Обществени поръчки (Профил на купувача) - Община

Агенция за обществени поръчки - АОП

14.08.2020 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 01.01.2015 ГОДИНА


Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ след 01.10.2014 година


ПРОЦЕДУРИ след 01.10.2014 година

 

31.03.2020 г. - Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т.7 за 2019 година

25.03.2019 г. - Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т.7 за 2018 година

05.11.2014 г. - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки

21.10.2014 -Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

06.10.2014 -Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново

26.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:  Избор на изпълнител за организиране и провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетенции на служителите на общинска администрация Каолиново

26.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново” с две обособени позиции:

1. Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново

2. Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в Община Каолиново

19.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:  Осъществяване на авторски надзор на обектите по проект -Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на община Каолиново

16.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:  Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки

10.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:  Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

09.09.2014 -Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Каолиново

29.08.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

19.08.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции

23.07.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Основен ремонт на път SHU3063 /Дулово – Пристое/ - Браничево-Гусла – ул. „Радецки“, с.Браничево

14.07.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021, град Каолиново

03.07.2014 -Съобщение за отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:Доставка на дърва за огрев и дървени отпадъци за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

03.07.2014 -Съобщение за отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

30.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Каолиново

26.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново

26.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

25.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Доставка на дърва за огрев и дървени отпадъци за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

03.06.2014 -Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново на подобекти:

Подобект 1: гр. Каолиново, кв. Боймир-ул. „Цар Асен”; Подобект 2: гр. Каолиново , кв. Боймир-ул. „Вела Пеева”; Подобект 3: с.Браничево - ул. „Демокрация”; Подобект 4: с.Гусла-ул. „Бузлуджа”; Подобект 5: с. Дойранци-ул. „Г.Димитров”; Подобект 6: с. Долина-ул. „П.Волов”; Подобект 7: с. Долина-ул. „Плиска”; Подобект 8: с.Загориче-ул. „Хр.Ботев” I; Подобект 9: с.Загориче-ул. „Хр.Ботев” II; Подобект 10 с.Климент-ул. „Дружба”; Подобект 11: с.Климент-ул. „Дунав”; Подобект 12: с.Климент-”, ул. „П.Волов”; Подобект 13: гр.Каолиново, кв. Кус, ул. „Добрич”; Подобект 14: с. Лятно - ул. „Шипка”; Подобект 15: с. Лятно - ул. „В.Левски”; Подобект 16: с. Наум-ул. „Тича”; Подобект 17: с. Пристое - ул. „Бузлуджа”; Подобект 18: с. Пристое - ул. „Мл.Гвардия”; Подобект 19: с.Сини вир - ул. „Шипка”; Подобект 20: с.Средковец-ул. „Ален мак”; Подобект 21: с.Средковец- ул. „Победа”; Подобект 22: с.Тъкач- ул. „Козлодуй”; Подобект 23: с.Тъкач- ул. „Марица”; Подобект 24: с.Тъкач- ул. „Шипка”


20.05.2014 -Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогически персонал към Целодневните детски градини на община Каолиново през 2014/2016 година по маршрутни линии.

14.05.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Основен ремонт на сватбена зала с. Тъкач

14.05.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново” с две обособени позиции:

1. Осигуряване на
комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси
в Община Каолиново

2.
Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на
леките и товарните автомобили в Община Каолиново

29.04.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Доставка на маси и пейки за многофункционалните зали на територията на община Каолиново

24.04.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Конструктивно укрепване и мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба в село Климент, община Каолиново, финансиран по проект "Красива България" 2014.

10.04.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Конструктивно укрепване и  мерки за енергийна ефективност  на Здравна служба, село Климент

31.03.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогическия персонал към Целодневните детски градини на община Каолиново през 2014/2016 г. по маршрутни линии

28.03.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново на подобекти:

