Административни услуги Местни данъци и такси

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВОКОД ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Наименование на услугата
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ ПРИХОДИ И ТАКСИ“
1 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси
2 2013 Издаване на документи от значение за признаване ,упражняване или погасяване на права и задължения по закона за местни данъци и такси
3 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
4 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
5 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
6 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
7 2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
8 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси
9 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
10 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
11 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
12 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
13 2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци