Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман - директор на Д "АОЧР", РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2274, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2105

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на Община Каолиново"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22820000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Формуляри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно документация публикувана в Профила на купувача на сайта на Община Каолиново

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата трябва да са приложени всички изискуеми от Възложителят документи, посочени в пояснителния документ. Изискуемите документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от участника копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на Възложителя към конкретните документи. Документите, представени на чужд език трябва да бъдат придружени с официален превод/документите по т.1 от офертата/ или в превод/документите по т. 5 и 6 от офертата/, спазвайки изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. „Официален превод" по смисъла на &1, т.16а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Участникът не може да предложи варианти на офертата си. Съдържание на офертата: 1. Регистрация по ЕИК и регистрация по ЗДДС/ако е приложимо/; 2. Техническа оферта/предложение по образец; 3. Ценова оферта/предложение по образец; 4. Проекто договор непопълнен, подписан и подпечатан от кандидата/по образец/; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП /образец/; 6 . Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП /образец/; 7. Доказателства за технически възможности на участника – Списък на собствено или наето МПС. 8. Декларация за участие на подизпълнител/образец/; 9. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв/образец/; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора/образец/; 11. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 12. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, документите, по точки 1, 5 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите, по точки 7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участник в обществената поръчка предвижда участие на подизпълнители, документите, по точки 1, 5, 6 и 7 се представят за всеки от тях поотделно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи на сайта на Община Каолиново http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2013