Съобщения, обявления след 14.08.2019 г.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-57/18.09.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-26 от 17.09.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 389, кв. 23, по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нов УПИ ХXII-389, кв. 23 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-56/15.09.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ X-озеленяване, УПИ XII-70, УПИ XIII-69, УПИ XIV-67, УПИ XVI-61 кв. 31, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ XII-70, УПИ XIII-69а, УПИ XIV-67а, УПИ XVI-61, кв. 31, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти - „за малкоетажно жилищно строителство - Жм” и отпада не реализирано „озеленяване“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-55/11.09.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 92 по протокол № 12 от 28.08.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.96 и ПИ 37232.87.97 получени след подялба на ПИ 37232.87.45 по КККР на село Климент, община Каолиново с цел да се смени предназначението им от територия „земеделска земя с НТП за стопански двор“, в урбанизирана територия „за предимно производствени, складови и други дейности - Пп“

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-54/11.09.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 93 по протокол № 12 от 28.08.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.94 и ПИ 37232.87.95 получени след подялба на ПИ 37232.87.38 по КККР на село Климент, община Каолиново с цел да се смени предназначението им от територия „земеделска земя с НТП за стопански двор“, в урбанизирана територия „за предимно производствени, складови и други дейности - Пп“

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-53/11.09.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 86 по протокол № 11 от 28.07.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ I и УПИ III-270,271 кв. 1, по плана на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 1 до о.к. 3, като се обособява нов квартал 1а и нови: УПИ III-270,271 в кв. 1, с предназначение „за малкоетажно жилищно строителство - Жм” и УПИ I-357 в кв. 1а на който се променя предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм” в територия за „смесени обществено производствени функции – Соп“, образува се и нова тупикова улица за достъп на УПИ II-350, кв.1а

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-52/18.08.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 389, кв. 23, по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нов УПИ ХXII-389, кв. 23 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-50/06.08.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-25 от 06.08.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 17 от 06.08.2020 година за УПИ IV-373 /IV-305/, кв.47, по плана на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

 • ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ IV-373/IV-305/, кв.47, по плана на с. Климент, ПИ 37232.501.305 по КК на с. Климент, община Каолиново, с цел промяна на преназначение на територията от „малкоетажно жилищно строителство“ в територия за „смесено обществено-производствено строителство“.
 • Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за дограма“ в УПИ IV-305, кв.47, с. Климент, общ. Каолиново.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.

____________________________________________________________________________________________________________

06.08.2020 г. Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за следните землища: с.Сини вир, с.Лятно, с.Лиси връх, с.Долина, с.Т.Икономово, с.Дойранци

_________________________________________________________________________________________________________

Заповед за противоепидемични мерки от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Приложение 1

---------------------------------------------------------------------____________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г.,изм. и доп.), Ви съобщаваме, че е постъпила информация за инвестиционно предложение: „Открит добив на индустриални материали от находище „Голяма Нива“  в землището на с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново“. Информацията за инвестиционно предложение е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-47/23.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-24 от 23.07.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 389, кв. 23, по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нов УПИ ХXII-389, кв. 23 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 48/23.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ IV-373/IV-305/, кв.47, по плана на с. Климент, ПИ 37232.501.305 по КК на с. Климент, община Каолиново, с цел промяна на преназначение на територията от „малкоетажно жилищно строителство“ в територия за „смесено обществено- производствено строителство“.
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за дограма“ в УПИ IV-305, кв.47, с. Климент, общ. Каолиново.

