Проект -Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново

12.05.2020 г.Първа копка по Проект: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“

 

_____________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Европа финансира в селските райони


Проект: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“

Бенефициент: Община Каолиново

Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони 2014-2020г“

ИД № на проекта: BG06RDNP001-7.001-0056-C01

Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 14.05.2019г

Период на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 1 102934.50 лв.

Одобрени разходи: 1 102934.50 лв.

Субсидия: 1 102 934,50 лв.

Европейско съфинансиране: 937 494.34 лв.

Национално съфинансиране: 165 440.16 лв.

Кметът на община Каолиново - Нида Ахмедов, заместник - кметовете на общината Тюрджан Ферад и Билгин Мюмюнов и техническия ръководител на обекта направиха първа копка на строежа по проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“. Проект е финансирани със средства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и е на стойност 1 102 934,50 лв., в т.ч. и непреки разходи – проектиране, строителен надзор, управление и др.

С церемонията се дава старт за изпълнение на строителни дейности на следните улици:

-  ул. "Светлина" и ул. „Тодор Икономов" в с. Тодор Икономово;

-  ул. "Витоша" в с. Пристое и

-  ул. "Дунав" в с. Браничево;

-  ул. "Хан Крум", ул. "Владайско въстание" и ул. "Индже Войвода" в гр. Каолиново.

Обща дължина на улиците е 3321,45м.

Три са фирмите изпълнители на строителството - “Билдстрой - Ко” ООД от гр. Нови пазар ще работи на обектите в село Тодор Икономово, „Пътконсулт“ ООД град Разград на обектите в град Каолиново и квартал Боймир, а улиците в селата Браничево и Пристое ще ремонтира „Пътно поддържане - Нови пазар“ ООД, град Нови пазар.

 

След завършване на проекта се очаква да се преодолеят част от негативните фактори, въздействащи за изостаналостта на селския район и ще се повиши привлекателността на средата за живот. Същевременно ще се  благоустрои непосредствената жизнена среда на 6030 души и подобри облика на гр. Каолиново, с. Браничево, с. Пристое и с. Тодор Икономово и ще се осигури безопасност на преминаване и пребиваване и ще се създадат реални предпоставки за намаляване на запрашеността, риска от пътно-транспортни произшествия, вредните емисии и ниво на шум от движение на превозни средства по уличната мрежа.

Очаква се ремонтите дейности на всички обекти да завършат до средата на месец септември.

______________________________________________________________________________________________________________

На 14.05.2019 г. кмета на община Каолиново подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Наименование на проекта: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“

Максимален размер на БФП: 1 102 934,50 лв.

Проектно предложение предвижда реконструкция на 7 улици в 4 населени места в община Каолиново, а именно: реконструкция на ул. "Индже Войвода", ул. "Владайско въстание", ул. "Хан Крум" в гр. Каолиново; ул. "Дунав" в с. Браничево, ул. "Витоша" в с. Пристое,  ул. Тодор Икономов" и ул. "Светлина" в с. Тодор Икономово. Обща дължина на предвидените за реконструкция улици по проекта е 3321,45м.

Всеки гражданин на ЕС трябва да има възможност да живее и да се придвижва сигурно и безопасно в района където живее, независимо дали е град или село. Движението пеш или с превозно средство трябва да става при минимален риск за хората. Чрез реализацията на проектното предложение ще се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на предвидените за реконструкция улици, ще се намали запрашеността при преминаването на транспортни средства по тях, което от своя страна води до влошаване на здравословното състояние на живущите в гр. Каолиново, с. Браничево, с. Пристое и с. Тодор Икономово, община Каолиново и ще се намали опасността от пътно-транспортни произшествия, възникващи вследствие на лошото състояние на настилките, предизвикващи от своя страна технически повреди по автомобилите и загубата на контрол при управлението им. Подобрената улична инфраструктура ще осигури удобство, комфорт и същевременно бързина при придвижване на жителите в съответните населени места. Подобряването на достъпа е ключово условие за икономическия растеж и разнообразяването в селските райони, в т.ч. развитието на туристическия им потенциал. Изпълнението на предвидените инвестиции, ще даде тласък на местните икономики и ще задържи младите и предприемчиви хора в община Каолиново. Целевите групи към които е насочен проекта са хора от разнородни социални, възрастови, етнически групи, включително лица с намалена подвижност, или население от 6 030 души живеещи в гр. Каолиново, с. Браничево, с. Присое и с. Тодор Икономово, което представлява 48,04% от населението на общината и които ще се възползват от резултатите по този проект.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Проект: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“

Бенефициент: Община Каолиново

Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони 2014-2020г“

ИД № на проекта: BG06RDNP001-7.001-0056-C01

Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 14.05.2019г

Период на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 1 102934.50 лв.

Одобрени разходи: 1 102934.50 лв.

Субсидия: 1 102 934,50 лв.

Европейско съфинансиране: 937 494.34 лв.

Национално съфинансиране: 165 440.16 лв.

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрените за финансиране разходи по проекта са:

 1. разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
 2. разходи за консултантски услуги, подготовка и окомплектоване на апликационната форма;
 3. разходи за консултантски услуги за управление на проекта;
 4. разходи за услуги по осъществяване на строителен надзор;
 5. разходи за проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти;
 6. разходи за услуги по осъществяване на авторски надзор.

 

С проекта се предвижда реконструкция на седем улици в населените места в Община Каолиново с  обща  дължина  3321.45 км, включени в 3 (две) обособени позиции, както следва:

ü ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Реконструкция на ул.“Светлина“ с дължина 514,78м и ул.“Тодор Икономов“ с дължина 750м в с.Тодор Икономово, общ.Каолиново. Улиците са V клас от уличната мрежа на селото.

Кратко описание на предвидените в проекта дейности:

С проекта се цели да се даде решение за:

- реконструкция на уличната настилка;

- добро отводняване;

- безопасност на движението;

- комфорт на пътуващите.

 

Улица „Светлина“ в с.Тодор Икономово

Разглеждания участък е от кръстовище с републикански път III-701-с.Грънчарово- гр.Нови пазар до кръстовище с път III-701-с.Грънчарово-гр.Нови пазар.

 

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Почистване на съществуващата настилка от кал и наноси покрай бордюри-двустранно;
 • Ø Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво;
 • Ø Възстановяване на бетонови бордюри 15/25/50см;
 • Ø Полагане на изравнителен пласт трошенокаменна настилка (фр.0-40мм) и частично попълване на изровените участъци с трошен камък;
 • Ø Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см;
 • Ø Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Габаритът на ул.“Светлина“ е от 5.50 до 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% едностранен или двустранен, в зависимост от съществуващия терен и бордюри и необходимото повърхностно отводняване.

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на регулационния план на населеното място.

 

Улица „Тодор Икономов“ в с.Тодор Икономово

Разглеждания участък е от кръстовище с републикански път III-701 „Секулово-Тодор Икономово-Никола Козлево“ до край регулация.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

от пт 0 до пт 65(съществуваща асфалтова настилка)

 • Ø Почистване на съществуващата настилка от кал и наноси покрай бордюри-двустранно;
 • Ø Технологично фрезоване (съгласно нивелетните разлики се фрезова около 80% от цялата асфалтова площ) до достигане на проектно ниво;
 • Ø Попълване на изровени участъци/дълбоки дупки с трошен камък фр.0-40мм;
 • Ø Полагане на изравнителен пласт трошенокаменна настилка (фр.0-40мм) и частично попълване на изровените участъци с трошен камък;
 • Ø Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см;
 • Ø Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

 

от пт 65 до пт 75 (съществуваща тр.кам. настилка)

 • Изкоп на нова конструкция до проектно ниво в дясната лента;
 • Полагане на основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63мм с дебелина 56см в дясната лента;
 • Подмяна на 10см компрометиран трошен камък и полагане на изравнителен трошен камък в лявата лента фр.0-40мм;
 • Монтаж на нови бордюри 15/25/50см;
 • Попълване зад бордюрите със земни маси или фрезован материал;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Габаритът на ул.“Тодор Икономов“ е от 6.00 до 10.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на места са допуснати отклонения от тази стойност в зависимост от съществуващия терен, връзката със съществуващите улици и площи, съществуващата височина на бордюрите и осигуряване на повърхностно отводняване.

