ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

_____________________________________________________________________________________________________________________

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2013 -2022 година.

_________________________________________________________________________________________________________________

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2013 -2022 година.

_________________________________________________________________________________________________________

23.05.2018 г.  С Ъ О Б Щ Е Н И Е за АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТПАДЪЦИТЕ 2015г.-2020г.

Община Каолиново съобщава на всички заинтересувани лица и организации, че на интернет страницата на община Каолиново е обявена за обществено обсъждане проект на актуализирана „Програма за управление на отпадъците 2015г.-2020г“. на община Каолиново. Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каолиново е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците НПУО, и съобразена с Методическите указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015г.-2020г.  утвърден със Заповед на №РД-21/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите. Актуализираната програма включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината,  регламентирани в Закона за управление на отпадъците и е с период на действие 2015г.-2020г.

Основната цел е намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци и изпълнение на нормативните изисквания при поносими разходи за населението на община Каолиново.

 

В срок до 04.06.2018г. може да представите писмени предложения и становища по изготвения проект.

Писмени становища и предложения ще следва да се депозират в посочения срок в Центъра за информация и услуги на граждани при общинска администрация  Каолиново или да се изпратят на   email:kaolinovo.bg.

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО С ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2015г.-2020г.

 

20.02.2018 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново

Годишен план за младежта 2016 година

Годишен план за младежта 2017 година

Годишен план за младежта 2018 година

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново

Общинска програма за закрила на детето за 2016 година в община Каолиново

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 година

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 година

Програма за управление на кмета на община Каолиново за мандат 2015-2019 година

Стратегия за управлени на общинската собственост за периода 2015-2019 година

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Каолиново (2016-2020)