Административни услуги Кадастър

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВО
КОД ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Наименование на услугата
Административни услуги "Кадастър"
1 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяненамрежи и съоръжениянатехническатаинфраструктура
2 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри
4 2118 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
5 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
6 2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
7 2399 Презаверяване на скица,от издаването на която са изтекли 6 месеца