Решения на Общинския съвет 2019 година -мандат 2019-2023

 

Мандат 2007-201 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г. 2011 г. 2015 г. 2019 г
2008 г. 2012 г. 2016 г. 2020 г.
2009 г. 2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 1 от 07.11.2019 година
1 1 Състав на комисия по избора.
2 2 Избор на Председател на Общинския съвет.
Протокол № 2 от 27.11.2019 година
1 3

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приложение

2 4 Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет - Каолиново.
3 5

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолиново.

Приложение

4 6 Определяне на комисии за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолиново.
5 7 Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
6 8 Определяне на представител за участие в НАПОС – РБ.
7 9 Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на кмета на община Каолиново, кметовете на кметства и кметските наместници.
8 10

Приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2019-2020 г.

Приложение

9 11

Приемане на „Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2019-2023 г.

Приложение

10 12 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 04.12.2019 г.
Протокол № 3 от 16.12.2019 г.
1 13

Определяне представител на Общинския съвет за член на Областния съвет за развитие.

Протокол № 4 от 27.12.2019 г.
1 14 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2019 г.
2 15 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2020 година.
3 16 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4 17 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на имот публична общинска собственост, в полза на организация на бюджетна издръжка.
5 18 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.
6 19 Отдаване под наем на помещение.
7 20 Избор на делегат и заместник-делегат за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.
8 21 Изменение на текстове от Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
9 22 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
10 23 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
11 24 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
12 25 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
13 26 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче.
14 27 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.
15 28 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
16 29 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
17 30 Предложение за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети от пожар на лице от село Браничево.
18 31 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.