Решения на Общинския съвет 2020 година -мандат 2019-2023

 

 

Мандат 2007-201 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г. 2011 г. 2015 г. 2019 г
2008 г. 2012 г. 2016 г. 2020 г.
2009 г. 2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г


№ по

ред     

Решение

номер

Относно                                                                                     
Протокол № 5 от 30.01.2020 година
1 32 Изменение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново
2 33 Изменение на текстове от Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
3 34 Предложение за отмяна на Наредба № 3 - „Противопожарна наредба“.
4 35 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства в община Каолиново.
5 36 Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.
6 37 Определяне и утвърждаване на границите, километричното положение, дължината и собствеността на общински път SHU1060, обслужващ териториите на общините Каолиново и Никола Козлево.
7 38 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2019 година.
8 39 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 13.02.2020 г.
9 40 Приемане на „Общински план за защита при бедствия“ на територията на община Каолиново.
10 41 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-204, УПИ II-204, УПИ IX-204, кв. 24, по плана на с. Пристое, община Каолиново.
11 42 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.“
12 43 Разрешаване на строителство на границата на общински имот.
13 44 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 година.
14 45 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2020 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.
15 46 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
16 47 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
17 48 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 6 от 11.02.2020 година
1 49

Приемане на бюджета за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2020 – 2022 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

2 50 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на  разходи за осигуряване на топъл обяд и транспортни разходи  по договор № BG05FMOP001-03.002-0228-C03,  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново”,  финансиран от Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от  Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
3 51 Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
Протокол № 7 от 30.02.2020 година
1 52 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0056-C01 от 14.05.2019 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за Проект „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“ сключен между община Каолиново и ДФ „Земеделие“.
2 53 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0029-C01 от 14.05.2019 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, за Проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, сключен между община Каолиново и ДФ „Земеделие“.
3 54 Опускане на средства за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ – Шумен“ АД.
4 55 Отмяна на старата и приемане на нова Наредба за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
5 56 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
6 57 Отмяна на Решение № 18 по Протокол № 4 от 27.12.2019 година на Общински съвет – Каолиново.
7 58 Определяне и утвърждаване на границите, километричното положение, дължината и собствеността на общински път SHU1060, обслужващ териториите на общините Каолиново и Никола Козлево.
8 59 Подкрепа за кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Каолиново“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
9 60 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
10 61 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
11 62 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
12 63 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
Протокол № 8 от 30.04.2020 година
1 64 Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Каолиново.
2 65 Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2019 година.
3 66 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година
4 67 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ XI-103, УПИ X-101, кв. 26 и УПИ II, УПИ III, кв. 50, по плана на село Лятно, община Каолиново.
5 68 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ X-озеленяване, УПИ XII-70, УПИ XIII-69, УПИ XIV-67, УПИ XVI-61 кв. 31, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново.
6 69 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 120 /част от УПИ I – жилищно строителство/, кв. 42 по плана на квартал Боймир, град Каолиново, община Каолиново.
Протокол № 9 от 29.05.2020 г.
1 70 Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Каолиново.
2 71 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново, сметките за средства от Европейския съюз и отчет за общинския дълг за 2019 година.
3 72 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0056-C01 от 14.05.2019 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за Проект „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново”, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
4 73 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00400 от 27.04.2018 г. за отпускане на бъзвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, за проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
5 74 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00399 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново“, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
6 75 Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична общинска собственост с идентификатор 06094.16.148, идентификатор 06094.313.148 и идентификатор 06094.5.258 по КККР на село Браничево, община Каолиново.
7 76 Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново.
8 77 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2020 г.
Протокол № 10 от 30.06.2020 г.
1 78 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
2 79 Отдаване под наем на части от покривните пространства на общинските сгради.
3 80 Отдаване под наем на терен.
4 81 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
5 82 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
Протокол № 11 от 28.07.2020 г
1 83 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД на 31.07.2020 г.
2 84 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 31.07.2020 г.
3 85 Учредяване безвъзмездно право на ползване на футболни игрища (стадиони), в полза на организации с нестопанска цел
4 86 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ I и УПИ III-270, 271 кв.1, по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
Протокор № 12 от 28.08.2020 г.
1 87 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
2 88 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0159 „Надежда за бъдеще – патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Каолиново“.
3 89 Оптимизация на мрежата от детски градини на територията на община Каолиново.
4 90 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата за учебната 2020/2021 година.
5 91 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Каолиново, на имоти частна държавна собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори 30137.501.217 и 30137.3.23 по КККР на село Загориче, община Каолиново с построените в тях Пътен кантон „Загориче“ и Опорен пункт /кантон/.
6 92 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.87.96 и ПИ 37232.87.97 находящи се по КККР на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
7 93 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.87.94 и ПИ 37232.87.95 находящи се по КККР на село Климент, община Каолиново, област Шумен.