Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация

 

Длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на информацията: Фатме Сюлейманова Хасан - секретар на Община Каолиново
тел.: 05361 22 74, вътр. 128

04.02.2020 г. Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2019 г.

28.02.2019 г. Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2018 г.

14.02.2018 г. Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2017 г.

24.02.2017 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2016 г.

09.02.2016 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2015 г.

30.12.2015 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2014 г.

24.02.2017 г. РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

05.08.2012 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ

20.03.2017 г. Информация за таксите за повторно полване на информация

02.04.2018 г. Заявление за повторно използване на информация

02.04.2018 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Каолиново