Решения на Общинския съвет 2018 година -мандат 2015-2019

 

Мандат 2007-201 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г. 2011 г. 2015 г. 2019 г
2008 г. 2012 г. 2016 г. 2020 г.
2009 г. 2013 г. 2017 г.
2010 г. 2014 г. 2018 г.
2011 г. 2015 г. 2019 г

 

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 29 от 31.01.2018 година

1

313

Приемане на бюджета за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020 година на община Каолиново.

Бюджет за 2018

2

314

Изменение на приложение № 4 – „Уточнен план на инвестиционната програма на община Каолиново за 2017 г.“ към Решение № 312, по протокол № 28 от 29.12.2017 г. за актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2017 г

Приложение

3

315

Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2018 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар

Приложение

4

316

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 година.

Приложение

5

317 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 69 по Протокол № 8/12.06.2012 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.

6

318 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 г.

7

319

Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Каолиново“ за периода 2017 г. - 2021 г.

Програма

8

320 Приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

9

321 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 025010, местност „Юрюклер“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

10

322 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема, парцеларен план за ВиК схеми Електро и ВиК за захранване на ПИ 055016, местност „Каршъ тарла“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
11 323 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 026218, местност „Тарлалък“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
12 324 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 026216, местност „Тарлалък“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
13 325 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ XIII-2, УПИ ХII-3, УПИ XI-2 от кв. 2, по плана на село Средковец, община Каолиново, област Шумен
14 326 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ширин Мустафа Себайдин и Махмуд Мустафа Себайдин от село Гусла, община Каолиново, област Шумен.
15 327 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Байсе Ахмедова Руфиева от село Климент.
16 328 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Фейзулла Велиев Мехмедов от град Каолиново.
17 329 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Алисе Илязова Емурлова от град Каолиново.

18

330 Отпускане на еднократна помощ на Мюмюне Весиляева Насуф за лечение на дъщеря и Еда Джеват Сали от село Тодор Икономово.

Протокол № 30 от 22.02.2018 година

1 331 Промяна наименованието на постоянна комисия „Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси“ към общински съвет – Каолиново.
2 332

Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.“

Приложение

3 333

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

4 334 Отдаване под наем на общински помещения и терени.
5 335 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Светлана Димитрова Петкова от град Каолиново.
6 336 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Лорита Ангелова Крумова от град Каолиново.
7 337 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Неджиб Хаккъ Неджиб от село Тъкач.
Протокол № 31 от 28.03.2018 година
1 338 Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2017 година.
2 339

Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.

Приложение

3 340 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
4 341 Отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост.
5 342 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за Ел. и ВиК схеми за захранване на ПИ 000120, местност „Каваклък“ по КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
6 343 Отпускане на еднократна помощ на Сюмейра Мехмед Мустафа от село Браничево за лечение на дъщеря и Елиз Рейхан Ахмед.
7 344 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Юрке Али Али от село Наум.
8 345 Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на Адем Ибрям Адем от село Загориче.
Протокол № 32 от 23.05.2018 година
1 346
Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
2 347
Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
3 348
Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
4 349

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Приложение

5 350

Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2018 г.

Приложение

6 351

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2019 г.

Приложение

7 352

Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново (2015-2020).

Приложение

8 353

Даване на съгласие за побратимяване на община Каолиново, област Шумен с община Есенюрт, Истанбул, Република Турция.

Приложение

9 354
Изменение на Решение № 214 прието с протокол № 18 от 31.07.2013 г.
10 355
Даване съгласие за закупуване 3 бр. въздушници с двойно действие, тип Hawle за обект: „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до село Браничево и село Пристое“.
11 356
Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема, парцеларен план за ВиК схема и схеми Електро и ВиК за захранване на ПИ 055016, местност „Каршъ тарла“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
12 357
Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I от кв. 53 по плана на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
13 358
Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
14 359
Отдаване под наем на водоем.
15 360
Разрешаване на строителство на границите на общински имоти.
16 361
Предложение за отпускане на еднократни помощи на учениците от XII клас завършващи с отличен успех от СУ „Георги Ст. Раковски“ град Каолиново.
17 362
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Айше Алиева Рашидова от село Тодор Икономово.
18 363
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Нурденгюл Джабасин Шевкед от село Тъкач.
19 364
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ридван Билял Юнуз от град Каолиново.
20 365
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Серджан Ниязи Юнуз от град Каолиново.
21 366
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Нефизе Хамди Халим от град Каолиново, кв. Боймир.
22 367
Предложение за отпускане на еднократна помощ на лицето Яфес Сюлейман Исмаил от село Наум за бедствие в дома му.
23 368
Предложение за отпускане на еднократни помощи на лицата болни от хемодиализа.
Протокол № 33 от 26.06.2018 година
1 369

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година.

Приложение

2 370

Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2017 година.

