Решения на Общинския съвет 2017 година -мандат 2015-2019

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 17 от 31.01.2017 година

1

198

Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година”.

2

199

Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2017 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

3

200

Приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 – 2019 година на община Каолиново.

4

201

Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, домашни любимци и пчелни семейства на територията на община Каолиново.

5

202

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017 година.

6

203

Предложение за изменение и допълнение на Решение № 160 по Протокол № 13 от 28.10.2017 година.

7

204

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I, кв. 10 и УПИ I, кв. 11 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

8

205

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 година.

9

206

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Лорита Ангелова Крумова от град Каолиново.

10

207

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Мехмед Исмаил Иса от село Тодор Икономово.

11

208

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Ирфан Шефкет Ибрям от село Тодор Икономово.

Протокол № 18 от 28.02.2017 година

1

209

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Каолиново“ за периода 2016 г. – 2020 г.

2

210

Кандидатстване на община Каолиново по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

3

211

Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г) с проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново".

4

212

Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г) с проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново".

5

213

Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.) с проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“.

6

214

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 30137.100.16 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.

7

215

Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.

8

216

Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.

9

217

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

10

218

Отдаване под наем на общински водоем.

11

219

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Севджихан Мехмедова Ахмедова от село Долина.

12

220

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фикрие Хазимова Юмерова от село Пристое.

13

221

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ахмед Шюкрю Мехмед от село Браничево.

14

222

Отпускане на еднократна помощ за лечение лицата болни от хемодиализа.

Протокол № 19 от 25.04.2017 г.

1

223

Промяна на съставите на ПК „Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси“ и ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности“

2

224

Предложение за изменение на текстовете от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново, приета с Решение № 368 по Протокол № 32/2003 г. на заседание на Общински съвет.

3

225

Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.

4

226

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.

5

227

Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2016 г.

6

228

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

7

229

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново.

8

230

Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Йордан Йовков“ с.Браничево в Обединено училище „Йордан Йовков“ с.Браничево и на Основно училище „Панайот Волов“ с.Тодор Икономово в Обединено училище „Панайот Волов“ с.Тодор Икономово.

9

231

Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на кмета на община Каолиново, заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници.

10

232

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

11

233

Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на имоти публична общинска собственост, в полза на читалищни настоятелства

12

234

Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост.

13

235

Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Алтан Тунчеров Севинчев и Айча Тунчерова Севинчева от село Сини вир, община Каолиново, област Шумен.

14

236

Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Гюрсел Шезаи Заид от село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.

15

237

Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на Мустан Ахмедов Мустанов от село Тодор Икономово.

16

238

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Шенай Бенадие Али от село Браничево.

17

239

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Атанас Горгиев Атанасов от село Тодор Икономово.

18

240

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Салим Фахредин Мехмед от село Тодор Икономово.

19

241

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Себайдин Ахмед Сали от град Каолиново.

Протокол № 20 от 31.05.2017 г.
1 242 Промяна на предназначението на имоти – от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2 243 Продажба на жилищна сграда – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 37232.501.758 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
3 244 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
4 245 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.
5 246 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Себиле Ибрям Мехмед от град Каолиново, кв. Кус.
Протокол  № 21 от 30.06.2017 г.
1 247 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2018 година.
2 248

Одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод с обща дължина 2725.42 метра, преминаващ през ПИ с идентификатори  72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.170, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и  ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново” и даване на предварително съгласие за преминаване на трасето през имоти общинска собственост

3 249

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ ХІІ-240 кв. 3 а по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

4 250

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІV, кв.7 по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

5 251 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.
6 252

Замяна на имот общинска собственост с имот собственост на частно лице.

7 253

Отпускане на еднократна помощ за лечение на Тензиле Ахмед Ахмед от село Климент.

8 254 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Ниези Севие Керим от село Тодор Икономово.
9 255 Отпускане на еднократна помощ на Шефка Шефкет Сали от село Климент пострадал от бедствие.
Протокол  № 22 от 28.07.2017 г.
1 256 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново, приета с Решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. на заседание на Общински съвет - Каолиново.
2 257

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново (2017-2019 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2017 година.

Приложение 1: Общинска стратегия за подкрепа за лично развитие на деца и учениците в община каолиново

Приложение 2: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2017 г.

3 258 Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Каолиново за учебна 2017/2018 г.
4 259 Съгласуване на позицията и мандата на представителя на община Каолиново в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД.
5 260

Предложение за предоставяне под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците).

