Съобщения, обявления и други

_______________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-74/07.08.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-16, УПИ II-16, УПИ III-15 и УПИ IV-14 от кв. 4, /ПИ 30137.501.11, ПИ 3030137.501.12, ПИ 301375.501.383/, по плана на с. Загориче, община Каолиново с цел да се обединят УПИ I-16, УПИ II-16 и УПИ III-15 и УПИ IV-14 от кв. 4, като се образува нов – УПИ I-383, в кв.4, и се смени предназначението му от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 08.00-16.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

__________________________________________________________________________________________________