Проект - Независим живот в община Каолиново

В Община Каолиново приключи социален проект в помощ на възрастни и болни

31.05.2017 г.
На 31.05.2017 г. в община Каолиново се проведе заключителна пресконференция, организирана в рамките на проект „Независим живот в община Каолиново“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0047-C001/ 17.09.2015 г.

Участие в събитието взе кмета на общината г-н Нида Ахмедов.

Проектът за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване стартира на 01.11.2015 г.. Той продължи в следващите година и половина /19 месеца/ и се финансира с близо половин милион лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Около 100 възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи от община Каолиново са подкрепени от новоизградения Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда.

Ефектът от дейностите, които имаха за цел да подобрят качеството на живот и достъпа до услуги на една особено уязвима група, каквито са възрастните хора, беше представен днес по време на заключителна пресконференция.

"За нас най-ценното постижение е, че успяхме да предложим услуги, които са близо до нуждите на хората. Комплексния подход към потребностите на тези хора и предлагането на здравна грижа, социална подкрепа и помощ в домакинството в най-голяма степен гарантира, че хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, които трудно се справят сами в ежедневието си, няма да попаднат в социална изолация и бедност. Освен това дадохме шанс на техните близки и роднини, които бяха ангажирани с грижата за нуждаещите се да се върнат на пазара на труда, а в това време някой професионално да ги замести. Отдавна у нас се говори, че социалните услуги трябва да са гъвкави, да са почасови, да съчетават различен тип грижа и да предлагат индивидуален подход. Този проект направи точно това", сподели ръководителят на проекта г-жа Фатме Хасан.

За финансиране на новите услуги средствата бяха получени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по приоритетната ос 2 за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Бяха назначени 71 лични асистенти, 10 домашни помощници и още толкова социални асистенти. Те подкрепяха възрастните хора в поддържането на домакинството, пазаруването, посещенията при лекар, но също така им помагаха за създаване на социални контакти, посещение на културни събития, писане и подаване на документи.

"Беше направена социална оценка на всеки отделен потребител, за да се определи от каква подкрепа има нужда. След това предоставихме на нуждаещите се възможност, въпреки ограниченията си, да получат грижа в семейна среда. Това е най-добрата алтернатива на институционализацията.", категорични бяха от екипа на проекта.


Освен в помощ на нуждаещите се проектът подкрепи и техните роднини, които бяха извън пазара на труда, за да се грижат за близките си. Полза имаха и трайно безработни хора от общината, които бяха назначени в новите услуги.

 

29.05.2017 г. - Покана за заключителна пресконференция по Проект „Независим живот в община Каолиново“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0047-C001/ 17.09.2015 г.

25.05.2017 г. се проведе групова и индивидуална супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

28.04.2017 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

22.03.2017 г.  се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

24.02.2017 г.  се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.01.2017 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.12.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.11.2016 г. се проведе групова супервизия  на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.10.2016 г. се проведе групова супервизияна на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.09.2016 г.  се проведе групова супервизияна на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.08.2016 г. проведе групова супервизияна на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

21.07.2016 г. проведе групова супервизия по Дейност 7: "Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги" на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.06.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

31.05.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

28.04.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

28.03.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти и екипна супервизия на екипа за управление на проект: "Независим живот в община Каолиново"

18.03.2016 г. -Списък на потребителите от I и II етап по проект: "Независим живот в община Каолиново"

 

„Независим живот“ – ІІ етап

ОБЯВА

Община Каолиново в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0047-C001/ 17.09.2015 г., Проект:  „Независим живот в община Каолиново“ „Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда“ от 29.02.2016 г. до 09.03.2016 г. започва прием на заявления /ІІ етап/ на кандидати за лични асистенти, както и заявления за кандидати, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга.

Заявленията се подават лично или от упълномощено лице, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от 29.02.2016 г. до 09.03.2016 г. в стая № 19, етаж 3 на община Каолиново.

Необходими документи от лицата желаещи да предоставят услугата „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:

  • Документ за самоличност – за справка;
  • Автобиография;
  • Заявление – по образец;
  • Пълномощно /свободен текст/, за лице което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

Целева група: Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за лицата желаещи да ползват социалната услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:

  • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
  • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  • медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  • други документи

Документи за изтегляне:

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

 

Информация за проведена начална пресконференция по Проект "Независим живот в Община Каолиново

Покана за участие в начална пресконференция по Проект "Независим живот в Община Каолиново

Обява  медицинско лице

Списък на одобрените по документи и допуснати до интервю кандидат за длъжността: Медициснка сестра към "Център за почасово предоставяне на социални услуги"

Списък на одобрените кандидати ЛА, СА, ДП

Списък на класираните кандидати - Управител

 

Списък на потребители на ЛА

СПисък на потребители на СА

Списък на потребители на ДП

СПисък на допуснатите кандидати - Управител

 

ОБЯВА

Обява Управител

Заявление

Автобиография

Декларация 1

Декларация 2