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с. Пристое, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ IV-373/IV-305/, кв.47, по плана на с. Климент, ПИ 37232.501.305 по КК на с. Климент, община Каолиново

 

Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за дограма“ в УПИ IV-305, кв.47, с. Климент, общ. Каолиново.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-46/21.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-157, кв. 44,  по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови  УПИ IV-157 и УПИ XV-157а, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

____________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/17.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-22 от 17.07.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за кв. 1 – бивш стопански двор, по плана на с. Дойранци, с цел въвеждане на регулационни номера на имотите, както и промяна на номера на квартала, в съответствие с документа за собственост, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти: УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX 458, УПИ X, УПИ XI-459, УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV, в кв. 2 „за стопански двор “, а УПИ ХIII в кв. 2, е за „предимно промишлени, складови и други дейности-Пп“.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/17.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-23 от 17.07.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI, кв. 75,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нов УПИ XII-435 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново

_________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-42/16.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-21 от 16.07.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ I-24 и УПИ VI-23, кв. 30, по плана на с. Тъкач, гр. Каолиново, общ. Каолиново с цел  да се смени предназначението му от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-39/15.07.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-18 от 15.07.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 120 /част от УПИ I – жилищно строителство/, кв. 42 по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образува нов УПИ VII-120, кв. 42 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Променя се и уличната регулация от о.к. 98 до о.к. 97 като се образува нова о.к. 97а.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-40/15.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-19 от 15.07.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-204, УПИ II-204, УПИ IX-204, кв. 24,  по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на  УПИ I-204 и УПИ II-204 като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ II–204 и УПИ IX-204а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“  и се променя уличната регулация от о.к. 71, о.к. 71а до о.к. 73 като се въвежда ново о.к. 71б.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново

___________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-41/15.07.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-20 от 15.07.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IX-254, кв. 31, по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  подялба на поземления имот, като се запазва предназначението новообразуваните имоти - УПИ IХ-254 и УПИ XI-254а, кв. 31 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

 

_______________________________________________________________________________________________

З А П О В Е Д  РД-15-181 град Каолиново, 07.07.2020 г.

Относно: Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична общинска собственост

 

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.193, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения и заявление Вх. № ИО-06-672/04.05.2020 г., от „Теленор България“ ЕАД с ЕИК 130460283, с адрес: гр. София, Бизнес парк София.

У Ч Р Е Д Я В А М:

 

На Теленор България“ ЕАД с ЕИК 130460283, с адрес: гр. София, Бизнес парк София, съгласно ЗУТ, право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоражения на техническата инфраструктура по трасе, отразено в трасировачните планове и минаващо през следните имоти:

- сервитутна ивица на новата оптична кабелна линия на трасе 1 е с дължина 1576 л. м. и изкоп 0,8/0,4 м., То е проектирано да започне от съществуващ оптичен кабел, който минава в източния тротоар на улица „Септември“ при о.т. 42. От там трасето тръгва на запад по южния тротоар на улица с о.т. 42-43-44-45-46-47-48-49-50-114-18. При о.т. 18 трасето пресича улицата и продължава по северния тротоар на улица с о.т. 18-17-6-123-5-4-3-2-1. От там трасето продължава през поземлен имот с идентификатор 06094.16.148, НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“  и поземлен имот с идентификатор 06094.313.148, НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“ /образувани от имот №000148/, докато достигне до поземлен имот с идентификатор 06094.5.258 по КККР на с. Браничево. Сервитутът на оптичната кабелна линия е 1,00 м., по 0,50 м от двете страни на оста. Новопроектираната оптична кабелна линия не засяга частни имоти или имоти от ГФ. Проектирано е в сервитут на пътища и улици от регулацията.

 

