Версия за печат

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА КАОЛИНОВО, пл."Украйна" №4, За: Фатме Сюлейманова Хасан - секретар на община и ръководител на проекта, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново, изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация и провеждане на специализирани обучения”: 1. Извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново; 2. Организиране и провеждане на кръгла маса и дискусии със заинтересованите страни; 3. Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация; 4. Провеждане на специализирани обучения на служителите на общинска администрация Каолиново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново, изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация и провеждане на специализирани обучения”: 1. Извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново; 2. Организиране и провеждане на кръгла маса и дискусии със заинтересованите страни; 3. Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация; 4. Провеждане на специализирани обучения на служителите на общинска администрация Каолиново. Прогнозна стойност на обществената поръчка е 60 333,33 лв. без ДДС (72 400,00 лв. с ДДС, разпределени по бюджет, както следва: Дейност 1: Бюджетно перо 5.3., бюджетен ред 1 , стойност 30833,33 лв. без ДДС (37000,00 лв. с ДДС) и бюджетно перо 5.5., бюджетен ред 2, стойност 833,33 лв. без ДДС (1000,00 лв. с ДДС); Дейност 2: Бюджетно перо 5.5., бюджетен ред 1, стойност 24166,67 лв. без ДДС (29000,00лв. с ДДС) Дейност 3: Бюджетно перо 5.2., бюджетен ред 1, стойност 4500,00 лв. без ДДС (5400,00лв. с ДДС) Стойността на услугата не може да надвишава 60333.33 лв.общо и по отделните пера. Участник, които предложи цена по-викока от допустимата ще бъде отстранен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Каолиново, Община Каолиново.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икономически и финансови възможности: Участниците трябва да са реализирали за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011,2012 г.) оборот от сходни дейности в размер не по-малко от: 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди) без ДДС . 2. Технически възможности: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил най-малко 2 (два) договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности по изготвяне на функционални и/или организационни анализи, изготвяне на методологии, административни процедури, вътрешни правила за устройството и начина на функциониране на организации и консултански услуги по цялостна организация и управление на организация. Документи, с които се доказва: Списък за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – Приложение № 9. Заверено от участника копие на: - препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, период/срок на изпълнение, дейности по проекта и стойност. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 3. Изисквания към екипа: Ръководител екип •Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация, инженерни науки или еквивалентна специалност •Минимум 5 годишен професионален опит •Участие в минимум 3 проекта за изготвяне на функционални и/или организационни анализи, методологии, административни процедури, вътрешни правила за устройството и начина на функциониране на публични организации, административно управление на процеси и др. Експерт Юрист: •Магистър право. •Минимум 5 годишен професионален опит •Опит в разработване на нови или промени в съществуващи нормативни, стратегически и други документи, касаещи дейността на администрацията, и/или правни консултации на общински и/или държавни администрации. Експерт Икономист: • Висше образование, образователно- квалификационна степен „бакалавър”, в областта на икономика или финанси или еквивалентна. • Минимум 5 годишен професионален опит • Професионален опит: -да има опит при реализирането на поне 2 (два) проекта в областта на провеждане на изследвания и/или изготвяне на анализи на национално, регионално и/или местно ниво. Експерт Обработка на данни: • Висше образование, в областта на математика, информатика, икономика, статистика, социология, инженерна специалност или еквивалентна. • Минимум 3 годишен професионален опит • Професионален опит: - да има опит в проекти свързани с изследвания и/или социологически проучвания на национални, регионални и/или местни администрации и обработка на данни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за оценка на офертите: П1 – Предлагана цена П2 – Техническо предложение Тежест: П1 – Предлагана цена – 30% П2 – Техническо предложение – 70% Технически показател Оценката по този показател e с максимален брой точки 70: П2 = П21 + П22, където: П21 е оценка на предложените от участниците дейности за изпълнение на поръчката;- 40 точки П22 е оценка на предложената от участниците организация и план на изпълнението;- 30 точки П1. Финансов показател (предлагана цена) Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: П1 = Ц min х 30, където: Ц уч. П1 е оценка за Предложената цена; Цmin е най-ниската предложена цена; Ц уч. е цената на участника. 3. Комплексна оценка Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели: КО = П1 + П2 Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е качена в профил на купувача на следния интернет адрес: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki Отварянето на оферти ще е публично и ще се състои на 18.11.2013 г. от 10.30 часа в стая №7, ет.2. в сградата на община Каолиново.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2013