Постоянни комисии на Общински съвет

Постоянна комисия "Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси"
1
Рушид Хюсмен Ехлиман
Председател
2
Неджми Неджмидин Азис
Член
3
Сунай Ебазер Мехмед
Член
4
Назми Ахмед Халид
Член
5
Тефик Али Хасан
Член
Постоянна комисия "Бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика"
1
Ерхан Фахредин Сюлейман
Председател
2
Бейзат Хабил Феим
Член
3
Ахмед Рафиев Исмаилов
Член
4
Илхан Сали Лятиф
Член
5
Мехмедали Саами Мехмедали
Член
Постоянна комисия "Селско стопанство, устройство на територията, околна среда"
1
Юксел Гюрсел Сами
Председател
2
Сюлейман Мустафа Осман
Член
3
Айхан Самиев Зайдов
Член
4
Зия Юсуф Рушан
Член
5
Юксел Ахмедов Хасанов
Член
Постоянна комисия "Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности"
1
Хайредин Сабитов Сюлейманов
Председател
2
Бейхан Фикри Мехмед
Член
3
Орхан Исмет Ибрям
Член
4
Ридван Алиев Шюкриев
Член
5
Илхан Хасанов Хюсеинов
Член