Осигуряване на топъл обяд на територията на община Каолиново

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ

 

МДТ

Услуги ГРАО

Възможност за работа през 2018 г.

Здравна грамотност

Информация-брошура

Информиране на услуги

Как да се справим с пролетната умора

Как правилно да мием ръцете си

Насоки за балансиран режим

Полезни храни за здравето

Топлинен удар

Туберкулоза

Финансова грамотност

Фонд за европейско подпомагане

Хранително натравяне

 

 

27.04.2018 г. - ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисия за подбор на конкретни представители на целеви групи за включване на дейностите по проект "осигуряване на топъл обяд в община Каолиново"

04.04.2018 г. П О К А Н А - Проект – „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“; Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“

Финансиране – Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Стойност – 547 800.00 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 01.05. 2018 г. – 30.04.2020 г.

Описание:

Община Каолиново планира в рамките на 498 работни дни да осигури балансирано и здравословно хранене на общо 400 лица живеещи на територията на общината.  Услугата се предвижда да стартира от 01.05.2018 г. до 30.04.2020 г. Готовата храна ще се доставя от подходяща материална база, регистрирана съгласно чл.12 от Закона за храните. За лицата със затруднения в придвижването храната ще се осигури до домовете им.

 

Основна цел:

Подобряване качеството на живот на част от населението на община Каолиново, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами на територията на общината.

Специфични цели:

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 400 лица от рискови групи чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Каолиново и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
 • Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Каолиново.

 

Съпътстващи мерки:

Провеждане на седмични индивидуални консултации и месечни групови консултации с потребителите на трапезарията относно повишаване на информираността за:

 • предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им;
 • ползване на административни общински услуги;
 • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
 • управление на семейния бюджет;
 • здравословно и балансирано хранене;
 • други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и проблеми на целевите групи.

Желаещите да ползват обществената трапезария е необходимо да подадат заявление в Община Каолиново –  етаж 2, стая № 3.

Заявления ще се приемат  от 03.04.2018 г. до 18.04.2018 г. до запълване на капацитета от 400 места, след което резервите ще бъдат включвани при освободена бройка.

Образеца на заявление може да изтеглите тук. За повече информация: тел. 05361/22-10.

 

От екипа на проекта

 

04.04.2018 г. -  ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ


Конкурс за доставчик на социална услуга "Обществена трапезария"


1.Проект на договор

2. Заповед №РД-15-5/09.01.2018

3. Обява

4. Приложение №1

5. Приложение №2