- сервитутна ивица трасе 2 е с дължина 1917 л.м. и изкоп 0,8/0,4 м.,  То е проектирано да започне от съществуващ оптичен кабел, който минава в източния тротоар на улица септември между о.т. 89 и 83. От там трасето пресича улицата и тръгва на юг по западния тротоар на същата улица. При о.т. 84 трасето тръгва на запад по южния тротоар на улица с о.т. 84-81-80-79-124-78-77-75-111-54-56-14-13. При о.т. 13 трасето пресича улицата и продължава по западния тротоар на улица с о.т. 13-120-9-10-4. При о.т. 4 трасето тръгва на запад по южния по южния тротоар на улица с о.т. 4-3-2-1. От там трасето продължава като минава по поземлен имот с идентификатор 06094.16.148, НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“  и поземлен имот с идентификатор 06094.313.148, НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“ /образувани от имот №000148/, докато достигне до поземлен имот с идентификатор 06094.5.258 по КККР на с. Браничево. Сервитутът на оптичната кабелна линия е 1,00 м., по 0,50 м от двете страни на оста. Новопроектираната оптична кабелна линия не засяга частни имоти или имоти от ГФ. Проектирано е в сервитут на пътища и улици от регулацията.

 

Проектното трасе на оптичната кабелна линия е с обща дължина  от 3 490 м;

Дължината на подземното трасе в регулация на с. Браничево е 735 м;

Дължината на подземното трасе извън регулация в обхвата на общинските пътища в землището на с. Браничево е 2755 м.

 

Трасето е необходимо за осигуряване на подземно захранване по две независими трасета с оптичен кабел на базова станция GSM/UTMS №4529, находящ се в поземлен имот с идентификатор 06084.5.258 по КК на село Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен.

 

На основание чл.193, ал.9 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на вписване в имотния регистър по партидата на поземления имот, върху който са учредени ограничени вещни права.

На основание чл.193, ал.5 от ЗУТ титулярят на учреденото право на прокарване няма право да влошава, препятства или засяга установения начин на трайно ползване на общинските имоти през който прокарва трасето.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал.1  от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и чрез общинска администрация Каолиново пред административния съд по местонахождението на недвижимия имот

Настоящата заповед да бъде връчена на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс.

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на Община Каолиново

 

РТ/НХ

______________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 35/18.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-17 от 18.06.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 10  от 18.06.2020 година за УПИ I-201, кв.20, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

 • ПУП – План за застрояване на УПИ I-201, кв.20, по плана на с. Наум, с цел промяна на преназначение на територията от „малкоетажно жилищно строителство“ в територия за „смесено обществено- производствено строителство“.
 • Технически инвестиционен проект за обект: „Работилница за лични нужди“ в УПИ I-201, кв.20, по плана на с. Наум, общ. Каолиново.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.

__________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № АГ-03-34/17.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-16 от 17.06.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-179, кв. 51,  по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново с цел  да се смени предназначението му от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-33/16.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-15 от 16.06.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ V-66 и УПИ VII-66, УПИ VIII-63 от кв. 14, по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ V-66 и УПИ VII-66б, УПИ VIII-66 кв. 14, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31/12.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-14 от 13.06.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. ПУП – План за застрояване на УПИ I-201, кв.20, по плана на с. Наум, с цел промяна на преназначение на територията от „малкоетажно жилищно строителство“ в територия за „смесено обществено-производствено строителство“.
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Работилница за лични нужди“ в УПИ I-201, кв.20, по плана на с. Наум, общ. Каолиново.

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с. Наум, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • ПУП – План за застрояване на УПИ I-201, кв.20, по плана на с. Наум, община Каолиново

 

