Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 79 по Протокол № 10/30.06.2020  г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-236/03.09.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. На 24.09.2020 г. от 09.00 часа

1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на кметство на село Наум, община Каолиново, в УПИ VІ от кв. 12 по плана на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

2. На 24.09.2020 г. от 09.30 часа

1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на сватбена зала в село Наум, община Каолиново, в УПИ ІІ от кв. 2  по плана на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

3. На 24.09.2020 г. от 10.00 часа

1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на Детска градина в село Средковец, община Каолиново, с идентификатор 68388.50.165 по кадастралната карта на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

4. На 24.09.2020 г. от 10.30 часа

1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на северната административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

5. На 24.09.2020 г. от 11.00 часа

1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на ЦДГ с. Сини вир, съставляващ УПИ І от квартал 25 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

 

6. На 24.09.2020 г. от 11.30 часа

1 (един) кв.м. отредено петно № 1 със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на Кметство с. Тъкач, съставляващ УПИ Х от квартал 28 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

7. На 24.09.2020 г. от 12.30 часа

1 (един) кв.м. отредено петно № 1 със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на ЦДГ село Пристое, община Каолиново, съставляващ УПИ І от квартал 19 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

8. На 24.09.2020 г. от 13.00 часа

1 (един) кв.м. отредено петно № 1 със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на кметство село Долина, община Каолиново, съставляващ УПИ І от квартал 18 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

9. На 24.09.2020 г. от 13.30 часа

1 (един) кв.м. отредено петно № 1 със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на Кметство село Пристое, община Каолиново, съставляващ УПИ І от квартал 25 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

10. На 24.09.2020 г. от 14.00 часа

1 (един) кв.м. отредено петно № 1 със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на Кметство село Лятно, община Каолиново, съставляващ УПИ ХІ-106 от квартал 30 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

11. На 24.09.2020 г. от 14.30 часа

1 (един) кв.м. отредено петно № 2 със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на Кметство село Лятно, община Каолиново, съставляващ УПИ ХІ-106 от квартал 30 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

12. На 24.09.2020 г. от 15.00 часа

1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на Здравна служба с. Сини вир, съставляващ УПИ VІІІ от квартал 22 по плана  на същото населено място  с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.09.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 61 по Протокол № 7/08.05.2012 г., , чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-220/12.08.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

- Поземлен имот с площ от 700 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ-162 от квартал 52 по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 860.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 80 по Протокол № 10/30.06.2020 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-200/28.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

- Терен с площ от 15 кв.м, от северната част на здравна служба село Пристое, съставляващ УПИ ХVІ от квартал 25 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 78 по Протокол № 10/30.06.2020  г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-199/28.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински незастроени урегулирани имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1 440 кв.м, съставляващ УПИ VІІ от квартал 72 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.00 часа с първоначална цена в размер на     3 040.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 1 350 кв.м, съставляващ УПИ от квартал 72 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.30 часа с първоначална цена в размер на 2 850.00 лева.

3. Поземлен имот с площ от 2 190 кв.м, съставляващ УПИ ІІ-269б от квартал 26а по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.00 часа с първоначална цена в размер на    8 210.00 лева.

4. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.292 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

5. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.293 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 12.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

6. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.294 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 14.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017   г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-183/09.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) на 28.07.2020 г. с първоначална цена от 50.00 лева/декар за срок от пет години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.00 часа.

2. Земеделски имот с площ от 24.411 дка, съставляващ имот № 046002 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.30 часа.

3. Земеделски имот с площ от 28.777 дка, съставляващ имот № 046003 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 10.00 часа.

4. Земеделски имот с площ от 16 000 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.30.9 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Тилтидже”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 10.30 часа.

5. Земеделски имот с площ от 24.520 дка, съставляващ имот № 017002 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 11.00 часа.

6. Земеделски имот с площ от 35.061 дка, съставляващ имот № 016004 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория V. Търгът ще се проведе от 11.30 часа.

7. Земеделски имот с площ от 26.599 дка, съставляващ имот № 017001 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 12.30 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

__________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 108 по Протокол № 8/31.05.2016  г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-178/01.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

- Помещение (читалище) на един етаж със застроена площ от 260 кв.м,  съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново.

Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 13.00 часа с

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017   г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-183/09.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) на 28.07.2020 г. с първоначална цена от 50.00 лева/декар за срок от пет години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.00 часа.

2. Земеделски имот с площ от 24.411 дка, съставляващ имот № 046002 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.30 часа.

3. Земеделски имот с площ от 28.777 дка, съставляващ имот № 046003 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 10.00 часа.

4. Земеделски имот с площ от 16 000 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.30.9 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Тилтидже”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 10.30 часа.

5. Земеделски имот с площ от 24.520 дка, съставляващ имот № 017002 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 11.00 часа.

6. Земеделски имот с площ от 35.061 дка, съставляващ имот № 016004 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория V. Търгът ще се проведе от 11.30 часа.

7. Земеделски имот с площ от 26.599 дка, съставляващ имот № 017001 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 12.30 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_____________________________________________________________________________________________________________

З А П О В Е Д

На основание: Решение № 108 по Протокол № 8/31.05.2016 г. на ОбС - Каолиново и чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС - Каолиново

 

Н А З Н А Ч А В А М

Комисия по търга в състав:

Председател: Теодора Минкова – Юрист

Членове: 1. Ахмед Мехмедалиев - Ст. експ. „УС”

2. Ерхан Халил – Гл. спец. „ОССС”

Резервни членове: 1. Ивайло Иванов – Юрисконсулт

2. Недрет Ахмед –  Нач. отдел „ИУТ”

Комисията да подготви и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

- Помещение (читалище) на един етаж със застроена площ от 260 кв.м,  съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново.

Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 13.00 часа с първоначална цена 250.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.02.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение.

