Механизъм за лична помощ

 

Информация за включване в механизма Лична помощ


  1. 1. Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.:

Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;


2. Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ?

От 01.04.2019 г. можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ. Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализирания отдел в дирекция „Социално подпомагане“- гр. Каолиново

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребителите са:
Заявление-декларация по образец;
Формуляр са самооценка;

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Документите можете да получите в Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Каолиново или да изтеглите от електронната страница на Агенция за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, „Индивидуална оценка на потребностите“, раздел „Документи“.
Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.
Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

ОЦЕНЯВАНЕ


След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител на Дирекция “Социално подпомагане“, който има задължението да установи Вашите реални затруднения и потребности, и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с човека, който полага грижи за Вас.
Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения.
Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите Ви.
В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.
3. За да се включите в Механизма за лична помощ трябва да подадете Заявление в Община Каолиново по настоящ адрес.


Документи за включване:


Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
Направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ;
Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината /доставчикът на лична помощ/ може да Ви предложи асистент.
Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

В заявлението, Вие /Вашият законен представител/ изрично давате съгласие:
Добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;
До 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите избора си!


Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка СЕГА!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!


О Б Я В А

Община Каолиново в изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ и сключено споразумение с Агенция за социално подпомагане /АСП/  и Националния осигурителен институт /НОИ/ обявява прием на заявления - декларации на кандидати за включване в механизма лична помощ и кандидати за асистенти в механизма лична помощ, считано от 19.08.2019 г.

Необходими документи на лицата за включване в механизма лична помощ желаещи да ползват услугата „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:

1. Заявление – декларация за включване в механизма лична помощ /Приложение № 1/ по образец; виж тук

2. Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (за справка);

3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

4. Пълномощно, за лице което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично; виж тук

5. Направление за предоставяне на лична помощ с определения брой часове издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ ;

6. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка защита на личните данни..виж тук

Личен асистент може да бъде само лице, което не е:

  1. 1. Поставено под запрещение;
  2. 2. Осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Необходими документи от лицата желаещи да предоставят услугата „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:

  1. 1. Заявление – декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ - по образец /Приложение № 4/; виж тук
  2. 2. Документ за самоличност – за справка;
  3. 3. Автобиография;
  4. 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация че няма сключен трудов договор; виж тук
  5. 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ; виж тук
  6. 6. Копие от документ за преминат курс за обучение;
  7. 7. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка защита на личните данни. виж тук

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

1. Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

За включване в механизма лична помощ посочените лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и издадено направление с определен брой часове месечно за лична помощ от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на лицето с увреждане. Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на лицето с увреждане, от специализиран отдел в Дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане, след подаване на Заявление – декларация /по образец/, придружено с формуляр за самооценка на лицето с увреждане за затруднения в домашни услови /по образец/ и медицински документи, удостоверяващи увреждането. Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя за срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на необходимите документи. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите, Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава направление за предоставяне на лична помощ с определения брой часове.

Заявленията се подават лично или от упълномощено лице, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от 19.08.2019 г.  в стая № 3, етаж 2 на община Каолиново – длъжностно лице Нурсел Вейсова.