Технически инвестиционен проект за обект: „Работилница за лични нужди“ в УПИ I-201, кв.20, с. Наум, общ. Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30/08.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI, кв. 75,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нов УПИ XII-435 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-29/08.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  ПИ 120 /част от УПИ I – жилищно строителство/, кв. 42 по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образува нов УПИ VII-120, кв. 42 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Променя се и уличната регулация от о.к. 98 до о.к. 97 като се образува нова о.к. 97а.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-30/08.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ VI, кв. 75,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови  УПИ XII-435 и УПИ VI-800 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-27/03.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-13 от 03.06.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-791 и УПИ VI-789 от кв.105,  по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел промяна на вътрешната регулационна граница по предложение на съда по дела за урегулирани поземлени имоти, съгласно Решение от 04.05.2017 г., влязло в сила на 30.04.2018 г., вписан акт № 167, т. I, дело № 725 от 2018г, като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-26/03.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-12 от 03.06.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ ХIII-520 и УПИ XIV-520, кв. 61,  по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на УПИ XIII-520 и УПИ XIV-520, като се образува нов УПИ XIII-634, кв. 61 /ПИ 37232.501.634 по КК на с. Климент/, и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-24/01.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  кв. 1 – бивш стопански двор, по плана на с. Дойранци, с цел въвеждане на регулационни номера на имотите, както и промяна на номера на квартала, в съответствие с документа за собственост, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти: УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX 458, УПИ X, УПИ XI-459, УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV, в кв. 2 „за стопански двор “, а УПИ ХIII в кв. 2, е за „предимно промишлени, складови и други дейности-Пп“.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-25/01.06.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IX-254, кв. 31, по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  подялба на поземления имот, като се запазва предназначението новообразуваните имоти - УПИ IХ-254 и УПИ XI-254а, кв. 31 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-21/22.05.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 67 по протокол № 8 от 30.04.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХI-103, УПИ Х-101, кв. 26 и УПИ II, УПИ III, кв. 50, по плана на с. Лятно, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация, поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 63 до о.к. 70, от о.к. 63а до о.к. 72 като се обособяват нови УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50, предназначението на новообразуваните УПИ XI-103 и Х-103 от кв. 26 е „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ II, УПИ III, УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50 по плана на с. Лятно е „за обществено обслужващи дейности - Оод“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № АГ-03-22/22.05.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 68 по протокол № 8 от 30.04.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ X-озеленяване, УПИ XII-70, УПИ XIII-69, УПИ XIV-67, УПИ XVI-61 кв. 31, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ XII-70, УПИ XIII-69а, УПИ XIV-67а, УПИ XVI-61, кв. 31, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти - „за малкоетажно жилищно строителство - Жм” и отпада не реализирано „озеленяване“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-23/22.05.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 69 по протокол № 8 от 30.04.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 120 /част от УПИ I – жилищно строителство/, кв. 42 по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образува нов УПИ VII-120, кв. 42 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Променя се и уличната регулация от о.к. 98 до о.к. 97 като се образува нова о.к. 97а.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Цех за производство на колбаси, местни продукти/кебапчета, кюфтета“ ПИ 37232.501.271 по КК на село Климент, общ. Каолиново. Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

 

_________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-20/30.04.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-11 от 30.04.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-161, кв. 27,  по плана на с. Средковец, община Каолиново, ПИ 68388.50.241 по КК на с. Средковец, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

 

__________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-19/24.04.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-9 от 24.04.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ XII-81 и УПИ XI-81,82 кв. 20 по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови  УПИ XII-501.791 и УПИ XI-81,82 като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-18/24.04.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-10 от 24.04.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI, кв. 75,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови  УПИ XII-435 и УПИ VI-800 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-17/21.04.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-8 от 21.04.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ IV-373/IV-305/, кв.47, по плана на с. Климент, ПИ 37232.501.305 по КК на с. Климент, община Каолиново, с цел промяна на преназначение на територията от „малкоетажно жилищно строителство“ в територия за „смесено обществено- производствено строителство“.
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за дограма“ в УПИ IV-305, кв.47, с. Климент, общ. Каолиново.

