Правни и административно-технически услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВО
КОД ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Наименование на услугата
1 1994

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право

2