Решения на Общинския съвет 2015 година -мандат 2015-2019

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 1 от 03.11.2015 година

1

1

Състав на комисия по избора

2

2

Избор на Председател на Общинския съвет

Протокол № 2 от 24.11.2015 година

1

3

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2

4

Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет - Каолиново

3

5

Приемане на Вътрешни правила за работата на комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

4

6

Определяне представител на общинския съвет за член на Областния съвет за развитие.

5

7

Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на Кмета на община Каолиново, кметовете и кметските наместници

6

8

Актуализиране на строителна програма на община Каолиново за 2015 г.

7

9

Трансформиране на част от предоставен заем от бюджета на община Каолиново за финансиране на проект „Повишаване на знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“

8

10

Приемане на „Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2015-2019 г.“

9

11

Подписване на меморандум за сътрудничество между община Каолиново и сдружение с нестопанска цел „Североизточна българска – турска търговско – индустриална камара“ (СБТТИК)

10

12

Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Каолиново

11

13

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни

12

14

Представителство на община Каолиново в Асоциацията по В и К – Шумен на обособена територия Шумен.

13

15

Определяне на представител на заседанията на общото събрание на „МБАЛ-Шумен“ АД

14

16

Промяна предназначението на общински имот „Училищна сграда“ находящ се в село Наум, община Каолиново, област Шумен – от публична общинска собственост в частна общинска собственост

15

17

Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Национално Сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

16

18

Представителство на община Каолиново в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД.

17

19

Участие в партньорство за кандидатстване за финансиране по подмярка  19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Протокол № 3 от 29.12.2015 година

1

20

Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2015 г.

2

21

Актуализиране на строителна програма на община Каолиново за 2015 г.

3

22

Утвърждаване на план - сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса битови отпадъци за     2016 г.

4

23

Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.

5

24

Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново.

6

25

Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на помещения от Северната административна сграда в град Каолиново, площад „Украйна“ № 5 – публична общинска собственост, в полза на организации и учреждения на бюджетна издръжка.

7

26

Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Каолиново за периода 2016 – 2020 г.

8

27

Отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

9

28

Продажба на урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост.

10

29

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново.

11

30

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на село Гусла.

12

31

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново.

13

32

Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на ловните дружинки на територията на община Каолиново.

14

33

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Айше Исмаил Исмаил  от село Тодор Икономово.

15

34

Отпускане на еднократна помощ на лицето Байсе Мустафа Ибрям от град Каолиново за лечение на детето и Айджан Ерджанова Исмаилова.

16

35

Отпускане на еднократна помощ за пожар на лицето Боян Асенов Йорданов от село Лятно.

17

36

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Иванка Иванова Андреева от село Тодор Икономово.

18

37

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Мустафа Хашъм Исмаил от село Тъкач, общ. Каолиново.

19

38

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Невянка Андонова Василева от село Браничево.

20

39

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Нурсел Джелил Мехмед от село Тодор Икономово.

21

40

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ресмие Ариф Халид от село Климент.

22

41

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Саадет Яшарова Ахмедова от село Тодор Икономово.

23

42

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Тайбе Мехмедова Халилова от село Браничево.