Инфраструктура

Населени места

Населението на общината живее в един град и 15 села.

Кметства:

с. Браничево, с. Гусла, с. Дойранци, с. Долина, с. Загориче, с. Климент, с. Лятно, с. Наум, с. Пристое, с. Сини вир, с. Средковец, с. Тодор Икономово, с. Тъкач

Кметски наместничества:

с. Лиси връх, с. Омарчево

Транспортна схема

На територията на община Каолиново съществува добре изградена пътна мрежа. Дължината на пътната мрежа в Общината е 106,389 км. Първи клас мрежата е 15,859 км, втори клас няма, трети клас - 46, 470км и общинските пътища са 44, 060км.

В и К

Водоснабдяването е обособено на 5 основни водоснабдителни групи. Водопроводната система е амортизирана /строена в периода 1927 - 1935г./. Водоснабдителни групи - Средковец, Тодор Икономово, Каолиново, Лятно и Изгрев. Ежемесечно на Общината се подава около 100 хил. куб. м вода, която се равнява на около 40л/сек. Водните количества се доставят по помпен начин.

Съобщения

Почти в цялата община проблемите с телефонизацията остават открити. Съществуващите 7 телефонни централи са аналогови.

Електроснабдяване

Електроразпределително предприятие - "Електроразпределение" ЕАД, гр. Варна - клон Шумен.

В община Каолиново има една подстанция, с два входящи електропровода с мощност 110/20 kV и 11 изходящи електропровода по 20 kV. На територията на Общината функционират 84 трансформаторни поста. Мрежата НН е въздушна