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на община Каолиново

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 213 по Протокол № 18/31.07.2013 г., Решение № 72 по Протокол № 5/26.02.2016 г., Решение № 495 по Протокол № 46/31.07.2019 г., Решение № 505 по Протокол № 47/31.08.2019 г. и Заповед № РД-15-125/08.05.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове на 02.06.2020 година с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 

№ по ред

Нача-лен час

Идентифика-тор на имот

Землище

Местност

Площ   в кв.м

Катего-рия на земята

Първона чална цена в лева

1

11.00

72549.9.491

Тодор Икономово

До селото

2768

3

2770.00

2

11.30

72549.9.474

Тодор Икономово

До селото

1064

3

1060.00

3

12.30

66531.119.306

Сини вир

Ясаци зад махалата

1438

3

1800.00

4

13.00

66531.119.220

Сини вир

Ясаци зад махалата

1130

3

1400.00

5

13.30

66531.119.217

Сини вир

Ясаци зад махалата

4218

3

5300.00

6

14.00

66531.118.221

Сини вир

Ясаци/къшла

3617

3

4200.00

7

14.30

68388.26.720

Средковец

Кашлък

2878

3

3600.00

8

15.00

68388.26.633

Средковец

Кашлък

1866

3

2300.00

9

15.30

68388.26.634

Средковец

Кашлък

709

3

900.00

10

16.00

37232.52.3

Климент

Зивит тарла

2252

3

1870.00

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.05.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 480 по Протокол № 44/25.04.2019  г., , чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-116/30.04.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

- Поземлен имот с площ от 3 047 (три хиляди четиридесет и седем) кв.м, съставляващ идентификатор 18188.501.252 (едно осем едно осем осем точка пет нула едно точка две пет две) по кадастралната карта на село Гусла (одобрена със Заповед РД-18-46/16.08.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-27-223/18.06.2013 г. на Началник на СГКК-Шумен), община Каолиново, област Шумен, Трайно предназначение на терит: Урбанизирана, НТП: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: 18188.501.253,  18188.501.250,  18188.501.89, 18188.501.83, 18188.501.93, ведно с построените сгради, а именно:

- Сграда с идентификатор 18188.501.252.1 на един етаж с полумасивна конструкция и застроена площ от 75 (седемдесет и пет) кв.м.

- Сграда с идентификатор 18188.501.252.2 на един етаж с масивна конструкция построена върху мазе със застроена площ от 296 (двеста деветдесет и шест) кв.м.

Търгът ще се проведе на 19.05.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 40 320.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.05.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 57 по Протокол № 7/30.03.2020 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-97/09.04.2020 г. на Кмета на Община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 57 по Протокол № 7/30.03.2020 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2019/2020 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

28 Април 2020 г. от 9.00 часа село Загориче.

28 Април 2020 г. от 9.30 часа село Средковец.

28 Април 2020 г. от 10.00 часа село Гусла.

28 Април 2020 г. от 10.30 часа село Браничево.

28 Април 2020 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

28 Април 2020 г. от 11.30 часа град Каолиново.

28 Април 2020 г. от 12.30 часа село Дойранци.

28 Април 2020 г. от 13.00 часа село Долина.

28 Април 2020 г. от 13.30 часа село Лятно.

28 Април 2020 г. от 14.00 часа село Климент.

28 Април 2020 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

28 Април 2020 г. от 15.00 часа село Пристое.

28 Април 2020 г. от 15.30 часа село Сини вир.

28 Април 2020 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 27.04.2020 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 18 по Протокол № 4/27.12.2019 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-29/31.01.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 18 по Протокол № 4/27.12.2019 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2019/2020 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

20 Февруари 2020 г. от 9.00 часа село Загориче.

20 Февруари 2020 г. от 9.30 часа село Средковец.

20 Февруари 2020 г. от 10.00 часа село Гусла.

20 Февруари 2020 г. от 10.30 часа село Браничево.

20 Февруари 2020 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

20 Февруари 2020 г. от 11.30 часа град Каолиново.

20 Февруари 2020 г. от 12.30 часа село Дайранци.

20 Февруари 2020 г. от 13.00 часа село Долина.

20 Февруари 2020 г. от 13.30 часа село Лятно.

20 Февруари 2020 г. от 14.00 часа село Климент.

20 Февруари 2020 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

20 Февруари 2020 г. от 15.00 часа село Пристое.

20 Февруари 2020 г. от 15.30 часа село Сини вир.

20 Февруари 2020 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 18.02.2020 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Приложение

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 19 по Протокол № 4/27.12.2019  г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-30/31.01.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

- Помещение със застроена площ от 11.00 кв.м, находящо се в западната част на автоспирка село Дойранци, съставляващ УПИ ІІ от квартал 42 по плана на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 19.02.2020 г. от 13.00 часа с първоначална цена 10.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.02.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 473 по Протокол № 38/21.09.2011 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-3/08.01.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

- Помещение със застроена площ от 200.00 кв.м, на един етаж построено в ПИ 23 от квартал 4 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 200.00 лева на месец за срок от 5 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 27.01.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А

На основание: Решение № 168 по Протокол № 15/26.03.2013 г., Решение № 495 по Протокол № 46/31.07.2019 г., Решение № 505 по Протокол № 47/31.08.2019 г.  и Заповед № РД-15-279/25.11.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Комисията да подготви и проведе търгове на 12.12.2019 година с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 

№ по ред

Нача-лен час

Идентифика-тор на имот

Землище

Местност

Площ   в кв.м

Катего-рия на земята

Първона чална цена в лева

1

12.30

72549.19.505

Тодор Икономово

Помак янъ

2102

3

1730.00

2

13.00

72549.19.504

Тодор Икономово

Помак янъ

1600

3

1310.00

3

13.30

72549.19.506

Тодор Икономово

Помак янъ

1219

3

1000.00

4

14.00

72549.11.15

Тодор Икономово

Дере чаир

3931

3

4300.00

5

14.30

72549.43.249

Тодор Икономово

Чаир

3425

3

4300.00

6

15.00

68388.26.631

Средковец

Кашлък

1131

3

1400.00

7

15.30

68388.26.701

Средковец

Кашлък

2681

3

3400.00

8

16.00

68388.26.702

Средковец

Кашлък

4377

3

5500.00

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 11.12.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 334 по Протокол № 30/22.02.2018 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-249/25.10.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

- Помещение със застроена площ от 26 кв.м, находящо се в първия етаж в сградата на – Читалище кв. Кус, град Каолиново,  съставляващ УПИ ІV от квартал 7 по плана на същото населено място.

