ОРГАНИЗАЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Бизнес организации

Инфраструктурата на бизнеса и институциите на територията на Общината са много слабо представени.

Бизнес инфраструктурата създава условия за затваряне на цикъла от доставка на суровини, преработка, производство, пласмент, търговско, правно и финансово обслужване и т.н. Институциите играят важна роля за поддържане на реда, законността, обслужване на населението и подпомагане на цялостното развитие на съответната територия.


Банково обслужване

Единствената финансова институция на територията на Община Каолиново е офиса на Банка ДСК - клон гр. Нови пазар.


Фирми

Единствената икономическа структура от национално значение в Общината е "Каолин" АД - минодобив и обогатяване. Основната дейност на фирмата е добиване на каолин. В нея работят миньори, шофьори и административен персонал. Фирмата е в добро икономическо състояние

От активните нефинансови и небюджетни предприятия в Общината, 99% са малки и средни по размер. Основната част от тях са микро фирми със заетост до 10 човека във фирма. Всички са в сферата на малкия и среден бизнес. Около стотина от тях се занимават с търговия в съответните селища като цяло това са семейни фирми.