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на регулационния план на населеното място.

Отводняването на двете улици в с.Тодор Икономово е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общият водосбор на населеното място.

Предвиждат се заустване на странични улици, както следва:

- за трошенокаменни улици-изпълнява се с дължина мин.5м и се полага 4 см плътен асфалтобетон (при нужда се попълва с трошен камък);

-за асфалтов участък – полага се 4 см плътен асфалт.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер - рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

ü ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Реконструкция на ул.“Витоша“ в с.Пристое с дълж. 347м и ул.“Дунав“ в с.Браничево с дълж.748м. Улиците са V клас от уличната мрежа на селата.

Кратко описание на предвидените в проекта дейности:

С проекта се цели да се даде решение за:

- реконструкция на уличната настилка;

- добро отводняване;

- безопасност на движението;

- комфорт на пътуващите.

 

Улица „Витоша“ в с.Пристое

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път III-7003-Пристое-Каолиново до около 20 метра след ОК27, при пт35.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри от пт 25 до пт 28;
 • Почистване на съществуваща настилка от кал и наноси покрай бордюри до пт 29- двустранно;
 • Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво;
 • Частично попълване на изровени участъци/ дълбоки дупки с трошен камък (фр.0-40мм);
 • Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см от пт 25 до пт35;
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип“А“ с дебелина 4 см.

Габаритът на улицата се запазва в границите от 5.20м до 9.50м в начало на обекта.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на места са допуснати отклонения от тази стойност в зависимост от съществуващия терен, връзката със съществуващите улици и площи, съществуващата височина на бордюрите и осигуряване на повърхностно отводняване.

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на регулационния план на населеното място.

В участъка от пт 25 до пт 35 се полагат нови бетонови бордюри с размери 15/25/50см

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общият водосбор на населеното място.

Предвиждат се заустване на страни чни улици, както следва:

-          За трошенокаменни улици-изпълнява се с дължина мин.5м и се полага 4 см плътен асфалтобетон (при нужда се попълва с трошен камък).

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер - рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

Улица „Дунав“ в с.Браничево

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път I-7 “Силистра-Шумен-Ямбол“ до площада при ул.“Камчия“.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Направа на уширения - едностранно или двустранно:

-       пт3-пт9 дясно с ширина средно 1.00м;

-       пт48-пт58 дясно с ширина средно 1.00м;

-       пт61-пт75 дясно с ширина средно 1.00м;

-       пт26-пт56 ляво с ширина средно 1.50м.

 • Полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63мм с дебелина 56см за уширения;
 • Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво;
 • Полагане на изравнителен трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-40мм;
 • Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см. двустранно;
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Новопроектирания габарит на настилката е 5.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, в крива е 2.5% едностранен, съобразен с околното застрояване, съществуващия терен и осигуряване на повърхностно отводняване.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвижда се заустване на странични улици / всички са с трошенокаменна настилка.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер - рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

ü  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Реконструкция на ул.“Хан Крум“ с дълж.310м, ул.“Владайско въстание“ с дълж.393,67м и ул.“Индже Войвода“ с дълж.258м в гр.Каолиново. Улиците са V клас от уличната мрежа на селата.

Кратко описание на предвидените в проекта дейности:

С проекта се цели да се даде решение за:

- реконструкция на уличната настилка;

- добро отводняване;

- безопасност на движението;

- комфорт на пътуващите.

