Решения на Общинския съвет 2016 година -мандат 2015-2019

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 4 от 29.01.2016 година

1

43

Приемане на Програма за управление на Община Каолиново за мандат 2015 -2019 г.

2

44

Приемане на отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.

3

45

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.

4

46

Приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 година на община Каолиново.

5

47

Приемане на Общински годишен план на младежта за 2016 година.

6

48

Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2016 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите в културния календар.

7

49

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2015 г.

8

50

Даване на съгласие за кандидатстване на община Каолиново като партньор на Сдружение „Толерантност“ при разработването и изпълнението, в случай на одобрение, на проектно предложение „И АЗ МОГА…“ „Шанс за равен старт на ученици билингви“ по конкурсна процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

9

51

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на село Тъкач.

10

52

Предложение за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ - Шумен“ АД от бюджета на община Каолиново за 2016 г.

11

53

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново.

12

54

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново.

13

55

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

14

56

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Айше Алиремзи Исмаил от село Средковец.

15

57

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Басри Шюкриев Хасанов от село Тодор Икономово.

16

58

Отпускане на еднократна помощ за пожар на лицето Елиф Хюсеин Мехмед от село Тодор Икономово.

17

59

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ибрахим Сюлейманов Османов от град Каолиново.

18

60

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Мустафа Хасанов Мустафов от село Тодор Икономово.

19

61

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Раим Вели Исмаил от село Тодор Икономово.

20

62

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Рукщен Хикметова Ахмедова от село Долина.

21

63

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Севгюл Яшарова Ибрямова от село Средковец.

22

64

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Севгин Фикретов Салиев от село Тодор Икономово.

23

65

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фериде Али Мехмед от село Тодор Икономово.

24

66

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Хамид Алиев Мустафов от село Лятно.

Протокол № 5 от 26.02.2016 година

1

67

Одобряване  на споразумение за общинско сътрудничество на Община Каолиново по проект към Министерство на образованието и науката „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

2

68

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения и осигуровки на лицата, наети по Договор № ОЗМ-1-03-08-52#2 за осигуряване на заетост, проект „Обучения и заетост за млади хора“, финансиран по Оперативна програма човешки ресурси.

3

69

Даване на съгласие на „ВиК – Шумен“ ООД – град Шумен да сключи договор.

4

70

Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 09.03.2016 г.

5

71

Продажба на нежилищна сграда – частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 30137.501.278 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.

6

72

Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.

7

73

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на  земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

8

74

Отдаване под наем на помещение (стая № 8), находящо се в западното крило на третия етаж от Северната административна сграда, град Каолиново, пл. „Украйна“ № 5

9

75

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Анелия Филипова Хараланова от село Климент.

10

76

Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лицето  Бейзат Мустафа Мехмед от село Тодор Икономово.

11

77

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Неджмидин Ахмед Насуф от село Средковец.

12

78

Отпускане на еднократна финансова помощ за лицето Несибе Емин Хамидова от град Каолиново, кв. Кус  за родени тризнаци.

13

79

Отпускане на еднократна помощ  на лицето Нихат Ахмедов Сюлейманов от село Лятно за лечение на сина му Дейвид Нихат Ахмед.

14

80

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Рувейдя Нуфелова Рафиева от село Лятно.

15

81

Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лицето Рущи Анифир Халил от село Тодор Икономово.

16

82

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Хълмие Али Сали от село Тодор Икономово.

17

83

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г.

Протокол № 6 от 29.03.2016 година

1

84

Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2015 г.

2

85

Изменения и допълнения към Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Каолиново.

3

86

Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците за 2015 - 2020 година.

4

87

Приемане на Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на отпадъци на община Каолиново.

5

88

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

6

89

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) в ПИ № 043011 находящ се в землището на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен.

7

90

Дарение на урбанизиран недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ идентификатор 37232.501.344 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен.

8

91

Подпомагане на дейността на ОДМВР – Шумен, чрез закупуване на полеви наркотест – NarcoSpray§General Sceeming, NSGS01 и предоставянето им като дарение в полза на ОДМВР-Шумен.

9

92

Отпускане на еднократна помощ за лечение  на лицето  Али Вахид Осман от село Браничево.