Приложение : Регистър на земеделски земи над 10 дка.

6 261

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение: Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд обявени на търг по Чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.

7 262 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Танжу Алиев Реджебов от село Климент пострадал при ПТП.
8 263 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Ридван Билял Юнуз от град Каолиново.
9 264 Отпускане на еднократна помощ на Светослав Георгиев Стоянов от град Каолиново.
Протокол  № 23 от 30.08.2017 г.
1 265 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 година. ПРИЛОЖЕНИЯ

266 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2017 година.
3 267 Изменение на т. 7.4., т.т. 7.4.3. от Решение № 200 за приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 – 2019 година на община Каолиново, прието с Протокол № 17 от 31.01.2017 г.
4 268 Предоставяне на активи, придобити по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за СНЦ „Местна инициативна група Венец – Каолиново“.
5 269 Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение МИГ „Местна инициативна група Венец – Каолиново“
6 270 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата и определяне на броя на групите в детските градини за учебната 2017/2018 година.
7 271 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.
8 272 Отдаване под наем на терен.
Протокол № 24 от 29.09.2017
1 273 Продажба на имоти частна общинска собственост.
2 274 Замяна на имот общинска собственост с имот собственост на юридическо лице.
3 275 Отдаване под наем на територия заета от воден обект.
4 276 Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на „Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“.
5 277

Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.

Приложение1      Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

6 278 Отпускане на еднократна помощ за пожар на Любомир Димитров Василев от град Каолиново.
7 279 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Наджи Нихатов Наджиев от село Наум.
Протокол № 25 от 27.10.2017 г.
1 280 Трансформиране на предоставен заем от бюджета на община Каолиново за финансиране на  проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
2 281

Приемане на Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите.

Правилник

3 282 Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен“, при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и финансиране на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта и ДДС.
4 283 Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 и взето решение № 210, Протокол № 18 от 28.02.2017 г.
5 284 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000120 по КВС на село Пристое с ЕКАТЕ 58485, община Каолиново, област Шумен.
6 285 Отдаване под наем на общински терени.
7 286 Продажба на недвижими имоти.
8 287 Отпускане на финансови средства на Мюсюлманското настоятелство село Средковец за основен ремонт на джамията в населеното място.
9 288 Отпускане на финансови средства на Църковно настоятелство град Каолиново за изграждане на Православен храм „Св. Успение Богородично“ град Каолиново.
Протокол № 26 от 27.11.2017 г.
1 289 Одобряване на Общ устройствен план на община Каолиново – (ОУПОК).
2 290 Траснформиране на ползвани заеми от бюджета на община Каолиново за финансиране на проект „Независим живот в община Каолиново“, схема BG05М9ОР001-2.002 – Независим живот, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
3 291 Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец декември на кмета на община Каолиново, зам. – кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници.
4 292 Изплащане на допълнително възнаграждение на председателя на Общински съвет – Каолиново.
5 293 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Зелиха Сабриева Юмерова от сeло Пристое.
6 294 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Октай Ведат Ахмед от село Тодор Икономово.
7 295 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Елхан Хасанов Заидов от село Тодор Икономово.
Протокол  № 27 от 15.12.2017 г.
1 296

Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2018 г.

2 297

Приемане на изменение и допълнение към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.

3 298

Предложение за изменение на текстове от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 69 по Протокол № 8/12.06.2012 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.

4 299 Предложение за изменение на текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Каолиново, приет с Решение № 3 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г. на заседание на ОбС – Каолиново.
5 300 Определяне на представител на Община Каолиново в Комисията за изработване на Областна здравна карта.
6 301 Одобряване на доклада за междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.
7 302 Одобряване на доклада за междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.
8 303

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ VII, кв. 35 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен.

9 304

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Списък на пасища и мери

10 305

Отпускане на еднократна помощ на лицето Зейррин Невзат Исмаил от село Браничево.

11 306 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фикрет Салиев Алиев от село Тодор Икономово.
12 307 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Саадет Яшарова Ахмедова от село Тодор Икономово.
13 308

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Сезгин Али Юмер от село Тъкач.

14 309 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Исмаил Сюлейманов Османов от град Каолиново, кв. Боймир.
15 310

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Шюкри Исмаил Ахмед от село Браничево.

16 311

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Зехра Билял Сабри от село Тъкач.

Протокол  № 28 от 29.12.2017 г.
1 312

Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2017 г.

Приложение