Административни услуги Зелена система

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВО

ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“-ЕКОЛОГ
1 1996 Издаване на разрешение за отсичане на 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
3 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
4 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоражения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилното предназначение и правилната им експлоатация
5 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
6 2102 Издаване на разрешение за преместване на растителност