Версия за печат

00969-2013-0019

BG-Каолиново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман Исмаил - директор дирекция "АОЧР", Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЦДТ-та на територията на Община Каолиново
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки. Необходимост от доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ на територията на община Каолиново с цел: 1.Осигуряване на храненето на децата в ЦДГ. 2.Доставка на качествени хранителни продукти от фирми, които гарантират здравословното хранене на децата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата и обема на настоящата обществена поръчка са изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие, която е публикувана в профил на купувача на сайта на община Каолиново.

Прогнозна стойност без ДДС
123000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1200.00/Хиляда и двеста/лв. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора. Гаранциите могат да се внесат по банков път или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранциите - банкови или парични. Когато участникът избере гаранцията/ите да са под формата на парична сума, то същата се внася по банкова сметка IBAN BG92DEMI92403300055108, BIG код DEMIBGSF при "Търговска банка Д", Шумен в полза на Община Каолиново. Когато участникът избере формата на гаранцията/ите да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима в полза на Община Каолиново със срок на валидност, както следва: 1.за банкова гаранция, като гаранция за участие - 365 дни от датата на подаване на офертите; 2.за банкова гаранция, като гаранция за изпълнение - най-малко един месец след изтичане на срока на договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общински бюджет 2013 и 2014 година

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците да отговарят на изискваният на Закона за храните; Да бъдат регистрирани като производители и/или търговци на съответните хранителни продукти; Да разполагат с пътни превозни средства регистрирани по закония ред, като годни да превозват хранителни продукти.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът е обединение, но не е приложен документа за създаване на обединението или в приложеният документ не е посочено лицето, представляващо обединението, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; 2. Участник, при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал.5 от ЗОП ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д и ал. 5, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т.2, когато участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал.5 от ЗОП се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на горепосочените обстоятелства с декларации. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1,3 и ал. 5 от ЗОП. При подписването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице при подписване на договора същият е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен; 3. Документ за закупена документация за участие; 4. Оригинален документ за гаранция за участие; 5. Копие, заверено с подпис и печат на кандидата, от удостоверение за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица представят официален превод на съответен еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (копие заверено с подпис и печат на кандидата); 6.Плик № 2"Техн.предл" и Плик № 3"Предл. цена";7. Други документи съгласно настоящото обявление и документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010,2011,2012), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си – копия подписани и подпечатани на всяка страница; 2.Справка за общия оборот и оборота от договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години - 2010, 2011 и 2012 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейност. * под сходни с предмета на поръчката следва да се разбира доставки на хранителни продукти.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал оборот от доставки сходни с предмета на поръчката не по-малко от 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева) с включен ДДС, общо за последните 3 (три) години - 2010, 2011 и 2012 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейност. В случай на обединение изискванията се прилагат като цяло; * под сходни с предмета на поръчката следва да се разбира доставки на хранителни продукти.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за доставки сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си, включително стойностите, датите и Възложителите. Списъкът да бъде придружен с минимум една препоръка за добро изпълнение с посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна информация, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. ; 2.Участникът следва да представи четливи и заверени копия на валидни Удостоверения за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни, които са предмет на обществената поръчка съгласно разпоредбите на Закона за храните; 3.Участникът следва да представи Декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на договора. Към декларацията да се приложат четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход. 4. Участникът следва да представи за собствените и/или наети складови помещения, четливи и заверени копия на валидни санитарни разрешителни за упражняване на съответната дейност, съгласно изискванията на БАБХ - „Удостоверение за регистрация” на името на участника. 5.Участникът следва да представи декларация за наличния персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката придружен с необходимите документи - копие от трудови или граждански договори
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнил поне един договор за доставки сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която е учреден ; * под сходни с предмета на поръчката следва да се разбира доставки на хранителни продукти. 2.Участникът трябва да притежава регистрация на обектите от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка; 3.Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти.; 4.Участникът да разполага с екип отговорен за приемането и подготовката/разфасовката на заявките подадени от Възложителя; 5.Сертификат HASSP и/или еквивалентин за внедрена система за управление безопасността на хранителните продукти. 6.Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Коф-Ценово предложение ; тежест: 70
Показател: К1 – Срок на изпълнение на доставката; тежест: 20
Показател: К2 – Срокове за реагиране при рекламации; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.10.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 17 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в стая №8 на Община Каолиново, пл."Украйна" №4, в гр.Каолиново от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден след представяне на документ за внесени 17.00/Седемнадесет/ лева в полза на Община Каолиново - касово или безкасово по банкова сметка IBAN BG41DEMI92408400055096, BIG код DEMIBGSF, код за вид плащане 447000 при "Търговска банка Д", Шумен.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.10.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.10.2013 г.  Час: 10:30
Място

стая №7, Община Каолиново, пл."Украйна" №4, гр.Каолиново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Комисията и експерти по чл.19, ал.2,т.8 от ЗОП и по желание участници или техни упълномощени представители с изрично и нотариално заверено пълномощно , както и представители на следствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.68, ал.4 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