Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман - директор на Д "АОЧР", РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2280, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на път SHU 1061 (ІV-23413) Гусла – Средковец (от км 0+000 до км 4+400)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на път ІV-23413 - Гусла - Средковец с максимална прогнозна сума 85 666.66 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

85667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ремонта да се извърши без да се налага спиране или отклоняване на движението. 2.Да не се създава затруднение и/или допълнително натоварване на движението. 3.Изкърпените повредени повърхности трябва да понесат трафика веднага след приключване на полагането. 4 Изкърпване на пътните настилки и дупките и деформациите да се извърши машинно съгласно техническата спецификация зададена от Възложителя. 5 Изпълнението на строително - монтажните работи да е съгласно техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в Р. България. Вложените при изпълнение на строително - монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми. 6. В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ. 7.Гаранционните срокове за изпълнение на строително-монтажните работи да са съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Указание за представяне на документи е приложено в профила на купувача http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki Участникът трябва да представи: 1. Списък на договорите за строителство с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка с референции/препоръки за последните 5 (пет) години, като минималното изискване е да има поне 1 (един) изпълнен договор с предмет сходен с предмета на поръчката, считано от датата на подаване на офертата; * под сходен предмет се разбира ремонт и/или рехабилитация на пътища ІV-ти или по-висок клас. 2. Списък на техническите лица, с които разполага за изпълнение на поръчката; 3.Списък на наличното оборудване, в т.ч. на разположение лаборатория и асфалтова база за изпълнение предмета на поръчката; 4.Удостоверение и валидно картонче от вписване в Регистъра на камарата на строителите за трета или по-висока категория строежи - транспортна инфраструктура; 5.Копие от валидна застраховка за "Професионална отговорност" за трета или по-висока категория строежи; 6.Копие от Баланс и ОПР за последните 3 (три) финансови години; 7. Декларация за общия оборот и за оборот сходен с предмета на поръчката, като мнимално икономическо изискване е участникът да има реализиран оборот сходен с предмета на поръчката не по-малко от 90 000,00(деветдесет хиляди) лева без ДДС, * под сходен предмет се разбира ремонт и/или рехабилитация на пътища ІV-ти или по-висок клас; Декларации за липса на обстоятелствата по 47 ал. (1) т. 1 и ал. (5) т. 1 и чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: К1 - Цени на СМР – тежест 75%, максимален брой точки 75 със следните подпоказатели: Ц1,1 - Ръчно полагане асфалтобетон без предварително изрязване 4 см.- тежест 5% Ц1,2 - Ръчно полагане асфалтобетон без предварително изрязване 5 см. - тежест 5% Ц1,3 - Ръчно полагане асфалтобетон без предварително изрязване 6 см. - тежест 5% Ц1,4 - Ръчно полагане асфалтобетон без предварително изрязване 8 см. - тежест 5% Ц2,1 - Ръчно полагане асфалтобетон с предварително изрязване 4 см. - тежест 5% Ц2,2 - Ръчно полагане асфалтобетон с предварително изрязване 5 см. - тежест 5% Ц2,3 - Ръчно полагане асфалтобетон с предварително изрязване 6 см. - тежест 5% Ц2,4 - Ръчно полагане асфалтобетон с предварително изрязване 8 см. - тежест 5% Ц 3 - Фрезоване и почистване на пътна настилка- тежест 5% Ц 4 - Битумен разлив- тежест 5% Ц 5 - Машинно полагане асфалтобетон- тежест 5% Ц 6 - Превоз асфалтобетон- тежест 5% Ц 7 - Натоварване и превоз строителни отпадъци до 10 км.- тежест 5% Ц 8 - Трошенокаменна настилка- тежест 5% Ц 9 - Превоз трошен камък- тежест 5% К2 - Срок на изпълнение – тежест 25%, брой точки 25.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи на сайта на Община Каолиново www.kaolinovo.bg в профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2013