ПРОЕКТ - Нови възможности за грижа

04.01.2016 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Към 31.12.2016 г. от проекта са отпаднали 8 потребители. За освободената часова квота своевременно се сключват договори със следващите от списъка на чакащите потребители.

Общо за периода от 22.05.2015 г. до 31.12.2015 г. услугата са ползвали 72 потребители.

Регулярно по проекта се извършват проверки по отношение на предоставянето на услугата и спазването на заложените дейности от личните асистенти. При извършените  проверки не са констатирани отклонения и нарушения при предоставянето на услугата, както и оплаквания от страна на ползвателите.

 

21.01.2016 г. -  СЪОБЩЕНИЕ

Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) набира медицински специалисти за осигуряване на достъп до здравни грижи на потребителите на услугата „личен асистент”.

Срок за кандидатстване

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават заявлениe в общината от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием ще  бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

Изисквания към кандидатите

Медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

За повече информация и въпроси се обръщайте към Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво.

ВАЖНО!!!

Процедурата за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“, както и образци на необходимите за кандидатстване документи може да намерите ТУК

Екип за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво 21.01.2016 година

 

01.12.2015 г. - Информация за изпълнение на проекта

18.06.2015 г. - Съобщение

01.06.2015 г. - Информация за изпълнение на проекта

Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)

График за провеждане на въвеждащо обучение

Списък на одобрените кандидати за лични асистенти

Списък на оценените кандидати за лични асистенти