Търгът ще се проведе на 14.11.2019 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец за срок от 5 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 13.11.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание Заповед № РД 06- 75/ 18.10.2019 година на директора във връзка с решение № 1 по Протокол № 8/18.10.2019 г. на общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски земи за отглеждане на едногодишни полски култури за пет стопански години, както следва:

 

землище

местност

НИ

идентификатор

НТП

площ дка

категория

поливност

да/не

начална тръжна цена лв/дка

Депозит за участие лв

1

Климент

„Кирез тарла“

37232.54.24

нива

5.538

IV

не

75.00

124.61

2

Климент

„Кирез тарла“

37232.55.1

нива

71.214

IV

не

75.00

1602.32

 

Търгът ще се проведе на 05.11.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент.

Цена на тръжната документация: 30.00 лв.

Сумите за тръжната документация и депозита за участие се внасят само по банков път по сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Получаване на тръжните книжа и подаване на документи се извършва в училището всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч. до 04.11.2019 г.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 506 по Протокол № 47/31.08.2019 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-230/01.10.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 506 по Протокол № 47/31.08.2019 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2019/2020 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

23 Октомври 2019 г. от 9.00 часа село Загориче.

23 Октомври 2019 г. от 9.30 часа село Средковец.

23 Октомври 2019 г. от 10.00 часа село Гусла.

23 Октомври 2019 г. от 10.30 часа село Браничево.

23 Октомври 2019 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

23 Октомври 2019 г. от 11.30 часа град Каолиново.

23 Октомври 2019 г. от 12.30 часа село Дайранци.

23 Октомври 2019 г. от 13.00 часа село Долина.

23 Октомври 2019 г. от 13.30 часа село Лятно.

23 Октомври 2019 г. от 14.00 часа село Климент.

23 Октомври 2019 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

23 Октомври 2019 г. от 15.00 часа село Пристое.

23 Октомври 2019 г. от 15.30 часа село Сини вир.

23 Октомври 2019 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 18.10.2019 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 489 по Протокол № 45/21.06.2019 г., Решение № 505 по Протокол № 47/31.08.2019 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-230/01.10.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 430 кв.м, съставляващ УПИ VІІ-178 от квартал 26 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 22.10.2019 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 5 360.00 лева.

2. Земеделски поземлен имот с площ от 990 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.18.231 по кадастралната карта на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, местност „Кайнлък“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория ІІІ. Търгът ще се проведе на 22.10.2019 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 1 100.00 лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 2 291 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.8.5 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, местност „Кьоклюк“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория ІV. Търгът ще се проведе на 22.10.2019 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 700.00 лева.

4. Земеделски поземлен имот с площ от 3 006 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.51.17 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, местност „Коджа екинлик“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория ІІІ. Търгът ще се проведе на 22.10.2019 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 3 700.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 18.10.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 400 по Протокол № 36/28.09.2018 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-182/07.08.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

- Поземлен имот с площ от 4 648 кв.м, съставляващ УПИ I от квартал 5 по плана на град Каолиново, кв. Кус, община Каолиново, област Шумен (одобрена със Заповед № 679/1983 г.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: от три страни улици и УПИ II, ведно с построените сгради, а именно:

- масивна нежилищна сграда на 2 (два) етажа със застроена площ от 280 кв.м и РЗП 560 кв.м.

- полумасивна второстепенна сграда (външна тоалетна) на 1 (един) етаж със застроена площ от 15 кв.м.

Търгът ще се проведе на 10.09.2019 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 32 000.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.09.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

__________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: Решение № 3 по Протокол № 3/22.07.2019 г. на УС при УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № 87/06.08.2019 година на Директора на ДГ „Щастливо детство” село Наум.

 

ДГ „Щастливо детство” село Наум обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 38 825 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.15.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Юртлук“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория V, при граници и съседи: 51158.20.33, 51158.10.160 и 51158.16.1.

Търгът ще се проведе на 10.09.2019 г. от 13.30 часа с първоначална цена от 45.00 лева/декар за срок от 5 (пет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.09.2019 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, улица „Явор“ № 1.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: Решение № 72 по Протокол № 5/26.02.2016 г. на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-129/10.06.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове на 02.07.2019 година с явно наддаване за продажба на следните общински земеделски имоти, а именно:

№ по ред

Начален час

№ на имот

Землище

местност

Площ   в декари

Катего-рия на земята

Първона чална цена в лева

1

09.00

000468

Тодор Икономово

До селото

8.202

3

9020.00

2

09.30

000471

Тодор Икономово

До селото

0.232

3

250.00

3

10.00

000472

Тодор Икономово

До селото

0.874

3

875.00

4

10.30

000473

Тодор Икономово

До селото

0.529

3

530.00

5

11.00

000474

Тодор Икономово

До селото

1.064

3

1060.00

6

11.30

000478

Тодор Икономово

До селото

2.063

3

2060.00

7

13.00

000479

Тодор Икономово

До селото

1.936

3

1940.00

8

13.30

000480

Тодор Икономово

До селото

0.917

3

920.00

9

14.00

000481

Тодор Икономово

До селото

1.408

3

1410.00

10

14.30

000482

Тодор Икономово

До селото

1.108

3

1110.00

11

15.00

000486

Тодор Икономово

До селото

1.597

3

1600.00

12

15.30

000491

Тодор Икономово

До селото

2.768

3

2770.00

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 26.06.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение.

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 383 по Протокол № 34/26.07.2018 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-115/22.05.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 670 кв.м, съставляващ УПИ І от квартал 33 по плана на село Наум, община Каолиново, област Шумен, трайно предназначение на територията: Урбанизирана.

Търгът ще се проведе на 13.06.2019 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 3 470.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.06.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 479 по Протокол № 44/25.04.2019 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-98/09.05.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

Помещение с площ от 135 кв.м. находящо се в сградата на „Младежки дом” село Браничево, южен вход, първи етаж, съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 28.05.2019 г. от 14.00 часа с първоначална цена 150.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 27.05.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

________________________________________________________________________________________________________________

16.04.2019  г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 466 по Протокол № 43/27.03.2019 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-87/16.04.2019 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

Терен с площ от 90 кв.м, находящо се в УПИ VІІІ от квартал 5 по плана на град Каолиново, област Шумен. За поставяне на преместваем обект по одобрена схема от главния архитект на общината.

