” от ЗОП;чл.47,ал.2,т.2 и т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; чл.47,ал.1,т.2 и т.3 , ал.2,т.1,3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; Декл. се под.в съотв. с чл. 47,ал.4 и ал.6 от ЗОП;Обстоят.по чл.47,ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на Участник в проц. са посоч. в разд.ІII.1.4. по-горе. 10.Декл. по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизполз. на подизпълнители;11.Декл. за съгласие за участие като подизп.; 12.Документ за внесена гаранция за участие;13.Декл. от членовете на обединението по смисъла на чл.56, ал. 1, т.2, както и за обстоятелства чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП; 14.Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистр./споразумение); 15.Оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението за участие в настоящата поръчка; 16.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал. 1,т.12 от ЗОП; 17. Проект на пълномощно за съгласие за предоставяне на информация във връзка с правомощията на Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите по чл.68, ал. 11, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/;18. Документ за закупена документация за участие; 19. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности; При участие на подизпълнители, всеки от тях представя документите, посочени по-горе по т.т.6,7,8,9,11 и19; ПЛИК№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“,вкл.:Техническо предложение, ведно с Приложенията към него, изготвено по образец; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", вкл.:Ценова оферта (по образец). Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банкови гаранции, които са задължителни само по отношение на условията, описани в тях.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП. 1. Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от представената от Участника информация за оборот (по образец №7) и представените от него счетоводни документи когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: - заверени копия на балансите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; - отчетите за приходите и разходите за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./; - справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните 3 три приключени финансови години /2010, 2011 и 2012 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). 2.Заверено от участника копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на обектите, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Минимални изисквания: Участникът следва да представи доказателства за икономическото и финансовото си състояние съгласно чл. 50 от ЗОП, включително: 1. Участникът следва да има реализиран оборот от осъществяване на строителен надзор за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко 180 000,00 лв (сто и осемдесет хиляди лева), без включен ДДС. Забележка: При получаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от осъществяване на строителен надзор, в размер на 180 000,00 лв, без ДДС, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като оборотът следва да е реализиран от дейности, които подизпълнителят е посочил, че ще извършва. 2. Участникът следва да има сключена валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори по Образец 8, изпълнени през последните 3 (три) години (считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, задължително придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват наименованието на възложителя, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, следва да присъства в представения/-ите документ/-и. 2. Заверено от участника копие валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 31.12.2014 г., участникът да представи декларация свободен текст, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Заверено копие от участника на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите поне 1 /един/ договор за упражняване на строителен надзор. 2. Участникът следва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" /Приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г…..изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Всеки участник трябва да притежава сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквивалентни мерки. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. * Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение – П1; тежест: 50
Показател: Организация на работата – П2; тежест: 20
Показател: Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на дейностите при изпълнението на поръчката – П3; тежест: 20
Показател: Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката – П4; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.08.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в общинска администрация Каолиново, ул. „Украйна” № 4, стая № 5 от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден след заплащане на определената цена в размер на 10 лева с ДДС по касов път или по приходната сметка на община Каолинова в Банка: "Търговска банка Д", Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG41DEMI92408400055096, ВИД плащане 447000. При поискване от заинтересовано лице, възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.08.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.08.2013 г.  Час: 10:30
Място

гр. Каолиново, пл. "Украйна" 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът ще се изпълнява в рамките на Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, съфинансирана от Република България и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й - http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, България 9960, гр.Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Интернет адрес/и:

URL: www.kaolinovo.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