Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Незиха Сюлейман - директор на Д "АОЧР", РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2280, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на дърва за огрев и дървени отпадъци за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000, 03416000

Описание:

Дърва за горене
Дървени отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За общинска администрация и кметствата - 230 куб.м За ЦДГ - 320 куб.м, както и 50 куб.м дървени отпадъци (изрезки)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят: 1. Копие от документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; В случай, че участникът участва като Обединение, тогава членовете на обединението сключват договор; 2. Оферта по Образец №1; 3. Административни сведения Образец № 2; 4. Предложение за изпълнение на поръчката Образец № 3; 5. Ценово предложение Образец № 4; 6. Проект на договор непопълнен подписан и подпечатан Образец № 5; Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик кабинет № 4, гр.Каолионово, пл."Украйна" № 4, в сградата на Община Каолиново. Участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. "а" до "д" и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Доставените дърва и дървени изрезки трябва да бъдат от дъб или бук. Изпълнението следва да се извърши чрез периодични доставки в продължение на не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, до изтичане на срока или до изчерпване на посочените в публичната покана количества. При доставка се съставя протокол, подписан от лицата доставящи или приемащи горивата. Доставката се извършва в рамките на работното време. Участникът следва да даде в своето ценово предложение единична цена за кубичен метър, като в цената следва да се включат и транспортните разходи. Разплащането на извършените дейности е в български лева чрез платежно нареждане срещу представяне на фактура при срок на отложено плащане 30 календарни дни. Срок на валидност на офертата 90 дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изпълнението по отношение на качеството да бъде съобразено с всички действащи към момента в Република България нормативни документи. Материалните средства обект на обществената поръчка да отговарят на следните характеристики: • дървата да са от дъбови или букови дървета; • да са с дължина 1 метър и с диаметър не по-мълък от 10 cm; • обща влажност – не повече от 30 %; • Продуктът да е придобит по одобрен начин по смисъла на Закона за горите и свързаните с него действащи подзаконови нормативни актове. Цялата документация е публикувана в профил на купувача на следния интернет адрес :http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2014