Търгът ще се проведе на 07.05.2019 г. от 14.00 часа с първоначална цена 90.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 03.05.2019 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

 

07.03.2019 г. - Обява за отдаване под наем на помещения

07.03.2019 г. - Обява за продажба на апартаменти

07.03.2019 г. - Обява за продажба на имоти

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 415 по Протокол № 38/02.11.2018 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-284/30.11.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 415 по Протокол № 38/02.11.2018 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2018/2019 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

20 Декември 2018 г. от 9.00 часа село Загориче.

20 Декември 2018 г. от 9.30 часа село Средковец.

20 Декември 2018 г. от 10.00 часа село Гусла.

20 Декември 2018 г. от 10.30 часа село Браничево.

20 Декември 2018 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

20 Декември 2018 г. от 11.30 часа град Каолиново.

20 Декември 2018 г. от 12.30 часа село Дайранци.

20 Декември 2018 г. от 13.00 часа село Долина.

20 Декември 2018 г. от 13.30 часа село Лятно.

20 Декември 2018 г. от 14.00 часа село Климент.

20 Декември 2018 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

20 Декември 2018 г. от 15.00 часа село Пристое.

20 Декември 2018 г. от 15.30 часа село Сини вир.

20 Декември 2018 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 19.12.2018 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 27.12.2018  година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2018 г.  О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 213 по Протокол № 18/31.07.2013 г., Решение № 110 по Протокол № 8/31.05.2016 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-253/17.10.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове на 08.11.2018 година с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

№ по ред

Начален час

№ на имот

Землище

Местност

Площ   в декари

Катего-рия на земята

Първо-начална цена в лева

1

13.00

37232.59.17

Климент

Къшла аркасъ

1.380

3

1140.00

2

13.30

37232.13.6

Климент

Коджа къшла

1.248

3

1 720.00

3

14.00

37232.24.13

Климент

Коджа къшла

4.049

3

5 820.00

4

14.30

37232.24.29

Климент

Коджа къшла

7.155

3

10370.00

5

15.00

37232.24.32

Климент

Коджа къшла

2.701

3

3 750.00

6

15.30

37232.52.2

Климент

Зивит тарла

3.866

3

5 460.00

7

16.00

37232.77.8

Климент

Аша авлу

2.888

3

3 970.00

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 05.11.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 15.11.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2018 г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 382 по Протокол № 34/22.02.2018 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-207/03.09.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 15.001 дка, съставляващ имот № 018003 по КВС на село Тъкач (ЕКАТТЕ 73554), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Кюпеллер”, Категория ІІІ. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 15.50 часа с първоначална цена  от 50.00 лева/декар за срок от четири години.

2. Земеделски имот с площ от 14.970 дка, съставляващ имот № 022001 по КВС на село Тъкач (ЕКАТТЕ 73554), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Узунджа кулак”, Категория ІІІ. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 16.10 часа с първоначална цена  от 50.00 лева/декар за срок от четири години.

3. Земеделски имот с площ от 31.000 дка, съставляващ имот № 033003 по КВС на село Браничево (ЕКАТТЕ 06094), община Каолиново, област Шумен, НТП „Трайни насаждения - орехи”, Местност: „Алан кайряк”, Категория V. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 16.30 часа с първоначална цена  от 50.00 лева/декар за срок от четири години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 20.09.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 02.10.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2018 г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 383 по Протокол № 34/26.07.2018  г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-207/03.09.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

1. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 700 кв.м, съставляващ УПИ VІII от квартал 33 по плана на село Лиси връх, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 3 900.00 лева.

2. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 530 кв.м, съставляващ УПИ Х от квартал 33 по плана на село Лиси връх, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 3 500.00 лева.

3. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 800 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ-103 от квартал 12 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 6 750.00 лева.

4. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 2 150 кв.м, съставляващ УПИ VІІ-102 от квартал 12 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 8 100.00 лева.

5. Земеделски имот с площ от 0.079 дка, съставляващ имот № 066526 по КВС на село Тъкач (ЕКАТТЕ 73554), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Кюпеллер”, Категория ІІІ, при граници и съседи: № 066104, № 066112, № 000008. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 100.00 лева.

6. Земеделски имот с площ от 2.298 дка, съставляващ имот № 066110 по КВС на село Тъкач (ЕКАТТЕ 73554), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Кюпеллер”, Категория ІІІ, при граници и съседи: № 066104, № 066011, № 066111, № 000013, № 066112. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 3 000.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 20.09.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 02.10.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

___________________________________________________________________________________________________________________

07.09.2018 Заповед РД 13-6 /25.07.2018 г - Процедура по сключване на споразумение между собствениците или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г

_________________________________________________________________________________________________________________

06.08.2018 - Процедура по сключване на споразумение между полвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019

_________________________________________________________________________________________________________

06.08.2018 - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 340 по Протокол № 31/28.03.2018 г., Решение № 112 по Протокол № 8/31.05.2016 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-184/26.07.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 170 кв.м, съставляващ УПИ ІV в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 16.08.2018 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

2. Земеделски поземлен имот с площ от 795 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.7.19 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, местност „Аша къшла“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория ІV, при граници и съседи: 18188.7.25 и 18188.7.24. Търгът ще се проведе на 16.08.2018 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 830.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 14.08.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 23.08.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

___________________________________________________________________________________________________

24.07.2018 г. - Отдаване под наем на земеделски земи

________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 359 по Протокол № 32/23.05.2018 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-131/31.05.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

Воден обект (гьол) с НТП „Ест. Водна площ“ с площ от 2.287 дка, съставляващ имот № 040013 по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 36079.

Търгът ще се проведе на 19.06.2018 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 15.00 лева на месец за срок от 10 (десет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.06.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторен търг ще се проведе при същите условия на 26.06.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

________________________________________________________________________________________________________________-

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 358 по Протокол № 32/23.05.2018 г., Решение № 191 по Протокол № 17/19.05.2009 г. и Заповед № РД-15-130/31.05.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

1. Незастроен поземлен имот с площ от 1 230 кв.м, съставляващ УПИ ХII-115 в квартал 11 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 19.06.2018 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 4 650.00 лева.

2. Незастроен поземлен имот с площ от 1050 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ-114 в квартал 11 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 19.06.2018 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 3 970.00 лева.

