Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл. "Украйна" No 4, За: Незиха Исмаил, Р България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2274, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2105

Място/места за контакт: гр. Каолиново,пл. "Украйна" No 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http//www.kaolinovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изнесено обучение: 1.„Модулно обучение по ключови компетентности”; 2."Компютърните технологии в помощ на обшинската администрацията”, по Договор № А12-22-145/13.05.2013 г., по проект BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Вида и количеството на услугата е съгласно приложена техническа спесификация. 1. „Модулно обучение по ключови компетентности” - 45 333,00 лв. без ДДС: 1.1. "Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на орг. принадлежност и идентификация" - 17 000,00 лв. без ДДС. 1.2. "Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси" - 17 000.00 лв. без ДДС. 1.3. "Лидерски умения и екипна ефективност" - 11 333,00 лв. без ДДС 2. "Компютърните технологии в помощ на обшинската администрацията” - 9 750,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ребулика България

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. физич. или ЮЛ, както и техните обединения. Когато участникът e обединение, което не е регистр. като ЮЛ, участниците в обединението трябва да сключат споразумение, съдържащо клаузи, гарантиращи, че обединението е създаденоно за срок до окончателното изпълнение на общ. поръчка, че всички членове са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на поръчката; определено е лице, което да го представлява в обществената поръчка и при изпълнението на общ. поръчка. Лице, което е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта, едно и също ФЛ или ЮЛ не може да участва едновременно в две обединения или да участва в обществената поръчка едновременно самостоятелно и в обединение. А)Административни изисквания - съгласно чл.47 ал.1, ал.5 и т.1 и 3 на ал.2.;Б) Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние - Участникът трябва да има:Минимален оборот от сходни с предмета на поръчката за предходните 3 прикл. фин. години (2010, 2011 и 2012г) или от датата на учредяване/започване на дейноста, в размер на не по-малко от 110 000 лева без ДДС, общо от трите години. Сходни с предмета на поръчката са дейности в областта на организиране и провеждане на обучения за възрастни, включващи необходимата за осъществяването им логистика;Б) Минимални изисквания за технически възможности или квалификация: 1. Участника да е Лицензиран Център за проф. обучение (ЦПО), издаден от Нац. агенция за проф. образование и обучение (НАПОО) към МС, която да му позволява извършването на обучения, предмет на настоящата поръчка. 2. Участникът трябва да има през последните 3 год. (считано от датата на подаване на офертата) минимум три изпълнени договори за проведени обучения на не по-малко от 250 обучени лица(общо), на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение; Препоръки за добро изпълнение за посочените договори. 3.Участникът трябва да разполага с екип от ключюви експерти за изпълнението на поръчката: 1. Ръководителят на екипа (ключов експерт 1) трябва да отговаря на следните изисквания: Да има висше (магистърска степен) по обществени, педагогически, хуманитарни, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 5 (пет) годишен организационен и управленски опит, свързан с изпълненнието на проекти с европейско и национ. финансиране, и/или с провеждането на обучения за възрастни. 2. Координатор на дейностите по логистика на обученията (ключов експерт 2) трябва да отговаря на следните изисквания: Да има висше образование (бакал. степен) по обществени, икономически или технически науки, или еквивалент с мин. 3 год. опит в организиране и провеждането на информационни събития, логистично осигуряванене на публични събития/меропр. и/или организиране и провеждане на обучения за възрастни. 3. Екип за провеждане на обученията – лектори( минимум 5), които трябва да отговаря на следните изисквания: Да имат висше с образователно- квалификационна степен „магистър" по специалности от някое от следните професионални направления: информатика, педагогика, психология, и минимум 5 г. преподавателски опит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Като показателите са : Техническа оценка ТП 60 точки със следните подпоказатели: П1 – ,,Срок за организиране на обучение” в календарни дни – 10 точки; П2 - Искано авансово плащане - 5 точки П3 – Оценка на техническото предложение на участника – 45 точки ФП - Предложена цена – 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите е 90 к. дни. Офертата се представя в запечатън непрозрачен плик със следното съдържание: Плик 1:(1)Списък на документите в офертата(Обр №18); (2) Оферта (Обр №1); (2а) Нот. завер. пълном. на лицето, подписващо офертата – когато офертата не е подписана от представителя на участника; (3) Регистрационни документи на участника; (4) Споразумение за създаване на обединение и Декларации от членовете на обединението – Обр №6; (5) Деклар. за приемане условията на договора и поръчката (Образец №3); (6) Декл. по чл. 47, ал.1, т. 1 (без б. „е”) (Обр. №4); (7) Декл. по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, (Обр. №5) Чуждестранните лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгл. законодателството на държавата в която са установени. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят и от тях. (8) Доказателства по чл.50 от ЗОП - Деклар. за оборот от дейности сходни с предмета на поръчката (Обр. № 7); (9) Документи по чл.51 на ЗОП: Списък на договорите, по смисъла на чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП (Обр №8), Данни за експертния екип, които ще отговаря за изпълнението на поръчката(Обр №9), автобиография (Обр №10), Деклар. (Обр №11) или копия на трудови договори, доказателства за квалификация и професионален опит ; (10) Деклар.по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП - обр№ 12; (11) Деклар.от подизпълнител-обр №13; (12) Образец на банкова гаранция за изпълнение-обр №17; (13) Проект на договор-обр. №16; (14) Други документи по преценка на участника; Плик 2: (15) Техническо предложение – Обр № 14; Плик 3: (16) Ценова оферта (Обр №15)

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2013