10

93

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Аттче Кадирова Назифова от село Пристое.

11

94

Отпускане на еднократна помощ  за лечение на лицето Исмаил Юсменов Халимов от село Сини вир.

12

95

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Исмет Хасан Адил от село Тодор Икономово.

13

96

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Кадрие Кязимова Мустафова от село Пристое.

14

97

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Неждет Ахмед Осман от село Тодор Икономово.

15

98

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Райфе Раим Ниязи от село Гусла.

16

99

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Февзия Реджебова Исмаилова от село Тодор Икономово.

17

100

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фикрие Мехмед Аяр от село Средковец.

18

101

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Шефика Басри Ахмед от село Пристое.

19

102

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Юсеин Хилмиев Юмеров от село Долина.

Протокол № 7 от 08.04.2016 година

1

103

Одобряване проект на Подробен устройствен план( ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Подсилване и реконструкция на съществуваща водоснабдителна система Каолиново и кв. Кус чрез включване на втори тръбен кладенец град Каолиново и реконструкция на съществуваща водоснабдителна система“.

Протокол № 8 от 31.05.2016 година

1

104

Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.

2

105

Предложение за изменение структурата на отдел „Инвестиции и устройство на територията“

3

106

Приемане на Общинска програма за закрила на  детето за 2016 г.

4

107

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2017 година.

5

108

Отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

6

109

Промяна предназначението на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

7

110

Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.

8

111

Прекратяване на съсобственост върху имот общинска собственост, съставляващ идентификатор 68388.50.205 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.

9

112

Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.

10

113

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за частично изменение на кадастралната карта на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.

11

114

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.

12

115

Одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оптично трасе землищна граница община Каолиново – с. Климент, община Каолиново, област Шумен“.

13

116

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за кв. 3 и кв. 28 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.

14

117

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000349 по КВС на село Сини вир, общ. Каолиново.

15

118

Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лицето Кадир Исмаилов Велиев от град Каолиново, кв. Кус.

16

119

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Евгени Юлиянов Петков от град Каолиново, кв. Кус.

Протокол № 9 от 08.07.2016 година

1

120

Даване на съгласие за кандидатстване на община Каолиново процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 –„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоражения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

2

121

Едностранно прекратяване на концесионен договор, сключен на 22.08.2014 г. с „АНТОВА“ ЕООД – Нови пазар, за предоставяне на концесия на язовир „Лиси връх“,  с. Лиси връх, община Каолиново.

3

122

Промяна предназначението на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

4

123

Дарение на урбанизиран недвижим имот – частна общинска собственост.

5

124

Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.

6

125

Продажба на недвижим имот с идентификатор 68388.50.275 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.

7

126

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ І, кв. 10 и УПИ І , кв. 11 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.

8

127

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Мелят Исмаил Осман от село Климент, ул. Хаджи Димитър № 6.

Протокол № 10 от 22.07.2016 година

1

128

Актуализиране на Програма за управление на отпадъците в Община Каолиново за периода 2015 – 2020 г

Протокол № 11 от 30.08.2016 година

1

129

Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

2

130

Актуализиране на строителна програма на община Каолиново за 2016 г.

3

131

Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г

4

132

Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г) с проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново".

5

133

Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.) с проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“.

6

134

Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.

7

135

Отдаване под наем на терен.

8

136

Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд заети с трайни насаждения.

9

137

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

10

138

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план  - План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ І „За училище“, кв. 84 по плана на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.

11

139

Одобряване на Подробен устройствен план  - План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за  кв. 3 и кв. 28 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.

12

140

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за водопровод и външно ел. захранване на ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.

13

141

Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“

14

142

Даване на съгласие за кандидатстване за персонална пенсия на лицето Гюлер Бааки Субашева  от с. Тодор Икономово.

15

143

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Азизе Билял Рафи от село Гусла.

16

144

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Джемиле Салим Реджеб от село Загориче.

17

145

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Зелиха Сабриева Юмерова от село Пристое.

18

146

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Джеват Исмаилов Абтулов от град Каолиново, кв. Боймир.