3. Поземлен имот с площ от 1 035 кв.м, съставляващ УПИ Х-217 от квартал 31  по плана на село Сини вир, община Каолиново, област Шумен, ведно с построените сгради, а именно:

- паянтова жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 45кв.м.

- стопанска постройка със застроена площ от 40 кв.м.

Търгът ще се проведе на 19.06.2018 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 170.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 18.06.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 26.06.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 340 по Протокол № 31/28.03.2018 г. и Заповед № РД-15-114/21.05.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

23.05.2018 г. Община Каолиново обявява търгове на 07.06.2018 година с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

№ по ред

Начален час

№ на имот

Землище

Местност

Площ   в декари

Катего-рия на земята

Първо-начална цена в лева

1

10.00

18188.7.19

Гусла

Аша къшла

0.795

4

830.00

2

10.30

026216

Каолиново

Тарлалък

1.162

3

1 300.00

3

11.00

011001

Каолиново

Уз кулак

6.422

8

6 700.00

4

11.30

011428

Каолиново

Уз кулак

3.135

8

3 300.00

5

12.30

024003

Пристое

Второ поле

2.200

3

2 850.00

6

13.00

024004

Пристое

Второ поле

1.274

3

1 650.00

7

13.30

100006

Наум

Къзълджък тарла

0.586

4

760.00

8

14.00

100007

Наум

Къзълджък тарла

0.606

4

780.00

9

14.30

016033

Тъкач

Кюпеллер

3.222

3

4 170.00

10

15.00

020030

Тъкач

Ташлар екинлик

3.409

4

4 410.00

11

15.30

37232.24.18

Климент

Коджа къшла

1.882

3

2 340.00

12

16.00

37232.24.19

Климент

Коджа къшла

2.326

3

2 900.00

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 06.06.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 14.06.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

____________________________________________________________________________________________________________________

23.05.2018 г. - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 334 по Протокол № 30/22.02.2018 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-97/04.05.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

Помещение със застроена площ от 216 кв.м, находящо се в град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана  на същото населено място, а именно: „Столова” в първия етаж в западната част на Северната административна сграда. Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. от 13.00 часа с първоначална цена 200.00 лева на месец за срок от пет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 23.05.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 05.06.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_________________________________________________________________________________________________________________

14.03.2018 г. -  О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 334 по Протокол № 30/22.02.2018 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-51/08.03.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. Помещение със застроена площ от 216 кв.м, находящо се в град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана  на същото населено място, а именно: „Столова” в първия етаж в западната част на Северната административна сграда. Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 13.00 часа с първоначална цена 200.00 лева на месец за срок от пет години.

2. Помещение и коридор със застроена площ от 22.40 кв.м, находящо се в автоспирка село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 13.30 часа с първоначална цена 30.00 лева на месец за срок от пет години.

3. Помещение със застроена площ от 9 кв.м, находящо се в автоспирка село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 14.00 часа с първоначална цена 10.00 лева на месец за срок от пет години.

4. Помещение със застроена площ от 26 кв.м, находящо се в първия етаж в сградата на – Читалище кв. Кус, град Каолиново,  съставляващ УПИ ІV от квартал 7 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 14.30 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец за срок от пет години.

5. Общински терен с площ от 40 кв.м, находящо се в двора на основно училище „Христо Смирненски“ село Пристое, съставляващ  УПИ І от квартал 26 по плана на  село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 15.00 часа с първоначална цена 40.00 лева на месец за срок от пет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 27.03.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 05.04.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

16.11.2017 - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 215 по Протокол № 18/28.02.2017 г., Решение № 286 по Протокол № 25/27.10.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-38/14.11.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1995 (хиляда деветстотин деветдесет и пет) кв.м, съставляващ идентификатор 37232.501.753 (три седем две три две точка пет нула едно точка седем пет три) по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), при граници и съседи: 37232.501.170, 37232.501.210, 37232.501.754, 37232.501.171, 37232.501.168, 37232.501.162. Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 7 500.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1340 (хиляда триста и четиридесет) кв.м, съставляващ идентификатор 37232.501.754 (три седем две три две точка пет нула едно точка седем пет четири) по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), при граници и съседи: 37232.501.210, 37232.501.181, 37232.501.171, 37232.501.753, 37232.501.170. Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 5 030.00 лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 2.264 дка (две точка двеста шестдесет и четири), съставляващ поземлен имот № 032021 (нула три две нула две едно) по КВС на село Лятно (ЕКАТТЕ 44865), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Ясаци”. Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 400.00 лева.

4. Земеделски поземлен имот с площ от 3.409 дка (три точка четиристотин и девет), съставляващ поземлен имот № 020029 (нула две нула нула две девет) по КВС на село Тъкач (ЕКАТТЕ 73554), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, местност: „Ташлар екинлик”. Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 3 440.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 01.12.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.12.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

16.11.2017 - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 285 по Протокол № 25/27.10.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-39/14.11.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени с цел поставяне на преместваеми обект (павилиони за търговски и обслужващи дейности), а именно:

1. Терен с площ от 8 кв.м, находящо се в УПИ VІ от квартал 54 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 15.00 лева на месец за срок от 10 (десет) години.

2. Терен с площ от 20 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 30.00 лева на месец за срок от 10 (десет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 01.12.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.12.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

26.10.2017 г. - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 275 по Протокол № 24/29.09.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-21/25.10.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с площ от 6.986 дка, съставляващ идентификатор 18188.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гусла, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Територия заета от води и водни обекти”, НТП „Рибарник”.

Търгът ще се проведе на 14.11.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 35.00 лева на месец за срок от 5 (пет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 13.11.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторен търг ще се проведе при същите условия на 21.11.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

29.09.2017 г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 272 по Протокол № 23/30.08.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД–15-308/28.09.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 30 кв.м, находящо се в УПИ VІІІ от квартал 31 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 19.10.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 35.00 лева на месец за срок от 10 (десет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.10.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторен търг ще се проведе при същите условия на 26.10.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

28.09.2017 г. ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” с. НАУМ, общ. КАОЛИНОВО, обл. ШУМЕН

О Б Я В А

На основание Решение № 1 от протокол № 03/08.09.2017 г. на събрание на училищното настоятелство при ДГ „Щастливо детство” село Наум, област Шумен и заповед № 81/11.09.2017 г. на директора на

ДГ „Щастливо детство” село Наум, област Шумен.