Приложение

3 371 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2018 година.
4 372 Издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00400 между община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“.
5 373 Упълномощаване на кмета на община Каолиново за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05FMOP001-03.002-0228-C01, за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново“.
6 374 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 13 за отглеждане и регистрация на кучета, на територията на община Каолиново, приета с Решение № 258 от 22.12.2009 г. по Протокол № 23 на Общински съвет – Каолиново.
7 375 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план схема за обект: Трасе на оптична кабелна мрежа с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел на улица „Септември“ в регулацията на село Браничево, община Каолиново до базова станция в ПИ 000258 по КВС на село Браничево, община Каолиново, област Шумен.
8 376

Одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и ПИ с идентификатори 21811.0.101,  21811.0.102, 21811.0.125,  21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.0.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово“ в община Каолиново“ и даване на предварително съгласие на преминаване на трасето през имоти общинска собственост.

Приложение

9 377 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Иклиме Шабанова Рамаданова от град Каолиново.
10 378 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Хълмие Исмаил Белбер от село Браничево
11 379 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Кадрия Ариф Сюлейман от село Тодор Икономово.
12 380 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Надежда Събева Маринова от град Каолиново.
Протокол № 34 от 26.07.2018 година
1 381 Издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00399 между община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново“.
2 382 Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд.
3 383 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
4 384 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Якуб Ниязи Мустафа от село Гусла.
Протокол № 35 от 31.08.2018 година
1 385 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
2 386 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата и определяне на броя на групите в детските градини за учебната 2018/2019 година.
3 387 Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъци за периода 2015-2020 г.
4 388 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, разположена на територията на община Каолиново, област Шумен.
5 389 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за частично изменение на кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
6 390 Организиране на кръводарителска кампания на територията на община Каолиново и поощряване с парични средства на кръводарителите.
7 391 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Фатме Хълми Юсуф от село Браничево.
8 392 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Ридван Наим Бошнак от село Тодор Икономово.
9 393 Предложение за отпускане на еднократна помощ  за лечение на Хасан Хюсеин Исмаил от село Тодор Икономово.
10 394 Предложение за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети от пожар на лицето Нехат Руфи Руфад от село Тъкач.
Протокол № 36 от 28.09.2018 година
1 395 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи за осигуряване на топъл обяд и транспортни разходи по договор № BG05FMOP001-03.002-0228-C01, за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново“, финансиран от Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
2 396 Вземане на решение от Общински съвет – Каолиново за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областна транспортна схема – квота на община Каолиново.
3 397 Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за Ел. и ВиК схеми за захранване на ПИ 000120, местност „Каваклък“ по КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
4 398 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000316 по КВС на село Наум /ЕКАТТЕ 51158/, община Каолиново, област Шумен.
5 399 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация (ЧИПР) за УПИ I от кв. 19 /ПИ 155/ на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.
6 400 Продажба на имоти частна общинска собственост
7 401 Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост без търг
8 402 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново, приета с решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. на ОбС – Каолиново.
9 403 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Юсуф Мухарем Акиф от село Средковец.
10 404 Предложение за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети от пожар на лицето Ферхан Мехмедемин Мехмед от село Браничево.
Протокол № 37 от 04.10.2018 година
1 405 Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. в ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.
Протокол № 38 от 02.11.2018 година
1 406

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолино

Приложение -1

Приложение -2

2 407 Определяне на комисии за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолиново.
3 408 Определяне на длъжностно лице по чл.177, ал.2 във връзка с прилагането на чл.173, ал.2 и чл.174, ал.2 от ЗПКОНПИ и по §2, ал.10 и във връзка с прилагането на чл. 176 от ЗПКОНПИ в Общински съвет – Каолиново.
4 409 Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец декември на кмета на община Каолиново, зам. – кметовете, кметове на кметства и кметски наместници.
5 410 Изплащане на допълнително възнаграждение на председателя на Общински съвет – Каолиново.
6 411 Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено на 05.11.2018 г.
7 412 Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – град Шумен.
8 413 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново приета с решение № 368 по Протокол № 32 от 05.03.2003 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново и Приложение № 3 към същата.
9 414 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализиране план схема за обект: Трасе на оптична кабелна мрежа с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел на ул. „Септември“ в регулацията на село Браничево, община Каолиново до базова станция в ПИ 000258 по КВС на село Браничево, община Каолиново, област Шумен.
10 415

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Приложение - 1

11 416 Продажба на земеделски имот.
12 417 Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на „Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“.
13 418 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Никула Неделчева Точкова от село Тодор Икономово.
14 419 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Гюкхан Хамдиев Хюсеинов от село Браничево.
Протокол № 39 от 14.12.2018 година
1 420 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2018 г.
2 421

Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново (2015-2020).

Общински план

3 422

Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2019 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

Културен календар

4 423 Трансформиране на част от предоставени заеми за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като трансфер между бюджетната и извънбюджетната сметка на община Каолиново.
5 424 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2019 г.
6 425 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Каолиново, приета с Решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. на Общински съвет – Каолиново.
7 426 Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново във връзка с предприемане на мерки за актуализиране на административните услуги в Административния регистър, приети с Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет, с което се одобрява пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
8 427 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на имот публична общинска собственост, в полза на организация на бюджетна издръжка.
9 428 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV, кв. 60 по плана на село Долина, община Каолиново, област Шумен.
10 429 Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и  ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново”.
11 430 Съгласие за поставяне на преместваем обект на границата на общински имот.
12 431 Отдаване под наем на помещение.
Протокол № 40 от 27.12.2018 година
1 432

Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3