Проект -Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с.Загориче

Информация 1

Информация 2

Информация 3