Обществени поръчки (Профил на купувача)-средищни училища

15.10.2014 г. - Обществена поръчка с премет - Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Георги Стойков Раковски“, село Климент, община Каолиново, по обособени позици:

Позиция №1 – Доставка на закуски за ученици от подготвителен до ІV клас;

Позиция №2 – Доставка на храна/кетъринг/ за обедно хранене на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

29.01.2013г.- Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на  два компютърни кабинета, по Национална програма "ИКТ в училище"”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , гр.Каолиново, ул.”Христо Ботев” №4

10.08.2012г- Обществена поръчка с премет-„„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ”Панайот Волов”,  с.Тодор Икономово, община Каолиново, по обособени позиции: Позиция №1 -  Доставка на закуски  за ученици от І до ІV клас; Позиция №2 – Доставка на храна/КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Про-ект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР"

01.08.2012г. - Обществена поръчка с премет-„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ”Йордан Йовков”,  с.Браничево, община Каолиново, по обособени позиции: Позиция №1 -  Доставка на закуски  за ученици от І до ІV клас; Позиция №2 – Доставка на храна/КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

26.07.2012г. - Обществена поръчка с премет-„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ”Никола Вапцаров”,  с.Лятно, община Каолиново, по обособени позиции: Позиция №1 -  Доставка на закуски  за ученици от І до ІV клас; Позиция №2 – Доставка на храна/КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Про-ект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

20.07.2012г.-ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ ”Христо Смирненски”, с.Пристое, община Каолиново по обособени позиции: Позиция №1 -  Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас; Позиция №2 – Доставка на храна /КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР"