Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА КАОЛИНОВО, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман Исмаил - директор на Д "АОЧР", РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново” по обособени позиции: 1. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново” 2. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките автомобили, товарен автомобил ГАЗ-53 и лекотоварен автомобил УАЗ в Община Каолиново” 3. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на багер, трактор и верижен трактор ДТ-75 към „БКС”, Община Каолиново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50111000, 50113000, 50114100, 50112000

Описание:

Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автобуси
Услуги по ремонт на товарни автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на: 1.първа позиция 23 000,00 без ДДС/27 600,00 с ДДС; 2.втора позиция 30 900,00 без ДДС/37 080 ,00 с ДДС; 3. трета позиция 12 000,00 без ДДС/14 400,00 с ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Каолиново.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ипълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване, което ще се извършва след писмена заявка на Възложителя и включва: 1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране: А) смяна на маслен, въздушен и горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на автомобила. След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на автомобилите, които разполагат с такъв. Б) Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите включва: - проверка на изпускателната система – изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи - проверка на спирачната система - проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/ - проверка нивото на хидравличната течност - проверка нивото на охладителната течност /темперарура на замръзване/ - проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка, шарнирите за наранявания и скъсвания - проверка състоянието на гумите - проверка на амортисьорите - проверка на светлините - проверка състоянието на акумулатора - проверка на чистачките /стъклоумивателната система/ - проверка на климатик и климатроник - оглед на ходова част На база извършената проверка и огледа, изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на ремонт с цел отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние годно за експлоатация. 2. Текущ ремонт: Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител на съответния автомобил. Изпълнителят трябва да има възможност да извършва ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатици и климатроници, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост и други видове ремонтни дейности. Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава стойностите на нормативите, посочени в Наредба 24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства – Приложение Г. При необходимост, изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други служебни автомобили на Община Каолиново, като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности. 3. Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонт. Вложените резервни части и консумативи при текущите ремонти се заплащат от Възложителя по цени, редуцирани със съответния процент отстъпка, предложен от участника, избран за изпълнител от цените на дребно, валидни в сервиза към момента на извършване на услугата.Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи трябва да са нови, да притежават сертификат за произход и качество и да отговарят на изискванията на производителя на автомобила. При необходимост от доставка на резервни части за извършване на ремонт, които не са налични в склада на изпълнителя срокът за доставката им трябва да бъде до 10 (десет) работни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт. Възложителя предоставя на изпълнителя автомобилите за първоначален технически преглед в срок до 2 месеца от сключването на договора, а за всеки следващ преглед – след изминат пробег от 10 000 км или друг пробег за съответния автомобил, определен в сервизната му книжка. Разходите за първоначалния и последващите прегледи са за сметка на изпълнителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Предложена цена за 1 (един) човекочас – 40 точки П2 – Предложен гаранционен срок – 20 точки. П3 – Предложена отстъпка от доставната цена на резервните части и консумативите – 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е качена в профил на купувача на следния интернет адрес :http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/08/2013