Подобект 1: гр. Каолиново, кв. Боймир-ул. „Цар Асен”; Подобект 2: гр. Каолиново , кв. Боймир-ул. „Вела Пеева”; Подобект 3: с.Браничево - ул. „Демокрация”; Подобект 4: с.Гусла-ул. „Бузлуджа”; Подобект 5: с. Дойранци-ул. „Г.Димитров”; Подобект 6: с. Долина-ул. „П.Волов”; Подобект 7: с. Долина-ул. „Плиска”; Подобект 8: с.Загориче-ул. „Хр.Ботев” I; Подобект 9: с.Загориче-ул. „Хр.Ботев” II; Подобект 10 с.Климент-ул. „Дружба”; Подобект 11: с.Климент-ул. „Дунав”; Подобект 12: с.Климент-”, ул. „П.Волов”; Подобект 13: гр.Каолиново, кв. Кус, ул. „Добрич”; Подобект 14: с. Лятно - ул. „Шипка”; Подобект 15: с. Лятно - ул. „В.Левски”; Подобект 16: с. Наум-ул. „Тича”; Подобект 17: с. Пристое - ул. „Бузлуджа”; Подобект 18: с. Пристое - ул. „Мл.Гвардия”; Подобект 19: с.Сини вир - ул. „Шипка”; Подобект 20: с.Средковец-ул. „Ален мак”; Подобект 21: с.Средковец- ул. „Победа”; Подобект 22: с.Тъкач- ул. „Козлодуй”; Подобект 23: с.Тъкач- ул. „Марица”; Подобект 24: с.Тъкач- ул. „Шипка”.

 

24.02.2014 -Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен

19.02.2014 -Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на железарски и ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново

31.01.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново” с две обособени позиции:
1. Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново
2. Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в Община Каолиново

17.01.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Доставка чрез покупка на железарски и ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново

08.01.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен

27.12.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка  на прилагането на публичните политики на местно ниво и прилагане на високоефективен процес на стратегическо планиране на социално-икономическото развитие за следващия планов период

19.12.2013 г. - Публична покана: „Изготвяне на технически проекти  за сградите на Народно читалище „Просвета – 1934”,  град Каолиново и Народно читалище „Стефан Караджа”, село Тодор Икономово - Община Каолиново”,  осъществяване на авторски надзор на двата обекта и изготвяне на апликационна форма за проект: „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в Народно читалище Просвета – 1934 град Каолиново и На-родно читалище Стефан Караджа, село Тодор Икономово – община Каолиново

16.12.20113 -Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: на обществена поръчка с предмет: Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти:

Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до км 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/

Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/

Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващпът SHU 3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/

Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от пътSHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/

Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/

Подобект 6:Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир - гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/”

 

29.11.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА:Зимно поддържане на територията на община Каолиново през 2014 година

19.11.2013 г - Съобщения за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки

11.11.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА:Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на Община Каолиново

05.11.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново, изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация и провеждане на специализирани обучения”:

1. Извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново;

2. Организиране и провеждане на кръгла маса и дискусии със заинтересованите страни;

3. Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация;

4. Провеждане на специализирани обучения на служителите на общинска администрация Каолиново.

Пакет от документи

 

10.10.2013 г - Съобщения за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект "Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите а Община Каолиново"

10.10.2013 г - Съобщения за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект "Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура"

30.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново

23.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции

Позиция 1: Ремонт на ЦДГ село Тодор Икономово
Позиция 2: Ремонт на сватбената зала в село Пристое
Позиция 3: Ремонт на кметство село Браничево
Позиция 4: Ремонт на здравна служба село Средковец

 

17.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново

16.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки

12.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за превоз на ученици, през учебната 2013/2014 година до средищните училища по обособени позиции

09.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на път SHU 1061 (ІV-23413) Гусла – Средковец (от км 0-000 до км 4-400)

30.08.2013 г - Съобщения за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Изграждане на многофункционална зала - квартал Кус, УПИ-Х, кв.7, по плана на гр. Каолиново, кв. Кус, обл. Шумен

29.08.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти:

Подобект 1: Климент - Духовец от км 0-000 до км 2-626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/

Подобект 2: Климент - Наум от км 0-000 до км 1-351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/

Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0-000 до км 1-815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/

Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0-000 до км 3-437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/

Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0-000 до км 1-829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/

Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0-000 до км. 0-620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/

 

 

15.08.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново” по обособени позиции:. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново

2. Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките автомобили, товарен автомобил ГАЗ-53 и лекотоварен автомобил УАЗ в Община Каолиново

3. Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на  багер, трактор и верижен трактор ДТ-75 към „БКС”, Община Каолиново

26.07.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура

26.07.2013г.-Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на обектите по проект: „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Каолиново

25.07.2013г. - Обществена поръчка с предмет: Управление и отчитане на проектните дейности по проект: „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Каолиново

25.07.2013г. - Обществена поръчка с предмет: Управление и отчитане на проектните дейности по проект: Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура

09.07.2013г. - Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Провеждане на обучение на служителите от общинска администрация в Каолинов

15.05.2013 г. - Съобщениe за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогическия персонал към Целодневните детски градини на община Каолиново през 2013 г./2014 г. по маршрутни линии

Вътрешни правила за обществени поръчки