Училищното настоятелство при ДГ „Щастливо детство” село Наум, област Шумен обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на ниви, собственост на настоятелството за срок от пет години, както следва:

  1. Нива с площ от 40.264 дка, в местността „ТЕРЗИЛЕР”,  категория V, съставляващ имот № 012008 по КВС на село Наум, ЕКАТТЕ 51158, община Каолиново, област Шумен при граници: имот №000010, №012009 , № 012006, № 012007.
  2. Нива с площ от 156.605 дка, в местността „БЮЛЮК БАШЛАР”,  категория V, съставляващ имот № 022001 по КВС на село Наум, ЕКАТТЕ 51158, община Каолиново, област Шумен при граници: имот №000044, землищна граница .

Търгът ще се проведе на 10.10.2017 г. от 13,00 часа в сградата на общинска администрация град Каолиново, площад ”Украйна” № 4.

Началната тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски култури – 50.00 /петдесет / лева/дка.

Тръжните книжа се закупуват за сумата 50.00 лева, подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от 10 % от стойността на договора за целия срок на ползване за парцела, за който се кандидатства до 16.00 часа на 09.10.2017 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, област Шумен, улица ”Явор”№ 1.

За справки : GSM – 0897953295

СЕМА САЛИ :

Председател на УН при ДГ „Щастливо детство” село Наум, област Шумен

ЛЕМАН РЕДЖЕБ :

Директор на ДГ „Щастливо детство” село Наум, област Шумен

 

31.07.2017 г.О Б Я В А На основание: Решение № 261 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-178/31.07.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на средно рентно плащане за общината, съгласно протокол на Областна Дирекция „Земеделие“, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2017/2018 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

24 Август 2017 г. от 9.00 часа село Загориче.

24 Август 2017 г. от 9.30 часа село Средковец.

24 Август 2017 г. от 10.00 часа село Гусла.

24 Август 2017 г. от 10.30 часа село Браничево.

24 Август 2017 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

24 Август 2017 г. от 11.30 часа град Каолиново.

24 Август 2017 г. от 12.30 часа село Дойранци.

24 Август 2017 г. от 13.00 часа село Долина.

24 Август 2017 г. от 13.30 часа село Лятно.

24 Август 2017 г. от 14.00 часа село Климент.

24 Август 2017 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

24 Август 2017 г. от 15.00 часа село Пристое.

24 Август 2017 г. от 15.30 часа село Сини вир.

24 Август 2017 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 16.08.2017 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

31.07.2017 г. - Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския и остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ за отглеждане на едногодишни полски култури на имоти с площ над 10.000 дка, съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 година.

Земеделските земи ще се отдадат за срок от 5 (пет) стопански години (2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 и 2021/2022 г.) с начална тръжна цена за стопанска година – 50.00 лева/декар. Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема за първата стопанска година при сключване на договора за наем на земеделски земи. За другите стопански години не по-късно от 15 Октомври за съответната стопанска година.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

21 Август 2017 г. от 9.30 часа село Средковец.

21 Август 2017 г. от 10.00 часа село Гусла.

21 Август 2017 г. от 10.30 часа село Браничево.

21 Август 2017 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

21 Август 2017 г. от 13.30 часа град Каолиново.

21 Август 2017 г. от 15.00 часа село Дойранци.

22 Август 2017 г. от 09.00 часа село Долина.

22 Август 2017 г. от 09.30 часа село Лятно.

22 Август 2017 г. от 10.00 часа село Климент.

22 Август 2017 г. от 10.30 часа село Лиси връх.

22 Август 2017 г. от 11.00 часа село Пристое.

22 Август 2017 г. от 11.30 часа село Сини вир.

22 Август 2017 г. от 13.00 часа село Тъкач.

22 Август 2017 г. от 13.30 часа село Наум.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 16.08.2017 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А

На основание: Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-177/31.07.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

12.06.2017 г. - О Б Я В А - На основание: Решение № 112 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 244 по Протокол № 20/31.05.2017 г., Решение № 243 по Протокол № 20/31.05.2017 г., на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-149/09.06.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1125 кв.м, съставляващ УПИ VII в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 4 620.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 1540 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 6 300.00 лева.

3. Поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ IV в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

4. Поземлен имот с площ от 6.431 дка, съставляващ имот № 000120 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: Трета, местност: „Каваклък”, при граници и съседи: № 000003, 000119, 000002, 000004. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 13 700.00 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 37232.501.758 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен с площ от 627 кв.м. ведно с построените в него сгради, както следва:

1. Полумасивна жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 80 кв.м. с идентификатор 37232.501.758.2

2. Полумасивна селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 8 кв.м. с идентификатор 37232.501.758.1

3. Полумасивна селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 13 кв.м. с идентификатор 37232.501.758.3.

Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 2 705.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.06.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.7.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

23.05.2017 г. О Б Я В А На основание: Решение № 16 по Протокол № 3/28.12.2016 г., Решение № 218 по Протокол № 18/28.02.2017 г., Решение № 232 по Протокол № 19/25.04.2017 г., Решение № 234 по Протокол № 19/25.04.2017 г., на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-141/23.05.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 9.289 дка, съставляващ имот № 000134 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 20.00 лева на месец за срок от 10 години.

2. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 6.495 дка, съставляващ имот № 101222 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

3. Помещение със застроена площ от 50 кв.м, находящ се в град Каолиново, площад „Украйна” № 2, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец за срок от 10 години.

4. 1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение - скица) от покривно пространство на административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 4, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана  на същото населено място. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 20.00 лева на месец за срок от 5 години.

ІІ. Продажба на следния недвижим имот, а именно:

Поземлен имот с площ от 950 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ-717 от квартал 92 по плана на село Тодор Икономово, област Шумен (одобрена със Заповед № 1048/1984 г.), ведно с построената жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 35 кв.м. и второстепенна постройка на един етаж със застроена площ от 35 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: улица, УПИ ІV-716, УПИ V-716, УПИ VІІІ-722 и УПИ ІІ-718. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 3 600.00 (три хиляди и шестстотин точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 09.06.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 20.06.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А - На основание: Решение № 216 по Протокол № 18/28.02.2017 г., Решение № 110 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 401 по Протокол № 33/22.02.2011 г.,  Решение № 451 по Протокол № 42/30.06.2015 г. и чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-89/23.03.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 380 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 11 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на        2 280.00 лева.

2. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 380 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ в квартал 11 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на        2 280.00 лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 1516 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.6 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Аша кьоклюк”. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на        2 080.00 лева.

4. Земеделски поземлен имот с площ от 755 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.8 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Аша кьоклюк”. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на        1 050.00 лева.

5. Апартамент № 10 (десет), вход А, етаж 3 (три), находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на град Каолиново, със застроена площ от 44.56 (четиридесет и четири точка петдесет и шест) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 10 с полезна площ 5.22 (пет точка двадесет и два) кв.м и общи части 4.76 (четири точка седемдесет и шест)  кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, север – ап. № 11, долу – ап. № 6, горе – покрив. Актуван с АОС № 539/10.07.2010 година. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 15.00 часа с първоначална в размер на 5690.00 (пет хиляди шестстотин и деветдесет точка нула) лева.

6. Апартамент № 11 (единадесет), вход А, етаж 3 (три), находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на град Каолиново, със застроена площ от 40.08 (четиридесет точка нула осем) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 11 с полезна площ 5.22 (пет точка двадесет и два) кв.м и общи части 4.25 (четири точка двадесет и пет)  кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, юг – ап. № 10, север – ап. № 12, долу – ап. № 7, горе – покрив. Актуван с АОС № 540/10.07.2010 година. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 5 170.00 (пет хиляди сто и седемдесет) лева.

7. Апартамент № 21 (двадесет и едно), вход Б, етаж 3 (три), находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на град Каолиново,  със застроена площ от 75.68 (седемдесет и пет точка шестдесет и осем) кв.м, състоящ се от антре, кухня, три стаи, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 21 с полезна площ 7.59 (седем точка петдесет и девет) кв.м и общи части 7.97 (седем точка деветдесет и седем)  кв.м., при граници за апартамента: юг – коридор, запад – стълбище, долу – ап. № 17, горе – покрив. Актуван с АОС № 545/10.07.2010 година. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 16.00 часа с първоначална цена в размер на 9520.00 (девет хиляди петстотин и двадесет точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 11.04.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 18.04.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А - На основание: Решение № № 215 и 216 по Протокол № 18/28.02.2017 г. и Заповед № РД-15-75/10.03.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 1 236 кв.м, съставляващ УПИ І в квартал 36а по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 770.00 лева.

2. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 1 236 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 36а по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 770.00 лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 5.172 дка, съставляващ имот № 051183 по КВС на село Дойранци (ЕКАТТЕ 21811), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Ясак”. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 840.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.03.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.04.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А На основание: Решение № 218 по Протокол № 18/28.02.2017 г. на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-76/10.03.2017 г. на Кмета на Община Каолиново

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 9.289 дка, съставляващ имот № 000134 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 20.00 лева на месец за срок от 10 години.

2. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 6.495 дка, съставляващ имот № 101222 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.03.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.04.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А - На основание: Решение № 451 по Протокол № 42 от 30.06.2015 г. на ОбС - Каолиново и Заповед № РД-15-60/ 17.02.2017 г. на Кмета на Община Каолиново

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на панелeн апартамент от жилищен блок находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на същото населено място, а именно:

Апартамент № 3 (три), вход А, етаж 1 (първи) със застроена площ от 40.08 (четиридесет точка нула осем ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 3 с полезна площ 17.03 (седемнадесет точка три) кв.м и общи части 4.77 (четири точка седемдесет и седем)  кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, юг – ап. № 2, север – ап. № 4, мазе, горе – ап. № 7. Актуван с АОС № 536/10.07.2010 година.

Търгът ще се проведе на 09.03.2017 година от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6 200.00 (шест хиляди и двеста точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 08.03.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.03.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

07.02.2017г. - ОБЯВА - търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект

27.12.2016г. О Б Я В А за наем на пасища

27.12.2016г. О Б Я В А за наем на помещение и терен

27.12.2016г. О Б Я В А за ясак с.Пристое


21.11.2016г. О Б Я В А На основание: Решение № 165 по Протокол № 13/28.10.2016 г., Решение № 329 по Протокол № 29/26.06.2014 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-282/16.11.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 61.866 дка, съставляващ имот № 000007 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения, категория на земята: Трета, местност: „Каваклък”, при граници и съседи: № 000003, № 000068, 000052, 000002, 000004. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 149 800.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 1.073 дка, съставляващ имот № 045001 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Къшлалък”, при граници и съседи: № 000072, № 000001, 045002. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 970.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 09.12.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

21.11.2016 г. - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 163 по Протокол № 13/28.10.2016 г., Решение № 166 по Протокол № 13/28.10.2016 г. на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД–15-283/16.11.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Помещение с площ от 16 кв.м находящо се в град Каолиново, област Шумен, площад „Украйна” № 5, а именно: стая № 2 от втория етаж на северния вход на административната сграда, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 30.00 лева на месец за срок от 5 години.

2. Земеделски земи от общинския и остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, одобрени от ОбС-Каолиново с Решение № 163 по Протокол № 13/28.10.2016 г. Земеделските земи ще се отдадат за срок от 1 стопанска година (2016/2017 г.) с начална тръжна цена 50.00 лева/декар. Търговете ще се проведат на 06.12.2016 г. от 14.30

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 09.12.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134. Решение 163 от 28.10.2016 г. Относно: Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния позмелен фонд.

 

12.10.2016 г. - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

с.Климент, общ.Каолиново, обл.Шумен, бул.”Съединение” № 62

ПК: 9970, тел.: 0878814213, еmail: ou_kliment@mail.bg 

О Б Я В А На основание Решение № 1 по Протокол №  9 / 27.09.2016 г. от общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент и Заповед № 64/28.09.2016 година на Директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 5.537 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.24 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

2. Земеделски имот с площ от 13.949 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.7 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІІІ.

3. Земеделски имот с площ от 71.203 дка, съставляващ идентификатор 37232.55.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

4. Земеделски имот с площ от 73.289 дка, съставляващ идентификатор 37232.44.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Зивит тарла”, категория ІV за 34.568 дка и кат. ІІІ за 38.721 дка.