19

147

Отпускане на еднократна помощ на Гюрджан Шезаидов Заидов за лечение на сина му Озгюр Гюрджанов Шезаидов от село Тодор Икономово.

20

148

Молба от Хафизе Халид Хрюстем за транспортиране на починало лице в чужбина.

Протокол № 12 от 27.09.2016 година

1

149

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения и осигуровки на личните асистенти, социални асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот в община Каолиново“.

2

150

Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година.

3

151

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Каолиново.

4

152

Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.

5

153

Осигуряване на съфинансиране за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“ при финансирането му по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

6

154

Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Ревасие Ахмед Мехмедали от село Браничево.

7

155

Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Идириз Ариф Мехмед от село Дойранци.

8

156

Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Фатме Бейтулова Нурулова от село Пристое.

9

157

Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Зийнеб Алиева Мехмедова от град Каолиново.

10

158

Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Назиф Назифов Шабанов.

Протокол № 13 от 28.10.2016 година

1

159

Приемане на  Етичен кодекс на общинските съветници от  Общински съвет – Каолиново.

2

160

Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.

3

161

Участие на община Каолиново в учредяване на организация с нестопанска цел с дейност в обществена полза съгласно изискванията на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

4

162

Изменение на т. 7. 4., т. т. 7. 4. 3. от Решение № 46 за приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 г. на община Каолиново, прието с Протокол № 4 от 29.01.2016 г.

5

163

Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд.

6

164

Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.

7

165

Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

8

166

Отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост.

9

167

Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.

10

168

Предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, съгласно ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.) и чл. 75б от ППЗСПЗЗ.

11

169

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 055016 по КВС на град Каолиново, общ. Каолиново, област Шумен.

12

170

Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за водопровод и външно ел. захранване на ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК  на село Климент, община Каолиново, обл. Шумен.

13

171

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план  - План за регулация (ПУП-ПР) и промяна на предназначение на територията в обхват квартал 36,  УПИ І  по плана на град Каолиново, кв. Боймир, общ. Каолиново, обл. Шумен.

14

172

Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на  персонална пенсия на децата Гьоксел Стилиянов Иванов и Айнур Стелиянова Иванова от село Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен.

15

173

Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на  персонална пенсия на детето Айше Орхан Хасан от село Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен.

16

174

Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето  Мирям  Хасан Билял от село Сини вир.

Протокол № 14 от 29.11.2016 година

1

175

Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец декември на кмета на община Каолиново, зам. – кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници.

2

176

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

3

177

Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.

4

178

Отдаване под наем на общински помещения и терени.

5

179

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

6

180

Предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, съгласно ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.14/20.02.2015 г.) и чл. 75б от ППЗСПЗЗ.

7

181

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ – 212, УПИ VІ – 212, УПИ V – 212, УПИ VІІІ – 212 и УПИ ІХ – 217 от кв. 38 по плана село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.

8

182

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за кв. 25 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.

9

183

Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІV-194, кв. 22 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Протокол № 15 от 14.12.2016 година

1

184

Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново (2015-2020).

2

185

Предложение за изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3

186

Отдаване под наем на терен.

4

187

Изплащане на допълнително възнаграждение на Председателя на ОбС Каолиново.

5

188

Отпускане на средства под формата на трансфер на община Хитрино.

Протокол № 16 от 28.12.2016 година

1

189

Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2016 г.

2

190

Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2016 г.

3

191

Трансформиране на част от предоставен заем от бюджета на община Каолиново за финансиране на проект „Обучение и заетост за младите хора финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

4

192

Изменение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.

5

193

Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2017 г.

6

194

Дарение на урбанизиран недвижим имот – частна общинска собственост.

7

195

Допускане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на обект „Изграждане на нова птицеферма за угояване на пилета с капацитет 36 000 бр., КПП, Административно-битова сграда, навес за котелно и дизел агрегат, ажурна ограда“ в ПИ 010004, с. Лятно, община Каолиново, област Шумен.

8

196

Отпускане на средства за пострадалите семейства и семействата на починалите от трагедията в община Хитрино.

9

197

Отпускане на еднократна помощ за пострадал при пътно транспортно произшествие на лицето Ерсин Мехмед Мехмедали от село Пристое.