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с. Пристое, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ IV-373/IV-305/, кв.47, по плана на с. Климент, ПИ 37232.501.305 по КК на с. Климент, община Каолиново

Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за дограма“ в УПИ IV-305, кв.47, с. Климент, общ. Каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 15/15.04.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-204, УПИ II-204, УПИ IX-204, кв. 24,  по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на  УПИ I-204 и УПИ II-204 като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ II–204 и УПИ IX-204а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“  и се променя уличната регулация от о.к. 71, о.к. 71а до о.к. 73 като се въвежда ново о.к. 71б.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-13/19.03.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-7 от 19.03.2020 г., на кмета на община Каолиново  е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IX-254, кв. 31, по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  подялба на поземления имот, като се запазва предназначението новообразуваните имоти - УПИ IХ-254 и УПИ XI-254а, кв. 31 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 12/17.03.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-6 от 17.03.2020 г., на кмета на община Каолиново  е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-157, кв. 44,  по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови  УПИ IV-157 и УПИ XV-157а, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-11/17.03.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 41 по протокол № 5 от 30.01.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-204, УПИ II-204, УПИ IX-204, кв. 24,  по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на  УПИ I-204 и УПИ II-204 като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ II–204 и УПИ IX-204а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“  и се променя уличната регулация от о.к. 71, о.к. 71а до о.к. 73 като се въвежда ново о.к. 71б.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Дестилерия за етерично-маслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново в поземлен идентификатор 68388.910 по КК на с. Средковец, общ. Каолиново“. Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

гр. Каолиново

06.03.2020 г.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-9/27.02.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ III от кв. 86, /ПИ 37232.501.271 по кадастрална карта на с. Климент/, по плана на с. Климент, общ. Каолиново с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и промяна на предназначение на имота в територия – „производствени, складови и други дейности – „Пп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 08.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-7/04.02.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-5 от 04.02.2020г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. ПУП – План за застрояване на УПИ III-29, кв.56, по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел промяна на преназначение на територията от „стопански двор“ в територия за „предимно производствени, складови и други дейности – Пп, с конкретно предназначение – „за складова база“.
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Селскостопанска постройка за продукция и инвентар“ в УПИ III-29, кв.56, с. Пристое, общ. Каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 5/23.01.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-161, кв. 27,  по плана на с. Средковец, община Каолиново, ПИ 68388.50.241 по КК на с. Средковец, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-3/22.01.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-4 от 17.01.2020г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-16, УПИ II-16 и УПИ III-15 от кв. 4, /ПИ 30137.501.11, ПИ 3030137.501.12, ПИ 301375.501.383/,  по плана на с. Загориче, община Каолиново с цел  обединят УПИ I-16, УПИ II-16 и УПИ III-15 от кв. 4, като се образува нов – УПИ I-383, в кв.4, и се смени предназначението му от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-2/22.01.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-2 от 22.01.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ XV-240, УПИ XVIII-239 и УПИ XХIII от кв. 11, по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образува нов квартал – 11а и се запазва предназначението на новообразуваните имоти: УПИ ХV-240, УПИ XXIV-240а, УПИ XVIII-239 и УПИ XXIII в кв. 11а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-4/22.01.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-3 от 22.01.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ IV-418, УПИ III-418 и УПИ I-420 и УПИ VI-422 от кв. 55,  по плана на с. Климент, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-1/17.01.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-1 от 17.01.2020г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ III от кв. 86, /ПИ 37232.501.271 по кадастрална карта на с. Климент/, по плана на с. Климент, общ. Каолиново с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и промяна на предназначение на имота в територия – „производствени, складови и други дейности – „Пп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

07.01.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г.,изм. и доп.), Ви съобщаваме, че е постъпила информация за инвестиционно предложение: „Извършване на дейност в съществуващ ,,Цех за производство на колбаси, месни продукти/кебапчета, кюфтета“, с. Климент, в ПИ 37232.501.271 по КК на с. Климент, общ. Каолиново“. Информацията за инвестиционно предложение е достъпна в сградата на общинска администрация, стая №13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 94/16.12.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-418, УПИ III-418 и УПИ I-420 и УПИ VI-422 от кв. 55,  по плана на с. Климент, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

__________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-92/29.11.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-47 от 29.11.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-161, кв. 27,  по плана на с. Средковец, община Каолиново, ПИ 68388.50.241 по КК на с. Средковец, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-93/29.11.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-46 от 29.11.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-204, УПИ II-204, УПИ IX-204, кв. 24,  по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на  УПИ I-204 и УПИ II-204 като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ II–204 и УПИ IX-204а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________________