Търговете ще се проведат на 25.10.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

Начална тръжна цена на земеделските имоти за отглеждане на едногодишни полски култури - 60,00 (шестдесет) лева/дка за срок от 3 (три) стопански години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия срок на ползване на имота, за който се кандидатства,  до 12.00 часа на 19.10.2016 г. в администрацията  на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, бул. „Съединение” 62.

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 02.11.2016 година

 

09.09.2016 г. О Б Я В А На основание: Решение № 1 по Протокол №  7/30.08.2016 г. от общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент и Заповед № 323/30.08.2016 година на Директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 5.537 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.24 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

2. Земеделски имот с площ от 13.949 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.7 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІІІ.

3. Земеделски имот с площ от 71.203 дка, съставляващ идентификатор 37232.55.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

4. Земеделски имот с площ от 73.289 дка, съставляващ идентификатор 37232.44.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Зивит тарла”, категория ІV за 34.568 дка и кат. ІІІ за 38.721 дка.

5. Помещение с площ от 58 кв.м, находящо се в етаж І в сградата на ОУ „Георги Стойков Раковски” – с. Климент. съставляващ идентификатор 37232.501.327 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново. Помещението се състои от закусвалня и две стаи.

Търговете ще се проведат на 28.09.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

Начална тръжна цена на земеделските имоти за отглеждане на едногодишни полски култури - 70,00 (седемдесет) лева/дка за срок от 3 стопански години.

Начална тръжна цена за наем на помещение – 150,00  (сто и петдесет) лева месечно за срок от 3 учебни години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия срок на ползване за парцела/и и помещението, за който се кандидатства,  до 12.00 часа на 26.09.2016 г. в администрацията  на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, бул. „Съединение” 62.

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 05.10.2016  година.

 

09.09.2016 г. - О Б Я В А На основание: Решение № 134 по Протокол № 11/30.08.2016 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-222/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 438 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ в квартал 54 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 1 850.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 4 по плана на град Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 5 850.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 06.10.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

09.09.2016 г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 137 по Протокол № 11/30.08.2016 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-223/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на средно рентно плащане за общината, съгласно протокол на Областна Дирекция „Земеделие“, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2016/2017 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

29 Септември 2016 г. от 15.00 часа село Загориче.

29 Септември 2016 г. от 15.10 часа село Средковец.

29 Септември 2016 г. от 15.20 часа село Гусла.

29 Септември 2016 г. от 15.30 часа село Браничево.

29 Септември 2016 г. от 15.40 часа село Тодор Икономово.

29 Септември 2016 г. от 15.50 часа град Каолиново.

29 Септември 2016 г. от 16.00 часа село Дойранци.

29 Септември 2016 г. от 16.10 часа село Долина.

29 Септември 2016 г. от 16.20 часа село Лятно.

29 Септември 2016 г. от 16.30 часа село Климент.

29 Септември 2016 г. от 16.40 часа село Лиси връх.

29 Септември 2016 г. от 16.50 часа село Пристое.

29 Септември 2016 г. от 17.00 часа село Сини вир.

29 Септември 2016 г. от 17.10 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено за целия период и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 26.09.2016 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 06.10.2016  година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Приложение

 

09.09.2016 г. - О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение №№ 135,136, по Протокол № 11/30.08.2016 г. на ОбС - Каолиново и Заповед №  РД –15-221/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. На 29.09.2016 г. от 14.00 часа

Терен с площ от 16 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен с първоначална цена 40.00 (четиридесет точка нула) лева на месец за срок от 10 (десет) години.

2. На 28.01.2016 г. от 14.00 часа

Поземлен имот № 026001 с площ от 26.507 дка, находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново с ЕКАТТЕ 72549, НТП „Овощни насаждения”, местност „Ташалък”, категория ІІІ, с първоначална цена 50.00 (петдесет точка нула) лева/декар за срок от 5 (пет) стопански години.

3. На 28.01.2016 г. от 14.20 часа

- Поземлен имот № 026002 с площ от 57.114 дка, находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново с ЕКАТТЕ 72549, НТП „Овощни насаждения”, местност „Ташалък”, категория ІІІ, с първоначална цена 50.00 (петдесет точка нула) лева/декар за срок от 5 (пет) стопански години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.10.2016 г.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

10.08.2016 г. - ОБЯВА -СУ "Георги Ст. Раковски " гр.Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на  СУ "Георги Ст. Раковски " гр.Каолиново обл.Шумен за срок от 3 години

25.07.2016 година - ОБЯВА за отдаване под наем на орехова градина с. Наум

 

О Б Я В А

На основание: Решение № 112 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 124 по Протокол № 9/08.07.2016 г., Решение № 125 по Протокол № 9/08.07.2016 г. на ОбС – Каолиново, чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-192/20.07.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13.20 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ ІV в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13.40 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1155 кв.м, съставляващ УПИ V в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 350.00 лева.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1000 кв.м, съставляващ УПИ VІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.20 часа с първоначална цена в размер на 3 760.00 лева.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 5185 кв.м, съставляващ УПИ І в квартал 39а по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.40 часа с първоначална цена в размер на 11 510.00 лева.

6. Незастроен поземлен имот с площ от 1794 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.501.536 по кадастралната карта на село Климент, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 6 720.00 лева.

7. Незастроен поземлен имот с площ от 490 кв.м, съставляващ идентификатор 30137.501.390 по кадастралната карта на село Загориче, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.20 часа с първоначална цена в размер на 1 470.00 лева.

8. Поземлен имот с площ от 1029 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.275 по кадастралната карта на село Средковец, област Шумен (одобрена със Заповед РД-18-60/16.04.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, ведно с построените в него сгради, а именно:

- Полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 68388.50.275.1, на един етаж със застроена площ от 23 кв.м;

- Полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 68388.50.275.2, на един етаж със застроена площ от 60 кв.м.

Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.40 часа с първоначална цена в размер на 3 510.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 08.08.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 16.08.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

20.06.2016 г. - НЧ "Просвета - 134" гр.Каолиново - Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на "Дискотека"

08.06.2016 г. - Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем

08.06.2016 г. - Продажба на недвижими имоти