Информация за културни, спортни и други събития в общината

Култура

В община Каолиново културната дейност е съсредоточена единствено в читалищата. Освен това се заключава в провеждане на периодични културни мероприятия от вида на празник на селището или Общината и някои концерти и театрални постановки. За съжаление това е твърде недостатъчно за културния живот на населението.

Читалища

В Общината има 13 читалища, които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.

Библиотеки

Към всичките читалища в селищната система функционират библиотеки с крайно недостатъчен и остарял библиотечен фонд., използван предимно от учениците в населените места .

 Спорт

Спортът в общината заема важно място.Той създава възможности за изява на личността , чрез участия в състезания организирани от клубовете намиращи се в територията на община Каолиново .

Общината осигурява условия и оказва съдействие при провеждането на спортни прояви включени в календара на съответните федерации. Предоставят се за ползване спортни обекти и съоражения на спортни клубове по вида спорт , за който е предназначен обекта .

Организират се масови спортни прояви в които се включват бивши и настоящи спортисти и спортни деятели . В тази връзка предстои изготвянето на спортна програма за предстоящата 2007 година .

Понастоящем в община Каолиново съществуват два футболни клуба в селата Пристое и Браничево , които успешно се представят в регионалната група за Шуменска област. Функционира и Общински Център за работа с деца , където също са изградени спортни групи по различните видове спорт .