 

Улица „Хан Крум“ в кв.Боймир, гр.Каолиново

Разглеждания участък е от кръстовище с републикански път III-7005 (Дулово-Шумен) Изгрев-Тъкач-Каолиново-Тодор Икономово“ до ОК 135/ край на регулация в дясно/.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Почистване на съществуваща настилка от кал и наноси покрай бордюри-двустранно;
 • Технологично фрезоване на компрометираната асфалтова настилка от пт1 до пт19 за достигане на проектно ниво;
 • Технологично подравняване на съществуваща трошенокаменна настилка от пт 19 до пт 31 /на последните 30м и се извършва локален ремонт с нова пътна конструкция/;
 • Изравняване и попълване на изровените участъци с трошен камък гр.0-40мм в участъка от пт19 до пт28;
 • Монтаж на нови бетонови бордюри с размери 15/25/50см от пт 19 до пт 31;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Запазва се съществуващият габарит на настилката от 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, с изключение на участъка от пт 0 до пт8, където е приет 2,55 едностранен, съобразно нивото на съществуващите бордюри.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер - рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

Улица „Владайско въстание“  гр.Каолиново

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път III-7005-Тодор Икономово-Каолиново-Тъкач до триклонно кръстовище с ул.“Иван Вазов“.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Предварителни ремонти на настилка /студено фрезоване и изкърпване на повредите с 4 см биндер/;
 • Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на проектно ниво;
 • Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см от пт 5 до пт17 (ляво);
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал от пт 5 до пт 17 (ляво);
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

По цялата дължина на улицата се запазва съществуващият габарит на настилката от 5.20м до 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% едностранен, в зависимост от съществуващия терен и височина на бордюрите.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвижда се заустване на странични улици, както следва:

-          За асфалтови улици- изпълнява се с дължина мин. 5.00м и се полага 4 см плътен асфалтобетон.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер - рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

Улица „Индже Войвода“  гр.Каолиново

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път III-7005-Тодор Икономово-Каолиново-Тъкач до край регулация на населеното място.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри от пт 20 до пт 22 (двустранно);
 • Изкоп за локален ремонт от пт 22 до пт 26 и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63мм с дебелина 56см;
 • Почистване на съществуваща настилка от кал и наноси покрай бордюри до пт 20- двустранно;
 • Предварителни ремонти на настилка / студено фрезоване и изкърпване на повредите с 4 см биндер/;
 • Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на проектно ниво от пт 0 до пт 22;
 • Полагане на нови бордюри 15/25/50см от пт 20 до пт 26( двустранно);
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал от пт 20 до пт26 (двустранно);
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

По цялата дължина на улицата се запазва съществуващият габарит на настилката от 5.00м до 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на места едностранен, в зависимост от съществуващия терен и височина на бордюрите.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвижда се заустване на странични улици, както следва:

-          За асфалтови улици- изпълнява се с дължина мин. 5.00м и се полага 4 см плътен асфалтобетон.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер - рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

            Общата цел на проектното предложение е: осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на община Каолиново, чрез подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селския район. За постигане на устойчиво местно развитие и повишаване на конкурентоспособността в региона, приоритетно за община Каолиново е да намали степента на влияние на факторите обслужващи високия праг на бедност, един от които е състоянието на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селския район. Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие. С изпълнението на проектното предложение ще се създадат условия за отстраняване на част от негативните фактори, въздействащи за изостаналостта на селския район и ще се повиши привлекателността на средата за живот. С извършването на реконструкцията на предвидените в проектното предложение улици ще се създадат по–благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и посетителите на гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово.

Предвижданите с проекта строително-монтажни работи за благоустройство и създаване на привлекателна селищна среда, ще доведат и до бъдещи инвестиции и ново развитие, съответстващо на визията, заложена в Общинския план за развитие на община Каолиново за периода 2014 – 2020 г., а именно:

„В рамките на общината да са налице всички условия за пълноценен живот, работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности.”

