Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. ”Украйна” № 4, За: Румяна Йорданова Тотева, РБългария 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осъществяване на авторски надзор на обектите по проект „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на община Каолиново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецефикация, неразделна част от настоящата покана и одобрен технически инвестиционен проект, който ще бъде бъде предоставен на участниците на сайта на община Каолиново http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект. 2. Начин на изпълнение на поръчката – Съгласно условията, посочени в договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба №3/2003 год.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството както следва: 2.1. Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ 2.2. Авторският надзор по част „Конструктивна” е задължителен 2.3.Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството 2.4. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 2.5. Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, съгласувано с Управляващия орган ДФ "Земеделие" - РА. 2.6. Да извършва контрол по технологията и качеството на влаганите материали и на извършваните строителни и монтажни работи 2.7. При необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа. 2.8. В съответствие с изискванията на Възложителя: проектантите по посочените специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички части; 2.9. Да оказват техническа помощ при реализирането на обекта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 1. Участник в поръчката трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: 1.1. През посл. 3 год., считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка, участникът да е изпълнявал услуги еднакви или сходни* с предмета на поръчката. * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на проектиране и/или осъществяване на авторски надзор по изграждане и/или реконструкция/ремонт на административни, жилищни сгради и спортни сгради и съоръжения. Доказва се с: Попълване на Списък по Образец № 8 за изпълнени услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Към Списък – Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените услуги представени под формата на удостоверения издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Допълнителна информация и необходимите документи свързани с поръчката са публикувани на интернет страницата на Община Каолиново http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki. Минималните изисквания към участниците и начина на подаване на оферти се съдържат в Публичната покана публикувана на горепосочения интернет адрес. Участници, които не са представили в офертата си необходимите документи или не отговарят на минималните изисквания посочени в Поканата ще бъдат отстранявани от участие в обществената поръчка. Подадените оферти ще се разгледат на 30.09.2014 г. в 10.30 ч. в ритуалната зала на община Каолиново. Заседанието за отварянето на подадените оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Неразделна част от настоящата публична покана са образци на документи публикувани в сайта на Община Каолиново на интернет адрес http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/09/2014