02.12.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщаваме, че е постъпила информация по Приложение № 2 за необходимостта от извършване на ОВОС за „ Изграждане на мандра в ПИ № 177, кв.51 по плана на гр. Каолиново“. Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая №13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-91/26.11.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ XV-240, УПИ XVIII-239 и УПИ XХIII от кв. 11, по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образува нов квартал – 11а и се запазва предназначението на новообразуваните имоти: УПИ ХV-240, УПИ XXIV-240а, УПИ XVIII-239 и УПИ XXIII в кв. 11а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_______________________________________________________________________________________________________________

15.11.2019 г. Обявление за "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла" с.Климент

______________________________________________________________________________________________________________

13.11.2019 г. - Заповед РД 15-264 - Относно: Определяне границите на района и видът на извършваните услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на община Каолиново за 2020 година

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-89/17.10.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-42 от 17.10.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 7, по плана на с. Гусла, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се предвижда да се смени предназначението на новообразувания имот УПИ IХ-264 в кв. 7 от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“, а останалите новообразувани имоти УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 7 запазват предназначението си - „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-88/17.10.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-43 от 17.10.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ ХI-11, УПИ VI-11 и УПИ VII-11 от кв. 3, /ПИ 30137.501.4, ПИ 3030137.501.5/,  по плана на с. Загориче, община Каолиново с цел да се обединят УПИ VI-11 и УПИ VII-11 от кв. 3, като се образува нов – УПИ VI-11, в кв.3, и се смени предназначението на УПИ XI-11 и УПИ VI-11 от кв. 3 от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-90/17.10.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-44 от 17.10.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ II-142 от кв. 26,  по плана на с. Климент, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразувания имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

________________________________________________________________________________________________________________

14.10.2019 г. Заповеди за набиране на предложения за доставка на продукти в детските градини на територията на община Каолиново по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

ДГ - Каолиново

ДГ - кв. Боймир

ДГ - кв.Кус

ДГ - с.Браничево

ДГ - с.Долина

ДГ - с. Дойранци

ДГ - с.Гусла

ДГ - с.Климент

ДГ- с.Лятно

ДГ - с.Наум

ДГ - с.Пристое

ДГ - с.Сини вир

ДГ - с.Средковец

ДГ - с.Тъкач

ДГ - с.Тодор Икономово

ДГ - с.Загориче

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № АГ-03-85/08.10.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 504 по протокол № 47 от 31.08.2019 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на УПИ IІ, кв. 108а по плана на село Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел подялба на поземления имот, като се запазват предназначението на новообразуваните имоти УПИ II, УПИ IV, УПИ V кв. 108а „за обществено обслужващи дейности-Оод“

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

30.09.2019 г. Обявления за набиране на предложения за доставка на продукти в детските градини на територията на община Каолиново по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

ДГ - Каолиново

ДГ - кв. Боймир

ДГ - кв.Кус

ДГ - с.Браничево

ДГ - с.Долина

ДГ - с. Дойранци

ДГ - с.Гусла

ДГ - с.Климент

ДГ- с.Лятно

ДГ - с.Наум

ДГ - с.Пристое

ДГ - с.Сини вир

ДГ - с.Средковец

ДГ - с.Тъкач

ДГ - с.Тодор Икономово

ДГ - с.Загориче

 