ГЛАВНА ЦЕЛ на Общинския план за развитие на Община Каолиново за периода 2014 – 2020 г. е:

„ПОДОБРЯВАНЕ ОБЛИКА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ЖИВОТ С ПО-ВИСОК СТАНДАРТ, ПОВИШЕНА ЗАЕТОСТ И ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С ДОСТЪПНА И ИЗГРАДЕНА СРЕДА В ГРАДА И СЕЛОТО”.

 

Конкретните цели на проекта

-Да се благоустрои непосредствената жизнена среда на 6030 души и подобри естетизацията на гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, като се осигури безопасност на преминаване и пребиваване, и се създадат реални предпоставки за намаляване на запрашеността, риска от пътно-транспортни произшествия, вредните емисии и ниво на шум от движение на превозни средства по уличната мрежа;

-Да се реконструира уличното платно на 7 улици в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността  и отводняването им от повърхностни води;

-Да се предотврати обезлюдяването в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое, с.Тодор Икономово, чрез създаване на хармонична жизнена среда с реконструкция на общо 7 улици от уличната им мрежа;

-Да се обновят 7 улици в населени места от община Каолиново-гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, чрез реконструкция на 3321,45м от уличната мрежа, а именно:

 • Ø Реконструкция на ул.“Светлина“ в с.Тодор Икономово;
  • Реконструкция на ул.“Тодор Икономов“ в с.Тодор Икономово;
  • Реконструкция на ул.“Витоша“ в с.Пристое;
  • Реконструкция на ул.“Дунав“ в с.Браничево;
  • Реконструкция на ул.“Хан Крум“ в гр.Каолиново;
  • Реконструкция на ул.“Владайско въстание“ в гр.Каолиново;
  • Реконструкция на ул.“Индже Войвода в гр.Каолиново;

С възстановяването и подобряването на улични настилки в съответните населени места от община Каолиново, ще се повиши привлекателността на селския район,като стане достъпно място за работа и за живеене. Ще се подобри всекидневния живот на местното население,с придвижване по реконструирани улици и това ще способства за излизането на общината от категорията "изостанал район".

Голяма част от селските общини в България, сред които е община Каолиново, към момента не са притегателно място за живеене и работа поради тяхната изостаналост в социално-икономическо отношение и инфраструктурна осигуреност.

Изборът на инвестициите по проекта се базира на виждането на местната власт, че предвижданите дейности по реконструкция на ключови улици, ще осигури достъп до обществени услуги, разнообразяване и/или подобряване качеството на услугите.

 

Очаквани резултати от реализирането на проекта

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Чрез реализацията на проектното предложение ще се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на предвидените за реконструкция улици, ще се намали запрашеността при преминаването на транспортни средства по тях, което от своя страна води до влошаване на здравословното състояние на живущите в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, община Каолиново и ще се намали опасността от пътно-транспортни произшествия, възникващи вследствие на лошото състояние на настилките, предизвикващи от своя страна технически повреди по автомобилите и загубата на контрол при управлението им.

Подобрената улична инфраструктура ще осигури удобство, комфорт и същевременно бързина при придвижване на жителите в съответните населени места. Подобряването на достъпа е ключово условие за икономическия растеж и разнообразяването в селските райони, в т.ч. развитието на туристическия им потенциал.

Изпълнението на предвидените инвестиции, ще даде тласък на местните икономики и ще задържи младите и предприемчиви хора в община Каолиново.

Целевите групи към които е насочен проекта са хора от разнородни социални, възрастови, етнически групи, включително лица с намалена подвижност, или население от 6030 души живеещи в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Присое и с.Тодор Икономово, което представлява 48,04% от населението на общината и които ще се възползват от резултатите по този проект.

Изпълнението на проекта ще доведе до реализиране на основните приоритети залегнали в стратегическите документи на национално, секторно, местно ниво.

_____________________________________________________________________________________________________________________