Решения на Общинския съвет 2019 година -мандат 2015-2019

 

Мандат 2007-201 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г. 2011 г. 2015 г. 2019 г
2008 г. 2012 г. 2016 г. 2020 г.
2009 г. 2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 41 от 31.01.2019 година

1

433

Приемане на бюджета за 2019 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 8

Приложение 10

2 434 Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на месните данъци на територията на община Каолиново.
3 435 Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете и кметски наместници в община Каолиново.
4 436 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
5 437 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Каолиново.
6 438

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2019 година.

Приложение

7 439

Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година“.

Приложение

8 440

Отчет за дейността ма местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година.

Приложение

9 441 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 13.02.2019 г.
10 442 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД на 06.02.2019 г.
11 443

Определяне и утвърждаване на километричното положение, дължината и собствеността на общински път SHU060, обслужващ териториите на общините Каолиново и Никола Козлево.

Приложение

12 444 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема за захранване на селскостопанска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН за ГРТ – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
13 445 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
14 446 Отдаване под наем на помещение.
15 447 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
16 448 Предложение за отпускане на еднократни помощи на лицата болни от хемодиализа.
17 449 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Дойранци.
18 450 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Гусла.
19 451 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
20 452 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Климент.
21 453 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Гусла.
Протокол № 42 от 28.02.2019 година
1 454 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 01.03.2019 г.
2 455 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
3 456 Отпускане на средства за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ-Шумен“ АД.
4 457 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за частично изменение на кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен
5 458 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
6 459

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

7 460 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
8 461 Продажба на земеделски имот.
9 462

Поставяне на паметник – мемориал на жертвите на възродителния процес и майските събития през 1989 година в град Каолиново.

Приложение

Протокол № 43 от 27.03.2019 година
1 463

Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2018 година.

Приложение 1

Приложение 2

2 464 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I - училище, кв. 26 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
3 465 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I – жилищно строителство, УПИ II – жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ-III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ II-28, УПИ-III-27 в кв. 47 /ПИ23/ по плана на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново.
4 466 Отдаване под наем на терен.
5 467 Предложение за отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на ловните дружинки на територията на община Каолиново.
6 468 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Браничево за възникнал пожар.
Протокол № 44 от 25.04.2019 г.
1 469 Издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00400 от 27.04.2018 г. между Община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново”.
2 470 Издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00399 от 04.07.2018 г. между Община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”.
3 471

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2020 година.

Приложение

4 472

Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2019 година.

Приложение

5 473

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година

Приложение

6 474 Предложение за изменение на текстове от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Каолиново.
7 475 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема и ел. схема за захранване на селскостопанска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН за ГРТ – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
8 476 Промяна на начина на трайно ползване на урбанизиран имот.
9 477 Разрешаване на строителство на границата на общински имот.
10 478 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
11 479 Отдаване под наем на помещение.
12 480 Продажба на имоти частна общинска собственост.
13 481 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
14 482 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, квартал Боймир.
15 483 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
16 484 Предложение за отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриентски бал на ученичка от град Каолиново.
Протокол № 45 от 21.06.2019 г.
1 485

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година.

Приложение 1

Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

2 486

Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2018 година.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

3 487 Изменение на текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново приета от ОбС – Каолиново.
4 488 Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична общинска собственост с идентификатор 30137.501.93, идентификатор 30137.44.25 и идентификатор 30137.44.26 по КК на село Загориче, община Каолиново.
5 489 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
6 490 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
7 491 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
8 492 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче .
9 493 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
Протокол № 46 от 31.07.2019 г.
1 494 Изменение на тестове от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Каолиново.
2 495 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
3 496 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
4 497 Предложение за отпускане на еднократна помощ на Гюрджан Шезаидов Заидов от село Тодор Икономово за лечение на сина му Озгюр Гюрджанов Шезаидов.
5 498 Предложение за отпускане на еднократна помощ  за лечение на Айше Хамди Абтулла от село Средковец.
6 499 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Хабибе Сюлейманова Мюстеджебова от село Тодор Икономово.
7 500 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Фикрет Али Али от град Каолиново.
Протокол № 47 от 31.08.2019 г.
1 501

Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

 

2

502

Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата и определяне на броя на групите в детските градини за учебната 2019/2020 година.

3 503

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново.

Приложение 1

4 504 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ II, кв. 108а по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.
5 505 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
6 506

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение 1

7 507 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Сини вир.
8 508 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
9 509 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
10 510 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.
11 511 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 48 от 24.09.2019 г.
1 512 Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община“ и временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“.
2 513

Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

3 514 Изменение на текстове от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.
4 515 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 04.10.2019 г.
5 516 Продажба на поземлен имот частна общински собственост без търг.
6 517 Даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № ПР-05-110/22.08.2019 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от лице от село Долина, ул. „Батак“ № 7.