________________________________________________________________________________________________________________

18.09.2019 г. Уведомление за инвестиционно намерение ИСКЕД ООД с.Климент

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-79/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-37 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен за Подробен устройствен план  /ПУП/ –плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ I-95,100, УПИ II-99 и УПИ IХ-98 от кв. 19, по плана на с. Лиси връх, община Каолиново с цел да се обединят УПИ I-95,100 и УПИ II-99, като се образува нов УПИ I и се смени предназначението на територията от „малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности - Оод“. Както и вътрешните граници на УПИ IХ-98, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите на терен граници, като се запазва предназначението на УПИ IХ-98, в кв. 19 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-80/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-38 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-училище, кв. 26 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел подялба на поземления имот, като се прокарва улична регулация по съществуващата на място улица от о.к. 17 до о.к. 136а, променя се част от уличната регулация от о.к. 17а до о.к. 71а и се обособява нов квартал 26а. Новообразуваните: УПИ I-за училище в кв. 26, УПИ I-269а, УПИ II-269б в кв. 26а запазват предназначението си „за обществено обслужващи дейности-Оод“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-81/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-39 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ X, УПИ I-247 и УПИ V от кв. 82,  по плана на с. Климент, /ПИ 37232.501.408 по кадастралната карта на с. Климент/, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-82/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-40 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ І-жилищно застрояване, УПИ II-жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ- III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ- II-28, УПИ III-27 в кв. 47 /ПИ23/  по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и делба, като предназначението на новообразуваните имоти е „за малкоетажно жилищно строителство - Жм

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-83/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-41 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ IX-247, УПИ Х-247, УПИ I-247, УПИ IV и УПИ VIII-247 от кв. 32,  по плана на с. Климент, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници и обединяване на  УПИ IX-247, УПИ Х-247, УПИ I-247 като се запазва предназначението на новообразувания УПИ ХI – 233 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-78/04.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-36 от 04.09.2019 г. на кмета на община Каолиново, на основание чл. 150 от ЗУТ е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 21 от 04.09.2019 година за УПИ XII-196 кв.31, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

 • ПУП – План за застрояване на УПИ XII-196, кв.31, по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел промяна на преназначение на територията от „обществено обслужващи дейности – Оод“ в територия за „смесени обществено – производствени дейности – Соп“
 • Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за консервиране и пакетиране на зеленчуци, с офис и собствен магазин“ в XII-196, кв.31, с. Браничево, общ. Каолиново

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________________________

05.09.2019 г. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение: "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на крави в ПИ с идентификатор 72549.53.6 в землище на с.Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен."

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А

На основание Заповед № РД 06- 251/ 02.09.2019 година на директора във връзка с решение № 1 по Протокол № 6/02.09.2019 г. на общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски земи за отглеждане на едногодишни полски култури за пет стопански години, както следва:

 

землище

местност

НИ

идентификатор

НТП

площ дка

категория

поливност

да/не

начална тръжна цена лв/дка

Депозит за участие лв

1

Климент

„Кирез тарла“

37232.54.7

нива

13.951

III

не

80.00

1759.13

2

Климент

„Кирез тарла“

37232.54.24

нива

5.538

IV

не

75.00

334.82

3

Климент

„Кирез тарла“

37232.55.1

нива

71.214

IV

не

75.00

124.61

4

Климент

„Зивит тарла“

37232.44.1

нива

73.297

38.729 - III

34.568 - IV

не

80.00

1602.32

 

 

Търгът ще се проведе на 26.09.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент.

Цена на тръжната документация: 30.00 лв.

Сумите за тръжната документация и депозита за участие се внасят само по банков път по сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Получаване на тръжните книжа и подаване на документи се извършва в училището всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч. до 25.09.2019 г.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-77/14.08.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 7, по плана на с. Гусла, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се предвижда да се смени предназначението на УПИ IХ-264 от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“, а останалите новообразувани имоти запазват предназначението си - „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 76/14.08.2019 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-жилищно застрояване, УПИ II-жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ- III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ- II-28, УПИ III-27 в кв. 47 /ПИ23/  по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и делба, като предназначението на новообразуваните имоти е „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ , както и  отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 124, о.к. 123, о.к. 122, о.к. 121 и се прокарва улична регулация от о.к. 125 до о.к. 104.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